Turizm Stratejileri Derneği

Üyelik Şartları Hakkında

Derneğin amaç ve hedeflerine uygun hareket etmeyi kabul eden, 18 yaşını doldurmuş, Dernek Genel Kurulu tarafından belirlenmiş olan üyelik aidatı ve üyeliğe giriş ödentilerini ödemeyi kabul eden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her gerçek kişi, Turizm Stratejileri Derneği üyeliği için başvuruda bulunabilir.

Yabancı gerçek kişilerin Derneğimize üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme (oturum) hakkına sahip olması gerekir. Yabancı üyeler de diğer üyelerimizin tabi olduğu tüm hak, yetki ve koşullardan sorumludurlar.

Derneğe ancak gerçek kişiler bireysel olarak üye olabilirler. Derneği tüzel kişilik ile bağlantılı bir kurumsal üyelik sistemi yoktur. Bir başka deyiş ile derneğe üye olan bir kişi çalıştığı yahut sahibi veya paydaşı olduğu kurum adına değil, kendi adına bireysel olarak üye olabilir.  

Derneğe üye olarak başvuran bir kişinin üyeliğe kabulü veya reddi DERNEK YÖNETİM KURULU kararına bağlıdır. Üye olarak derneğe kabul edilen kişilerin Dernek Genel Kurulu'nun aldığı kararlara uygun davranışlar sergilemesi beklenir.

Derneğe üye olmak isteyen ve Derneğin üyeliğine kabul edilen Üyelerden bir seferliğe mahsus dernek üyeliğine giriş ödentisi olarak 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası) alınır. Dernek üyeliğine kabul edilen üyelerden üye olduğu her bir (1) yıl için yıllık üyelik ödentisi olarak her yıl 200 TL (İki Yüz Türk Lirası) alınır.

Derneğe Üye olmak isteyen ve Dernek üyeliğine kabul edilen üniversite öğrencilerinden dernek üyeliğine giriş ödentisi olarak 100 TL (Yüz Türk Lirası) alınır. Dernek üyeliğine kabul edilen bir üniversite öğrencisinin öğrenciliği devam ettiği süre içinde üye olduğu her bir (1) yıl için yıllık üyelik ödentisi olarak her yıl 50 TL (Elli Türk Lirası) alınır.

Üniversite öğrenciliği sonlanan Dernek üyelerinden, öğrenciliğinin sonlandığı yıldan sonraki her bir (1) yıl için (diğer üyeler gibi) yıllık üyelik ödentisi olarak her yıl 200 TL (İki Yüz Türk Lirası) alınır.  ​


ÜYELİKTEN ÇIKMA

Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, kendi gördüğü lüzum üzerine, koşulsuz dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Her üye istifa dilekçesini yazılı ve imzalı iki (2) asıl nüsha halinde DERNEK YÖNETİM KURULUNA teslim etmek şartıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. İstifa eden üyenin istifası, dilekçenin DERNEK YÖNETİM KURULUNA ulaştığı günden itibaren geçerlidir.

DERNEK YÖNETİM KURULU, istifa eden üyenin istifasını, ilgili istifa dilekçesinin geçerli olduğu tarih itibarı ile üye kayıt defterine işler. Böylece istifa eden üyenin üyeliği düşer.

Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını ve bu borçlardan kaynaklanan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Üyelik için kanunda ve/veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Bir üyenin kendisinin üyelik vasıflarını kaybettiği bilgisinin beyan yükümlülüğü ilgili üyeye aittir. DERNEK YÖNETİM KURULUNUN bu konudaki sorumluluğu bir üyenin üye olma niteliklerini yitirdiği bilgisinin deliller ile birlikte DERNEK YÖNETİM KURULUNDA kesinleştiği tarihte başlar.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır:

  1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak;
  2. İki yazılı uyarıya ve/veya tanınan süreye rağmen görev veya sorumlulukların gereğini yerine getirmemek;
  3. İki kez yazılı bildirim yapılmasına rağmen, üyelik aidatını bildirilen süre içinde ödememek;
  4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak;
  5. Kanun ve yasalar karşısında bir derneğe üye olma şartlarını kaybetmiş olmak; 

Bir üye yukarıdaki durumlardan birinin tespiti veya DERNEK YÖNETİM KURULUNUN kararı ile üyelikten çıkarılabilir.  Bir üyenin üyelikten çıkarılması ile ilgili karar yetkisi yukarıda anılan usul ve esaslara bağlı olarak DERNEK YÖNETİM KURULUNA aittir. DERNEK YÖNETİM KURULU yukarıda açıklanan üyelikten çıkartma ile ilgili hallerden birinin hâsıl olması durumunda bir üyeyi dernek üyeliğinden çıkarma hakkına sahiptir.

Dernek üyeliğinden çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığı konusunda hak iddia edemez. Üyelikten çıkış işlemi gerçekleşen üyenin her türlü hak, yetki, sorumluluk ve görevleri üyelikten çıktığı andan itibaren son bulur.

ONURSAL ÜYELİK

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar ile DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından turizm sektöründe büyük emeği olduğu düşünülen duayenler DERNEK YÖNETİM KURULU kararı ile ONURSAL ÜYE olarak kabul edilebilir. Onur üyelerinin genel kurulda seçme ve seçilme hakkı yoktur.