Turizm Stratejileri Derneği

Başvuru için Yönergeler

Turizm Stratejileri Derneğine üye olmak isteyen herkes öncelikle ÜYE BAŞVURU FORMUNU doldurarak üyelik başvurusunda bulunmalıdır. 

Üyelik için başvurmak isteyen adaylar, ÜYELİK FORMU 'nu doldurarak YÖNETİM KURULU  'na teslim ederler. YÖNETİM KURULU, başvuran her adayın, ÜYELİK FORMU 'nda belirtmiş olduğu kişisel eposta adresine kendi üyelik başvuru bilgilerinin bir kopyası gönderir.

Üyelik başvurusunda bulunan kişilerin doldurduğu form, en geç başvuru tarihini takip eden ayın son gününe kadar Derneğin Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve uygunluk durumuna göre başvuru sahibine yazılı cevap verilir.

Derneğe üye olmak isteyen gerçek kişiler şahsen, kendi adına başvuruda bulunurlar. Gerçek kişinin üyelik başvurusunda vekâleten üyelik başvurusu kabul edilmez. Üye olmak isteyen gerçek kişiler; Derneğin Üyelik Formunu doldurup imzalayarak en az 3 resmini, ikametgâh belgesini ve T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisini ekleyip DERNEK YÖNETİM KURULUNA teslim ederek müracaat ederler.

Üyelik başvurusunda bulunan üye adaylarının sundukları bilgi ve belgelerin doğruluğu ilgili adayın şahsi sorumluluğudur. Bu bilgi ve belgelerin yeterliliğine ve adayın dernek üyeliğine kabulü ve reddine yetkili olan DERNEK YÖNETİM KURULU karar verir.

DERNEK YÖNETİM KURULU bir adayın üyelik başvurusu hakkındaki nihai değerlendirmeyi, başvurunun kendisine ulaşmasını takip eden en geç otuz (30) gün içinde müspet veya menfi karara bağlar ve kararını bu süre içinde ilgili üye adaya yazılı olarak bildirilir.

Bir üyelik başvurusunun DERNEK YÖNETİM KURULUNA ulaşmasını takip eden en çok otuz (30) gün içinde DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından hakkında müspet veya menfi karar alınamayan başvurular reddedilmiş kabul edilir.

Üyeliğe kabul edilen adaylar üyelik kaydının üye kayıt defteri ve karar defterine yazılı olarak kaydedilmesi ile derneğin bir üyesi olurlar. Üyeliğe kabul kararının tarih ve sayısı ile üyenin kimlik bilgileri ve aidat ödentileri üye kayıt defterine kayıt edilir.

DERNEK YÖNETİM KURULU her üyenin üyeliğe kabul ve reddi için nihai karar merciidir. Üyelik başvurusunun kabulü veya reddine DERNEK YÖNETİM KURULU karar verir.  Dernek üyeleri, DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından üyeliğe kabul edilmiş kişilerdir.

Dernek üyeliğine kabul edilen üyelerden Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Derneğin diğer kurullarına uyumlu bir üyelik faaliyeti yürütmesi beklenir.