Turizm Stratejileri Derneği

Derneğimizin Denetim Kurulu hakkında bu sayfadan bilgi alabilirsiniz.

Turizm Stratejileri Derneği, DENETİM KURULU, Derneğin Genel Kurulu tarafından seçilen üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Genel Kurul, DENETİM KURULU için seçtiği asıl üyelerden birini başkan, birini yazman ve birini de üye olarak seçer.

DENETIM KURULU ASIL ÜYELERI

Ahmet Tokac

Fikret Bircan

Cem Ünlü

DENETIM KURULU YEDEK ÜYELERI

Esra Baltaş

Emine Demirli

Metin Bedir

 

Genel Kurul seçtiği yedek üyeleri birinci yedek üye, ikinci yedek üye ve üçüncü yedek üye olarak seçer ve Genel Kurul Kararlarında asıl ve yedek üyeleri tek tek yazılı olarak beyan eder.

 

DENETİM KURULU çalışma ve toplantıları asıl ve yedek DENETİM KURULU üyelerinin tümünün katılımına açıktır. DENETİM KURULU toplantıları DENETİM KURULU BAŞKANI tarafından belirlenen gün ve saatte yapılır ve DENETİM KURULU toplantısı asıl ve yedek üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce elektronik posta ve telefon mesajı olarak ilan edilir.

 

DENETİM KURULU kararlarına katılma ve oy kullanma hakkı ve yetkisi DENETİM KURULU Asıl üyelerine aittir. DENETİM KURULU Yedek üyeleri DENETİM KURULU toplantılarına sadece gözlemci olarak katılabilirler karar, tespit veya mekanizmalarına müdahale edemezler. DENETİM KURULU alacağı kararlarda yedek üye sıfatı ile oy kullanamazlar. DENETİM KURULU faaliyetlerine gözlemci olarak katılmak isteyen DENETİM KURULU Yedek üyeleri DENETİM KURULUNUN tüm toplantılarına gözlemci olarak katılabilirler.

DENETİM KURULU asıl üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde YÖNETİM KURULU; sıradaki DENETİM KURULU yedek üyesini boşalan göreve davet eder. Sıradaki yedek üyenin herhangi bir sebeple görevi reddetmesi halinde DERNEK YÖNETİM KURULU DENETİM KURULU ‘nun diğer yedek üyelerini sıra ile göreve çağırır. Bu şekilde görevin sıradaki yedek üyelerden biri tarafından kabulü halinde, söz konusu değişiklik DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından karar defterine işlenir.

 

DENETİM KURULU yedek üyelerinden hiçbirinin DENETİM KURULU Asıl Üyelik görevi kabul etmemesi halinde DERNEK YÖNETİM KURULU bir sonraki Genel Kurula kadar asaleten görev yapmayı kabul eden yeterli sayıda üyeyi DENETİM KURULU boşalan asıl ve yedek üyelikleri devralıp yürütmesi için görevlendirebilir.

 

DENETİM KURULU Yedek üyeliğinden, DENETİM KURULU Asil Üyeliğe geçen üyenin yerine DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından uygun görülen bir dernek üyesi, boşalan yedek üyelik görevine davet edilir. Bu daveti kabul eden Dernek Üyesi, Yönetim Kurulu tarafından DENETİM KURULU Yedek üyeleri listesine son sıradan yazılarak ilan edilir. DENETİM KURULUNUN bu şekilde değişen Asıl ve Yedek üyeler listesi DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından mevzuata uygun olarak güncellenerek karar defterine işlenir ve gerekli mercilere yasal bildirimleri yapılır.

 

YÖNETİM KURULUNUN herhangi bir konuda gerekli gördüğü hallerde DENETİM KURULU Asıl Üyelerini YÖNETİM KURULU toplantısına davet ederek; herhangi bir konu hakkında DENETİM KURULUNUN bilgisine başvurabilir.

 

Derneğin denetimi ile ilgili her faaliyet DENETİM KURULU tarafından yürütülür.

 

DENETİM KURULU; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini denetler. Derneğe ait mali işlemlerinin defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğüne yasa ve yönetmeliklere, Genel Kurul kararlarına uygun olup olmadığını, evrak ve kayıtların usulüne uygun tutulup tutulmadığını bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler.

 

Dernek Genel Kurul toplantısına katılan her bir DENETİM KURULU Asıl ve Yedek Üyesi Genel Kurulda görüşülen her 1 (bir) konu için, 1 (bir) oy kullanma hakkına sahiptir.

 

DENETİM KURULU, gerçekleştirdiği denetim sonuçlarını ve kararlarını usulüne uygun onaylanmış DENETİM KURULU karar defterine yazar. Her denetim sonucunu DERNEK YÖNETİM KURULUNA ve üç yılda bir Dernek Genel Kurulu’na yazılı sunar.

 

DERNEK YÖNETİM KURULU (ve varsa dernek personeli) denetim çalışmaları esnasında DENETİM KURULUNA her türlü kolaylığı gösterir, istenilen belgelerin incelenmesine olanak sağlar. Denetim işlemlerinin mesai saatlerinin dışında yapılması halinde bu konuyla ilgili olarak makul bir süre öncesinden DERNEK YÖNETİM KURULUNA bilgi verir ve gerekli önlemlerin alınmasını ister.

Üyeler