Turizm Stratejileri Derneği

Güçlü ve Sürdürülebilir Turizm

Dernek, turizm sektörünün işverenlerinin, çalışanlarının, paydaşlarının ve nihayetinde turistlerinin mutluluğu, refahı, kazançlı bir ilişki yaşamaları ve sürdürülebilir turizm politikaları için plan, program ve stratejiler geliştirmeyi ve geliştirdiği bu fikirleri kendisi ve/veya işbirliği yaptığı yapacağı kuruluşlar ile birlikte uygulamayı amaçlamıştır.

Dernek, Turizm sektörünün mutluluğunun TURİST ‘in mutluluğundan geçtiği gerçeğinden hareketle; sektörün ve sektörün müşterilerinin birbirleri ile iyi ve karşılıklı faydalı ilişkileri yürütmesi için stratejiler, planlar ve projeler geliştirmeyi ve geliştirdiği bu bilgileri sektör ve toplumun faydasına sunmayı kendisine ana hedef olarak belirlemiştir.

Dernek, turizm ve bağlantılı sektörlerde faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların tecrübe, birikim, fikir, imkân ve kabiliyetlerini ulusal, uluslararası ve hatta kâinat çapında başarılı turizm projeleri, stratejileri ve işbirlikleri geliştirerek ülkemiz, bölgemiz, dünya ve dahi feza turizmine faydalı olacak yenilikçi öneriler ortaya çıkarmayı, turizm sektörünün bugünü ve geleceği için faydalar oluşturmayı amaçlamaktadır.

Dernek, ulusal, uluslararası ve kâinat ölçeğindeki turizm ve kültürel çalışmalar kapsamında değerlendirilebilecek olan her türlü ulaştırma ve konaklama hizmeti, otelcilik, kaplıca, alışveriş merkezi, çarşı, sağlık, spor, seyahat, hava, deniz, kara ve tren yolu taşımacılığı, kongre, seminer, sergi, fuar, festival, sempozyum, konser, gezi, tur tanıtım, pazarlama, satış, üretim, hizmet, aracılık, yazılım, donanım, araç gereç, yayın, yayım, yapım, eğitim, öğretim, sanat, tanıtım veya organizasyon faaliyetleri yürüten, turizme doğrudan veya dolaylı hizmet eden gerçek ve tüzel kişilerin süreli ve süresiz olarak Dernek çatısı altında toplanmasını sağlamak ve bu alanlardaki gerçek ve tüzel kişileri yurt içinde, yurt dışında ve tüm kâinatta temsil etmek için çalışacaktır.

Dernek, turizm sektörünü ilgilendiren her alanda, güncel ve gelişmekte olan evrensel ve küresel trendleri, sektörel değişimleri, farklı toplumların geleneksel ve çağdaş eğilimlerini, değişen ihtiyaç ve beklentileri, yeni nesil teknolojileri kavrayan nitelikli turizmciler yetişmesini sağlayarak; toplumun kâinat ile turizm etkileşimini daha ileri götürmesini, geleceği öngörerek planlanan turizm stratejilerinin üretilmesini, istişaresini, uygulanmasını ve iyi örneklerin yaygınlaştırılmasını sağlanmayı hedeflemektedir.

Dernek, turizm sektöründe ulusal, uluslararası ve evrensel ihtiyaçların, uyulması gereken kural ve standartların belirlenmesi, imkân, tehdit, fırsat ve risklerin tespit edilmesi, turizm sektöründe çalışan herkesin ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki dayanışma içinde milli faydalar üretmesi için gerekli olan çalışmalarda bulunmayı amaçlamaktadır.

Dernek, turizmi meydana getiren tüm bağlantılı sektörlerde uyulması gereken geleneksel ve yenilikçi ulusal, bölgesel, küresel ve evrensel çağdaş standartları araştırmayı, geliştirmeyi, önermeyi ve turizmin her sektöründe kurulu ve kurulacak olan yeni oluşumlar ile sağlıklı bir şekilde uyumuna, eşgüdümüne, birbirileri ile aralarındaki işbirlikleri ve güç birliklerine katkı sağlamayı kendisine görev edinmiştir

Dernek, turizmi meydana getiren tüm konularda yurt içinde, yurt dışında ve kâinatta faal üniversiteler, dernekler, vakıflar, sendikalar, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektör kuruluşları, duayenler ve yeni girişimciler ile birlikte veya tek başına araştırmalar yapar, yaptırır veya yapılan araştırmaları destekler. Makul bulduğu araştırmaların hayata geçirilmesine katkı sağlar.

Dernek, turizm sektörü için çalışan kurum, kuruluş ve kişilerin verimliliğini arttırmak, turizm sektöründe faaliyet gösteren herkesin birbirine fayda sağlayan, milli menfaatlere uygun ve turizm alanında başarılı sonuçlar üretmesi yönünde çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.

Dernek, ulusal, bölgesel, küresel ve evrensel turizme karşı çeşitli sebeplerle yürütülen veya yürürlüğe girmesi planlanan yanlış, olumsuz, kötü niyetli veya bilinçsiz gelişen politikaları, tehditleri, girişimleri, plan, proje ve stratejileri araştırmak; bu faaliyetlere karşı duyarlı olmak, bu faaliyetlerin toplum sağlığı ve turizm sektörüne doğrundan veya dolaylı, müspet ve menfi zararlarını tespit etmek, önlemek, ortadan kaldırmak, azaltmak ve/veya yeniden zararlar vermesini engellemek için araştırmalar yapacak, kendisine ulaşan bilgileri analiz edecek, sentezleyecek ve önleyici, rehabilite edici, caydırıcı karşı projeler ve stratejiler geliştirecektir.

Dernek, Türkiye’nin, bölgenin ve tüm kainatın turizm faaliyetleri için turizmin her alanında çalışmalarda bulunan gerçek ve tüzel kişileri turizm kaynaklarının verimli değerlendirilmesi ve sektörün olumlu anlamda gelişimi için bir araya getirmek, süreli veya süresiz bir çatı altında toplamak, bunlar arasında koordinasyonu sağlamak, iş birlikleri ve güç birlikleri organize etmek, istişare ve mütalaa ortamları oluşturmak, proje ve stratejiler geliştirilmesine vesile olmayı ve bu tür çalışmalar gerekli teknik ve alt yapı, okul, eğitim, organizasyon, çalıştay, konferans, sempozyum, zirve vb kültürel ve mesleki etkinlikler düzenlemeyi kendisine misyon edinmiştir.

Turizm çalışmalarının yanı sıra ülkemiz, bölgemiz ve kâinattaki sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak benzeri konularda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek, iştirakler oluşturmak ve bu çalışmaları geliştirmek amacındadır.

Dernek, turizm odaklı çalışan gerçek ve tüzel kişilerin ulusal, uluslararası ve evrensel ölçeklerde yasal haklarını savunmak, korumak ve oluşabilecek kanuni durumlar karşısında bu gerçek ve tüzel kişilerin hak kayıpları yaşamaması için gerekli etik ve yasal önlemlerin alınmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Dernek, yurt içi ve yurt dışında ve dahi fezada yapılan ve yapılması düşünülen her türlü turizm çalışmasının turizm sektörü açısından çok daha verimli olabilmesi için ulusal, küresel ve evrensel cari piyasa şartlarını, siyaset, ekonomi, uluslararası ilişkiler, teknoloji, sosyoloji, jeoloji, astronomi ve her türlü turizm müşterilerinin eğilim ve beklentilerini analiz edip; bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkarılan bilgileri arz ve talep dengesini göz önünde bulundurarak araştırıp, ilgili gerçek ve tüzel kişilerle bu bilgileri paylaşmak suretiyle mevcut ve potansiyel turizm faaliyetleri için gerekli görülen atılım, yatırım, geliştirme ve eşgüdüm çalışmalarına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Turizmin tüm iş kollarında ve turizm çalışmalarına doğrudan ve/veya dolaylı olarak ürün ve/veya hizmet üreten yan iş kollarında faaliyet gösteren kuruluşların birbirleri ile dayanışma içinde olması, birbirinden azami derecede fayda sağlaması, toplam kalite açısından birbirlerini desteklemesi, ulusal, uluslararası ve evrensel turizm ve kültür sektöründe milli verimliliği en yüksek seviyeye taşınması için çalışmalarda bulunmak; Derneğimizin en önemli hedefleri arasındadır.

Dernek, turizm, kültür, tarih, organizasyon, eğlence, konaklama, ulaşım, seyahat acenteliği ve hayatı mobilize eden işleriyle iştigal eden, işverenleri ve bireysel olarak çalışanları dönemsel veya süresiz olarak bir çatı altında toplamak suretiyle; bu bileşenlerin birbirleri ile uyumlu ve birbirine fayda üretecek çalışmalar yapabilmesi için gerekli koşulları araştırmak, sektörel verimliliğin artması ve mesleki olarak ihtiyaç hâsıl olan tüm konularda fayda projeleri ve stratejileri geliştirmeyi ve bu bilgi ve bulguları sektör ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

Doğrudan turizm için çalışan kuruluşlar dışında, turizme faydalı faaliyetler yürüten kuruluşların, turizm sektöründe çalışan kişi ve kuruluşlar için faydalı ürün ve hizmet üreten kişi ve kuruluşlar ile milli, küresel ve evrensel turizm faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla işbirlikleri yapmak için çalışacaktır. Turizme faydalı olan tüm sektör ve iş kollarında yürütülen faaliyetleri yakından takip ederek turizm, seyahat acenteliği ve kültürel sektörlere fayda üretilmesini sağlayacak faaliyetler yürütecektir.

Dernek Turizm konusunda çalışan kuruluşların yönetimi, işleyişi, denetlenmesi, çalışma ve örgütlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu sektördeki işverenlerin ve çalışanların karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi, iş, işveren ve çalışanların haklarını korunup gözetilmesi, sektörün işveren ve çalışanları arasındaki eşgüdümün ve toplam kalitenin arttırılması, uyuşmazlıkların barışçı ve verimli yollarla çözümlemelerine katkı sağlamak için çalışacaktır.

Dernek, turizm sektöründe çalışmaya devam edenler, emekliler, bu sektörlerde işsiz kalanlar, mesleğe henüz yeni başlayacak genç meslektaşlar arasındaki iletişimin sürdürülebilir şekilde kurulması ve sektörde görev yapmış insanların birbirleri hakkındaki gelişmeleri hızlı ve doğru bir şekilde takip edebilmelerini sağlamayı görev edinmiştir. Sektörde bölgesel, ulusal veya küresel çapta başarılı olmuş bireyler ve kuruluşların başarılarının ilgili sektörlerde duyulmasını sağlamak, sektörel dayanışma, yardımlaşma, işbirliği ve güç birliklerinin meydana gelmesi için kaynaştırıcı bir merkez/santral olmayı hedeflemektedir.

Dernek, yukarıda anılan sektörlerde etik ve mesleki ahlak standartlarının belirlenmesi, güncellenmesi ve uygulanmasını teşvik etmek amacıyla, sektörün çalışanları ile işverenlerini, birbirleri ile iletişim halinde olarak ilgili sektörlerin kalite standartlarının yükseltilmesini önemsemektedir.

Dernek, turizm sektörlerinde mesleğe yeni başlayacak gençlerin, eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, mesleki deneyimler kazanması ve mesleklerini icra eden ustalar, duayenler ve yöneticiler ile yakın temasta olabilmesini sağlamayı hedefler.

Derneğin genel amaçları, yukarıda sayılan mesleki alanlarda kainattaki gelişmeleri, eğilimleri, yenilikleri, fırsat ve deneyimleri, bu mesleklerde çalışan veya çalışmak için hazırlanan genç kuşakların erişimine sunmak, genç turizmcilerin sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki gelişmelerini sağlamak, gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili konularda eğitmek,  sorunlarına çözümler aramak ve geliştirmek, toplantı, seminer vb. ile projeler üretmek ve bu projeleri yaşama geçirmek, üyelerin yardımlaşma ve dayanışmasını sağlamak ve güçlendirmektir.