1. Madde - Derneğin Adı ve Merkezi

 

 1. Dernek Adı: TURİZM STRATEJİLERİ DERNEĞİ. Denek kısa adı “TURİST” olarak anılır.

 

 1. Logo ve Amblemi: Derneğin kısa adı ve kogosu Derneğin kendi unvanını meydan getiren “TURİzm” kelimesinin ilk dört harfi ve “STratejileri” kelimesinin ilk iki harfinden meydana gelen “TURİST” olacak şekilde belirlenmiştir. Derneğin kısaltma ismi ve ambleminde kullanılacak olan renkler ve figürlere YÖNETİM KURULU karar verir.     

 

 1. Derneğin Merkezi: Türkiye Cumhuriyeti’nin İstanbul İli Ataşehir ilçesindedir.

Adres değişikliği, ilgili mercilere bilgi verilerek YÖNETİM KURULU tarafından yapılır.         

 

 1. Derneğin Adresi: Dernek, “Mustafa Kemal Mh. 3004 Cd. 3091/2 Sk. No:11 Ataşehir–İstanbul” adresindeki Erdal Eren Sivil Toplum Merkezi içinde kurulmuştur.

 

 1. Dernek, şube açmayacaktır. Dernek yurt içi veya dışında temsilcilik açabilir.

 

 1. Madde - Derneğin Amaç ve Hedefleri

 

 1. Dernek, turizm sektörünün işverenlerinin, çalışanlarının, paydaşlarının ve turistlerinin mutluluğu, refahı, kazançlı bir ilişki yaşamaları ve sürdürülebilir turizm politikaları için plan, program ve stratejiler geliştirmeyi ve geliştirdiği bu fikirleri kendisi ve/veya işbirliği yaptığı yapacağı kuruluşlar ile birlikte uygulamayı amaçlamıştır. Dernek, turizm sektörünün mutluluğunun TURİST ‘in mutluluğundan geçtiği gerçeğinden hareketle; sektörün ve sektörün müşterilerinin birbirleri ile iyi ve karşılıklı faydalı ilişkileri yürütmesi için stratejiler, planlar ve projeler geliştirmeyi ve geliştirdiği bu bilgileri turizm ve turizmi meydana getiren tüm alt sektörlerin ve toplumun faydasına sunmayı kendisine ana hedef olarak belirlemiştir.

 

 1. Dernek, turizm ve bağlantılı sektörlerde faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların tecrübe, birikim, fikir, imkân ve kabiliyetlerini ulusal, uluslararası ve hatta kâinat çapında başarılı turizm projeleri, stratejileri ve işbirlikleri geliştirerek ülkemiz, bölgemiz, dünya ve dahi feza turizmine faydalı olacak yenilikçi öneriler ortaya çıkarmayı, turizm sektörünün bugünü ve geleceği için faydalar oluşturmayı amaçlamaktadır.

 

 1. Dernek, ulusal, uluslararası ve kâinat ölçeğindeki turizm ve kültürel çalışmalar kapsamında değerlendirilebilecek olan her türlü ulaştırma ve konaklama hizmeti, otelcilik, kaplıca, alışveriş merkezi, çarşı, sağlık, spor, seyahat, hava, deniz, kara ve tren yolu taşımacılığı, kongre, seminer, sempozyum, sergi, fuarcılık, festival, konser, kültür, sanat, inanç turizmi, hac, umre, gezi, yat turizmi, su altı turizmi, deniz turizmi, kış turizmi, botanik turizmi, alışveriş turizmi gibi turizmi meydana getiren tüm turistik faaliyetlerin gelişmesini hedeflemektedir.

 

 1. Dernek turizmi meydana getiren ve turizm ile ilgili tanıtım, pazarlama, satış, üretim, hizmet, aracılık, yazılım, donanım, araç gereç, yayın, yayım, yapım, eğitim, öğretim, teknoloji, tanıtım veya organizasyon faaliyetleri yürüten, turizme doğrudan veya dolaylı hizmet eden gerçek ve tüzel kişilerin süreli ve süresiz olarak Dernek çatısı altında toplanıp işbirliği yapmasını  sağlamak ve bu alanlardaki turizmcileri yurt içi ve dışında ve tüm kâinatta temsil etmeyi öncelikli amaç olarak kabul etmiştir.
 2. Coğrafi sınırlar ile birbirinden ayrılan ülkelerin, şehirlerin ve toplumların birbirlerini, birbirlerinin kültür, anane, gelenek, görenek, örf, değer, inanış, davranış ve toplumsal düzenlerini daha iyi anlayabilmeleri için turizmin gelişmesine katkı sağlamak için gerekli bölgesel, ulusal ve küresel sürdürülebilir turizm faaliyetlerinin gerçekleşmesi iyi örneklerin çoğalması için faaliyetler gerçekleştirmeyi, böylelikle küresel barışa katkı sağlamayı hedeflemektedir.

 

 1. Dernek, dünyanın tüm coğrafyalarında yaşayan o bölgenin yerlisi olan insanların sahip oldukları turistik değerlerin, diğer dünya halklarına tanıtılması, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilmesinin sağlanması ve turistik değere sahip tüm turizm alanlarının doğal ve insan yapımı turistik değerlerin ve kültürlerin gelecek kuşaklara miras kalabilmesini sağlayacak koruyucu önlemlerin alınmasını, bu maksatla bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte yetkinliği olan kişi, kuruluş ve kurumlar ile işbirliği yaparak turizmin sürdürülebilirliğini sağlamak amacındadır.

 

 1. Dernek, turizm sektörünü ilgilendiren her alanda, güncel ve gelişmekte olan evrensel ve küresel eğilimleri, sektörel değişimleri, farklı toplumların geleneksel ve çağdaş eğilimlerini, değişen ihtiyaç ve beklentileri, yeni nesil teknolojileri kavrayan nitelikli turizmciler yetişmesini sağlayarak; toplumun kâinat ile turizm etkileşimini daha ileri götürmesini, geleceği öngörerek planlanan turizm stratejilerinin üretilmesini, istişaresini, uygulanmasını ve iyi örneklerin yaygınlaştırılmasını sağlanmayı hedeflemektedir.

 

 1. Dernek, turizm sektöründe ulusal, uluslararası ve evrensel ihtiyaçların, uyulması gereken kural ve standartların belirlenmesi, imkân, tehdit, fırsat ve risklerin tespit edilmesi, turizm sektöründe çalışan herkesin ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki dayanışma içinde milli faydalar üretmesi için gerekli olan çalışmalarda bulunmayı amaçlamaktadır.

 

 1. Dernek, turizmi meydana getiren tüm bağlantılı sektörlerde uyulması gereken geleneksel ve yenilikçi ulusal, bölgesel, küresel ve evrensel çağdaş standartları araştırmayı, geliştirmeyi, önermeyi ve turizmin her sektöründe kurulu ve kurulacak olan yeni oluşumlar ile sağlıklı bir şekilde uyumuna, eşgüdümüne, birbirileri ile aralarındaki işbirlikleri ve güç birliklerine katkı sağlamayı kendisine görev edinmiştir.

 

 1. Dernek, turizmi meydana getiren tüm konularda yurt içinde, yurt dışında ve kâinatta faal üniversiteler, dernekler, vakıflar, sendikalar, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektör kuruluşları, duayenler ve yeni girişimciler ile birlikte veya tek başına araştırmalar yapmayı, yaptırmayı veya üçüncü kişiler tarafından araştırmalar yapılmasını, bu araştırmaların yayınlanmasını, faydalı araştırmaların ilgili kişi ve kuruluşlar ile paylaşılarak, hayata geçirilmesini önemser.

 

 1. Dernek, turizm sektörü için çalışan kurum, kuruluş ve kişilerin verimliliğini arttırmak, turizm sektöründe faaliyet gösteren herkesin, turizmi meydana getiren alt sektörlerde faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların, yerli ve yabancı turistlerin birbirine fayda sağlayan, milli menfaatlere uygun ve turizm alanında başarılı sonuçlar üretmesi yönünde yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar yapmayı hedeflemiştir.

 

 

 

 1. Dernek kendi üyelerinin veya turizmi meydana getiren alanlarda faaliyetler gerçekleştiren üçüncü kişilerin geliştirdiği, Derneğin genel kurul ve yönetim kurullarının onayladığı turizmin gelişimine yönelik topluma ve / veya turizm sektörlerine faydalı plan, proje ve stratejilerin hayata geçirilmesini amaçlamaktadır.

 

 1. Dernek, ulusal, bölgesel, küresel ve evrensel turizme karşı çeşitli sebeplerle yürütülen veya yürürlüğe girmesi planlanan yanlış, olumsuz, kötü niyetli veya bilinçsiz gelişen zararlı faaliyetleri, tehditleri, girişimleri, plan, proje ve stratejileri araştırmak; bu faaliyetlere karşı duyarlı olmak, bu faaliyetlerin toplum sağlığı ve turizm sektörüne doğrundan veya dolaylı, müspet ve menfi zararlarını tespit etmek, önlemek, ortadan kaldırmak, azaltmak ve/veya yeniden zararlar vermesini engellemek için araştırmalar yapılmasını, bu türden konularda elde edilen bilgilerin analiz edilmesini, sentezlenmesini, önleyici, rehabilite edici, caydırıcı karşı projeler ve stratejiler geliştirilmesini önemli bir amaç olarak kabul etmiştir.

 

 1. Dernek, Türkiye’nin, bölgenin ve tüm kainatın turizm faaliyetleri için turizmin her alanında çalışmalarda bulunan gerçek ve tüzel kişileri turizm kaynaklarının verimli değerlendirilmesi ve sektörün olumlu anlamda gelişimi için bir araya getirmek, süreli veya süresiz bir çatı altında toplamak, bunlar arasında koordinasyonu sağlamak, iş birlikleri ve güç birlikleri organize etmek, istişare ve mütalaa ortamları oluşturmak, proje ve stratejiler geliştirilmesine vesile olmayı ve bu tür çalışmalar gerekli teknik ve alt yapı, okul, eğitim, organizasyon, çalıştay, konferans, sempozyum, zirve, panel vb kültürel sosyal, ticari ve mesleki etkinlikler düzenlemeyi kendisine misyon edinmiştir.

 

 1. Turizm çalışmalarının yanı sıra ülkemiz, bölgemiz ve kâinattaki sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak benzeri konularda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermeyi, destek almayı, projeler, planlar,  iştirakler oluşturmayı ve bu alanda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşların geliştirdiği teorik veya pratik fayda projelerini Derneğin ilgili kurullarının ve yönetiminin uygun görmesi halinde hayata geçirmeyi kendisine vizyon edinmiştir.

 

 1. Dernek, turizm odaklı çalışan gerçek ve tüzel kişilerin ulusal, uluslararası ve evrensel ölçeklerde yasal haklarını savunmak, korumak ve oluşabilecek kanuni durumlar karşısında bu gerçek ve tüzel kişilerin hak kayıpları yaşamaması için gerekli etik ve yasal önlemlerin alınmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

 

 1. Dernek, yurt içi ve yurt dışında ve dahi fezada yapılan ve yapılması düşünülen her türlü turizm çalışmasının turizm sektörü açısından çok daha verimli olabilmesi için ulusal, küresel ve evrensel ölçekte cari piyasa şartlarını, siyaset, ekonomi, uluslararası ilişkiler, teknoloji, sosyoloji, jeoloji, astronomi, yerel yönetimler ve turizm sektörünü meydana getiren kişi ve kuruluşların işbirliğinde  faydalı eylemlere dönüşmesini önemser.

 

 1. Dernek, her türlü turizmin müşterilerinin eğilim ve beklentilerini analiz edip; bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkarılan istek, temenni, eğilim, şikayet vd tüm bilgileri analiz edip, arz ve talep dengesini göz önünde bulundurarak araştırıp, ilgili gerçek ve tüzel kişilerle bu bilgileri paylaşmak suretiyle mevcut ve potansiyel turizm faaliyetleri için gerekli görülen rehabilitasyon, önlem, atılım, yatırım, geliştirme ve eşgüdüm çalışmalarını keşfetmeyi, katkı sağlamayı ve gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
 2. Turizmin tüm iş kollarında ve turizm çalışmalarına doğrudan ve/veya dolaylı olarak ürün ve/veya hizmet üreten yan iş kollarında faaliyet gösteren kuruluşların birbirleri ile dayanışma içinde olması, birbirinden azami derecede fayda sağlaması, toplam kalite açısından birbirlerini desteklemesi, ulusal, uluslararası ve evrensel turizm ve kültür sektöründe milli verimliliği en yüksek seviyeye taşınması için çalışmalarda bulunmak; Derneğimizin en önemli hedefleri arasındadır.

 

 1. Turizm için geçmişte yapılmış yatırımların, doğal kaynakların, geçmişten gelen turistik değerlerin korunması ve gelecek kuşakların da istifade edebileceği şekilde muhafaza edilmesi, azami fayda üretmesi ve verimliliğinin arttırılması için çalışmalar yürütmek derneğin kendisine misyon edindiği amaçları arasındadır.

 

 1. Dernek, turizm, kültür, tarih, organizasyon, eğlence, konaklama, ulaşım, seyahat acenteliği ve hayatı mobilize eden işleriyle iştigal eden, işverenleri ve bireysel olarak çalışanları dönemsel veya süresiz olarak bir çatı altında toplamak suretiyle; bu bileşenlerin birbirleri ile uyumlu ve birbirine fayda üretecek çalışmalar, bilgi alışverişi işbirliği ve güçbirliği yapabilmesi için gerekli koşulları sağlamayı kendisine vizyon edinmiştir. Dernek sektörel verimliliğin ve toplam kalitenin artması ve mesleki olarak ihtiyaç hâsıl olan tüm konularda fayda projeleri ve stratejileri geliştirmeyi ve bu bilgi ve bulguları sektör ile ve gereğinde kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

 

 1. Doğrudan turizm için çalışan kuruluşlar dışında, turizme faydalı faaliyetler yürüten kuruluşların, turizm sektöründe çalışan kişi ve kuruluşlar için faydalı ürün ve hizmet üreten kişi ve kuruluşlar ile milli, küresel ve evrensel turizm faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla işbirlikleri yapmak için çalışacaktır. Turizme faydalı olan tüm sektör ve iş kollarında yürütülen faaliyetleri yakından takip ederek turizm ve turizmi oluşturan tüm alt / yan sektörlere fayda üretilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

 

 1. Dernek Turizm konusunda çalışan kuruluşların yönetimi, işleyişi, denetlenmesi, çalışma ve örgütlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu sektördeki işverenlerin ve çalışanların karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi, iş, işveren ve çalışanların haklarını korunup gözetilmesi, sektörün işveren ve çalışanları arasındaki eşgüdümün ve toplam kalitenin arttırılması, iş hayatındaki uyuşmazlıkların barışçı ve verimli yollarla çözümlemelerine katkı sağlamayı tüm turizmi sektörü için önemli bir amaç olarak kabul eder.

 

 1. Dernek, turizm sektörü için yapılacak yeni yatırımların ve destinasyonların yatırımcılar, işletmeciler, sektör ve potansiyel turistler sağlıklı, verimli, işlevli, tercih edilir, bereketli ve sürdürülebilir olmasını önemser. Bu konularda yenilikçi turizm fayda projeleri ve stratejilerinin üretmesi, geliştirilmesi, tatbiki ve devamlılığının sağlanmasını hedefler.

 

 1. Dernek, turizm sektöründe çalışmaya devam edenler, emekliler, bu sektörlerde işsiz kalanlar, mesleğe henüz yeni başlayacak genç meslektaşlar arasındaki iletişimin sürdürülebilir şekilde kurulması ve sektörde görev yapmış insanların birbirleri hakkındaki gelişmeleri hızlı ve doğru bir şekilde takip edebilmelerini sağlamayı görev edinmiştir. Sektörde bölgesel, ulusal veya küresel çapta başarılı olmuş bireyler ve kuruluşların başarılarının ilgili sektörlerde duyulmasını sağlamak, sektörel dayanışma, yardımlaşma, işbirliği ve güç birliklerinin meydana getirmeyi hedeflemektedir.

 

 1. Dernek, yukarıda anılan sektörlerde etik ve mesleki ahlak standartlarının belirlenmesi, güncellenmesi ve uygulanmasını teşvik etmek amacıyla, sektörün çalışanları ile işverenlerini, birbirleri ile iletişim halinde olarak ilgili sektörlerin kalite standartlarının yükseltilmesini önemsemektedir.

 

 1. Dernek, turizm sektörlerinde mesleğe yeni başlayacak gençlerin, eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, mesleki deneyimler kazanması ve mesleklerini icra eden ustalar, duayenler ve yöneticiler ile yakın temasta olabilmesini sağlamayı hedefler.

 

 1. Derneğin genel amaçları, yukarıda sayılan mesleki alanlarda kainattaki gelişmeleri, eğilimleri, yenilikleri, fırsat ve deneyimleri, bu mesleklerde çalışan veya çalışmak için hazırlanan genç kuşakların erişimine sunmak, genç turizmcilerin sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki gelişmelerini sağlamak, gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili konularda eğitmek,  sorunlarına çözümler aramak ve geliştirmek, toplantı, seminer vb. ile projeler üretmek ve bu projeleri yaşama geçirmek, üyelerin yardımlaşma ve dayanışmasını sağlamak ve güçlendirmektir.

 

 1. Ülkemizde, bölgemizde, dünyada ve fezada meydana gelen ve gelebilecek her türlü turizm projesi ile ilgili planlar, projeler, hazırlamak, hazırlatmak, kendi dernek kurullarında ve/veya üçüncü kişiler tarafından bu amaçlarla hazırlanan plan ve projeleri değerlendirmek, destek olmak, destek vermek, gereğinde eleştirmek, tez, antitez, araştırma, geliştirme, paydaş olma, işbirliği, güç birliği gerçekleştirme, oluşan plan ve projelerin hayata geçmesi için faaliyetler yürütme gibi çalışmalar yapacaktır.

 

 1. Madde - Dernekçe Yürütülecek Faaliyetler / Derneğin Çalışma Konuları ve Biçimleri

 

Dernek yukarıdaki maddede belirtilen amacı gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunacaktır:

 

 1. Dernek, yurt içinde, yurt dışında uygulanabilecek turizm sektörü ile ilgili plan, program ve stratejiler geliştirir, geliştirdiği bu plan program ve stratejileri ilgili üçüncü kişiler kamu kurum ve kuruluşlarına sunar, üçüncü kişilerce geliştirilen plan, proje ve stratejilere katkı sağlar. Uygun gördüğü projelere yatırım yapabilir, destek verebilir.

 

 1. Dernek, turizm sektörü için faydalı olacağına inandığı sosyal faaliyetler, projeler, plan ve stratejiler, tez ve antitezler geliştirebilir. Sektöre faydalı teori ve pratik uygulamaları ve savları özel ve resmi makamlar nezdinde ve yasalar karşısında müdafaa, temsil, tescil ve gereğinde icra edebilir. Turizm sektörüne zarar verdiğine inandığı icraatları ve projeleri tartışmaya açar, rehabilitasyon projeleri üretebilir, uygulayabilir.

 

 1. Dernek, turizm konusunda plan, proje, tez, anti tezi makale, araştırma üreten akademik bilgi birikimini üreten kişi ve kuruluşların yürüttüğü faaliyetleri, ürettikleri bilgi birikiminin turizm sektörüne kazandırılması için çalışmalar yürütebilir.                        

 

 1. Dernek fiziki veya sanal kütüphaneler, çalışma ve tartışma grupları oluşturabilir. Turizm sektörü ve turizmi meydana getiren sektörler için kıymetli doküman üreten üniversiteler ve öğretim görevlileri ile işbirliği yapabilir. Ortak projeler geliştirebilir.

 

 

 

 1. Turizm için Derneğin ilgili kurullarının inandığı ve güvendiği plan, proje ve stratejileri ile ilgili ortak fayda projeleri geliştirir. Toplumun, turizm sektörünün ve dernek üyelerinin birbirleri ile bilgi, görüş, öneri ve işbirliği amaçlı iletişim standartlarını yükseltmek için çalışabilir. Bu alanlarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapabilir.

 

 1. Tüm resmi ve özel makamlara turizm ile ilgili ana ve yan sektörler hakkında raporlar hazırlar, hazırlatır, üçüncü kişilerce hazırlanmış plan, proje, fikir, strateji ve raporları alanında uzman, ilgili kişiler tarafından incelenmesini, istişaresini ve mütalaasının gerçekleşmesini sağlayabilir. Uygun bulduğu projelere katkı sunabilir.

 

 1. Turizm sektörünün sağlıklı gelişmesi için DERNEK GENEL KURULU ve DERNEK YÖNETİM KURULUNUN gerekli bulduğu çalışmaları yapar, eğitici hizmetlerde bulunur ve üyelere faydalı olacak bilgileri temin eder.

 

 1. Organizasyon, kongre, seminer, konferanslar yayıncılık faaliyetleri yolu ile üyeler ve/veya turizmi meydana getiren sektör paydaşları arasında bilgi alışverişini sağlar. Turizm sektörü ile Dernek arasında iletişimi teşvik ederek, derneğimizin proje, strateji ve faaliyetlerinden azami faydalanmasını sağlar.

 

 1. Turizm ve turizmi meydana getiren tüm sektörler için yeni imkânlar, teknikler, metotlar yaratmak için gerekli çalışma, inceleme, araştırma ve analizleri yapar / yaptırır. Turizm sektörünü meydana getiren tüm alanda çalışma, analiz ve uygulamaları araştırır, yayınlar. Broşür, ilan, gazete, dergi, kitap, internet yayıncılığı, sosyal medya faaliyeti, radyo televizyon programları gibi elektronik yayınlar üretir,      Bu amaçla üretilen yapım ve yayınlara katkı sağlar, bu yayınları kamuoyuna ulaştırır. Bu alanda uygun gördüğü üçüncü kişiler ile işbirliği yapabilir.

 

 1. Sektörde çalışan kuruluşların ve emek veren insanların alınıp satılan ürün ve hizmetlerinin ücretlerinin ve çalışma koşullarının iyileştirmesi, geliştirilmesi ve düzenlenmesi konusunda turizm sektörünün toptan gelişebilmesi için taraf olur.

 

 1. Turizm sektörünün tüm paydaşları arasında bilgi, tecrübe, proje, fikir iş ve işgücü alışverişleri sağlar. Bu amaçla, organizasyon, eğitim, araştırma, geliştirme, kamuoyu oluşturma, proje üretimi, iş ortaklıkları ve iştirakler oluşturma alanlarında çalışabilir.

 

 1. Gereğinde sektöre referans olabilecek Sektörde nitelikli iş, işçi, kariyer, literatür, tedarik, tedarikçi, paydaşlık gibi branşlarda rehberlik edebilecek veri tabanları hazırlar, hazırlattırır, uygun gördüğü mevcut veri tabanlarını kullanabilir.

 

 1. Yukarıda anılan sektörlerdeki iş ilişkilerinde turizm ana başlığına hizmet eden meslek gruplarının menfaatlerini öncelikle değerlendirerek, uyulması gereken mesleki ilkeleri araştırır, saptar, günceller ve ilan eder.

 

 1. Turizm sektörünün paydaşları arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda tarafların kabulü halinde, hakem, arabuluculuk veya danışmanlık hizmetlerinde bulunur. Turizm’in müşterisi ile ürün ve hizmet arz edenler arasındaki alışveriş ilişkisinin verimliliğini arttıracak çalışmalar yapar, proje, ilke, standart, norm ve stratejiler önerir.

 

 1. Sosyal devletin tüm kurumlarıyla işlerlik kazanması için çalışmalar yürütür, turizm sektörünün hangi branşında olursa olsun çalışan, işsiz kalan, eğitim alan herkesin sağlık, eğitim ve diğer hizmetlerden ücretsiz veya indirimli avantajlar ile yararlanması, bireylerin mesleğini yapabilme koşullarının yaratılması doğrultusunda mücadele verir.

 

 1. Dernek üyelerinin kendi aralarında ve turizm sektörünün bileşenleri ile işbirliği yapmalarını sağlar. Dernek üyelerini yönlendirir, üyelerine mesleki eğitimler ve sertifikalar verir. Sektörde çalışan kişi ve kuruluşların eğitimler almaları, nitelikli sertifikalara sahip olmaları, kalite standartlarını yükseltmeleri için çalışmalar yapabilir.

 

 1. Turizm sektöründe her alandaki ayrımcı uygulama ve düzenlemelerin (engelli turizmciler, cinsiyet, din, dil, ırk ayrımcılığı, mesleki yeterlilik, işyerinde taciz vb),  giderilmesini, önlenmesini sağlayacak faaliyetler yürütmek veya bu tür çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara katılır, destek verir, destek alır.

 

 1. Turizm ve turizmle bağlantılı sektörlerde çalışan kurumların, gerçek ve tüzel kişilerin ve dolayısıyla turizm ile ilgili sektörlerin ulusal ve küresel resmi kurum ve kuruluşlarda ve başkaca sivil toplum örgütleri nezdinde temsil ve müdafaa edilmesi, sağlıklı ve verimli bir sektörel gelişimin gerçekleşmesi için projeler ve politikalar üretilmesi ve uygulanması konularında çalışır. Uygun projelerin gerçekleşmesi için yatırımcılar arar.

 

 1. Dernek, geleneksel olarak birikmiş olan sağlıklı sektörel bilgi birikiminin gelecek kuşaklara aktarılması, ulusal ve uluslararası alanda sektör içinde çalışan kişi ve kuruluşların birbirleri ile olan ticari, hukuki, beşeri, kurumsal, toplumsal, ahlaki ilişkisinin ve karşılıklı sorumlulukların sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi amacıyla temsil ettiği sektörün faydası için geleceğin turizm sektörünün araştırılması, geliştirilmesi, istişare edilmesi ve tatbik edilmesi amacıyla faaliyetler yürütür.

 

 1. Dernek, gelecek kuşakların yaşayacağı dünyayı ve gelecek zamanların turizm sektöründeki gelişme, değişim ve ihtiyaçlarını öngörmeye gayret eder. Geleceği keşfetmek ve gelecekte yaşanabilecek olumlu ve olumsuz gelişmeleri önceden tahmin etmek için çalışır. Bu kapsamda geleneksel yöntemleri ve çağdaş teknolojileri kullanarak, gerekli önlemlerin alınması amacıyla projeler geliştirir, gereğinde turizm ile doğrudan veya dolaylı ilgili faaliyetler gösteren diğer kuruluşlar ile işbirliği yaparak olası olumsuz konularda ulusal, bölgesel, küresel ve hatta evrensel önlemler alınmasını sağlar. Olumlu gelişmelere sektörün, ülkemizin ve dünyanın verimli bir şekilde adapte olması içi çaba sarf eder. Fırsatları ve tehditleri önceden fark etmek ve gerekli hazırlıkları yapmak için araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri yürütür.

 

 1. Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yaparak (rekabet yasası dahil) yasal düzenlemelere ve mesleki etik ilkelere uymayı ve desteklemeyi özendiren çalışmalarda bulunur. konferans, sempozyum, panel, çalıştay vb organizasyonlar düzenler, uygun bulduğu bu tür etkinliklere yurt içinde ve dışında katılır, destekler.

 

 1. Dernek faaliyet amacı ile ilgili çeşitli sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlarla ortak kültürel etkinliklerde bulunmak. Dernek amacı ile ilgili diğer ülke kurum ve kuruluşları ile diyalogu sağlamak ve ortak etkinlikler düzenler. Uygun gördüğü kültür ve eğitim amaçlı faaliyetler düzenler, üçüncü kişiler tarafından düzenlenen kültür ve eğitim amaçlı etkinlik ve organizasyonları destekler, katkıda bulunur.
 2. Dernek faaliyetleri ve üyelerin iş alanlarına dair araştırmalar, anketler yapar, yaptırır, yapılan bu araştırmalardan derneğin ve üyelerin yararlanmasını sağlar, geliştirici, katkı sağlayıcı çalışmaları özendirir, yayınlar, yayımlar ve ödüllendirir. Toplam kaliteyi arttırmak için turizm sektörünü meydana getiren her bir sektörde nitelikli iş gücünün, mesleki bilgi ve deneyimin artmasını sağlayacak faaliyetler yürütür.

 

 1. Dernek üyelerinin turizm sektörünü meydana getiren iş alanlarında faaliyet gösteren diğer işletmecilerle olan ilişkilerini düzenlemek için, üyelere sektörel işletme kültürü kazandırma faaliyetleri yürütür.

 

 1. Derneğin ilgi alanında olan sektörlerde çalışmaya uygun nitelikli personeli, yöneticiyi, yetişmiş ve branşlaşmış işgücünü arar, bulur, bulduğu bireylerin izin vermesi halinde bu kişilerin mesleki kabiliyetlerini kataloglar, talep eden kurum ve kuruluşlara önerir, teklif ve davet eder, sunar; iş, işçi ve işveren arasındaki en uyumlu eşleşmelere vesile olarak sektörün sağlıklı gelişimine katkı sunmak için çalışır.

 

 1. Dernek merkezi ve amacı doğrultusunda üyelerine kurs, seminer, konferans eğitim vermek için taşınmaz mal alır, kiralar, kiraya verir, proje ortaklığı için sahip olduğu taşınmazı tahsis edebilir. Dernek, YÖNETİM KURULUNUN inceleyip inandığı bir projeye gerekli yatırımının ve yatırımcıların iştirak etmesini sağlayacak toplantılar düzenler. Girişimcilerle yatırımcıların işbirliği / güç birliği yapmasını sağlayan faaliyetler yürütür.

 

 1. Dernek üyeleri veya ilgili sektörlerin çalışanları, emeklileri ve eğitim alan öğrencileri ve hedef kitleleri arasında arkadaşlık, dostluk, karşılıklı anlayış ve işbirliğini sağlamak için, sevgi, saygı ve işbirliğine dayalı sosyal ilişkileri geliştirmek için lokal, dinlenme tesisleri, eğitsel ve kültürel atölyeler, sağlık, sosyal, eğitim ve spor amaçlı her türlü turistik tesis, veya işletmeler kurabilir. Kurulu olan işletmeleri devralıp, tahsis alıp, satın alıp, kiralayıp işletebilir. İşletmesi için üçüncü kişilere verebilir. Modern teknoloji ürünleri, araç ve gereçleri satın alabilir, üretebilir veya bunları üreten kurum ve kuruluşlarla Derneğin tüzük amacının gerçekleşmesi için Dernek YÖNETİM KURULU kararı ile ortaklaşa faaliyetler yapabilir.

 

 1. Mesleki kariyerlerine yeni başlayan genç turizmcilerin turizm sektörlerinde deneyim kazanabilecekleri iş ortamları, atölyeler, kuruluşlar, deneyim alanları, yarışmalar, programları oluşturabilir. Bu amaçla iktisadi, ticari ve sınai işletmeler kurabilir ve işletebilir. Bu konularda üçüncü kişiler ile ticari ve sosyal faaliyetler yürütebilir.

 

 1. Turizmi meydana getiren sektörlerinden birinde veya bir kaçında çalışan veya çalışmak isteyen engelli insanların turizm ve turizmi meydana getiren meslekler hakkında eğitim alıp verebilmeleri için kurs, eğitim, seminer vd eğitim çalışmaları düzenler. Engelli bireyleri de turizm sektöründeki her bir mesleği icra edebilmelerinin önündeki engelleri kaldırmak için çalışır. Engellilerin turizm sektörüne katılımı, mesleğin gelişimi sınırlayan, kısıtlayan ve önleyen fiziki çevre koşullarının, mimari düzenlemelerin, toplu ulaşım sistemlerinin, iletişim aygıtları ve platformlarının herkes için ulaşılabilir hale getirilmesi için çalışır. Engelli turistler için turizm alanında yapılması gereken atılımların gerçekleşmesi ve ilgili mevzuatların uygulanması için çaba gösterir.

 

 1. Dernek üyelerinin aynı alanda faaliyet gösteren diğer işletmecilerle olan ilişkilerinin verimliliğini düzenler. Üyelere çağdaş turizm kültürü kazandırmak için çalışır.
 2. Sektörel rekabeti ve toplam kaliteyi arttırmak amacıyla DERNEK GENEL KURULUNUN belirlediği konularda yukarıda anılan sektörlerde çalışan, emekli, işsiz ve / veya henüz mesleğe başlamamış genç turizmcilerin katılabilecekleri, kabiliyetlerini sergileyebilecekleri yarışmalar, müsabakalar, kampanyalar, turnuvalar, ödül törenleri, toplantılar, seminerler, konferanslar, sergiler, konserler, tiyatro vb gösteriler düzenler. Bu türden düzenlenen faaliyetlere uygun görürse iştirak eder. Katkı sağlar.

 

 1. Yardım Toplama Kanunu ve Dernek tüzüğü hükümleri uyarınca bağış, hibe, destek alır / verir. Ortak amaçla faaliyet gösteren derneklerden, vakıflardan bağış alır / verir. İhtiyaç sahiplerine maddi destek, burs verir. Verilmesine aracı ve yardımcı olmak,

 

 1. Dernek faaliyet alanındaki diğer derneklerle birlikte federasyon kurabilir / kurulmuş federasyonlara üye olabilir. Dernekler Kanunu hükümleri gereğince gerekli işlemleri tamamlamak kaydı ile Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlamak için benzer amaçlara sahip uluslararası dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir ve benzer amaçları olan uluslararası kuruluşlara üye olabilir.

 

 1. Gerekli yasal bildirimlerin yapılması koşulu ile periyodik veya tek seferlik piyango, özel çekiliş, balo, konser, kermes, gezi gibi gelir sağlayıcı etkinlikler düzenler.

 

 1. Derneğin amacına uygun fuar, festival, etkinlik vb organizasyonlara katılabilir. Bu türden organizasyonları düzenleyebilir veya düzenleyen kişiler ile işbirliği yapabilir, ortak olabilir, destekleyebilir, bu amaçla çeşitli faaliyetler yürütebilir.

 

 1. Alternatif ve yenilikçi turizm alanlarının ve yeni destinasyonların veya mevcut destinasyonlarda turistik faaliyetlerin oluşturulması, geliştirilmesi, desteklenmesi için Dernek YÖNETİM KURULUNUN uygun gördüğü  (Engelliler İçin Turizm, organik turizm, Hasat Turizmi, Eko Turizm, Soft Turizm, Botanik turizmi, Yaşlı Turizmi, Termal Turizm, Eğitim Turizmi, Golf Turizmi, Yayla Turizmi, Kışlık Turizm, Uzay Turizmi, İnanç Turizmi, Macera Turizmi, Çocuklar İçin Turizm, Balayı Turizmi, turistlere yönelik özel atölye çalışmaları, turistik eşya piyangoları vd.) faaliyetleri yürütür. Bu faaliyetler için üçüncü kişi ve kuruluşlar ile işbirliği yapabilir.

 

 1. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurabilir ve işletebilir. Bu tür işletmelere ortak olabilir, başkalarına kiraya veya işletmeye verebilir, ortak işletebilir

 

 1. Gerekli izinler alınarak derneklerin kurabileceği her türlü tesisleri kurabilir. İşletebilir Bu türden tesisleri işletmesi için üçüncü kişiler ile tahsis, devir, kira, ciro, temlik, ortak, hissedar, yöneticilik, işbirliği gibi ilişkiler kurup, faaliyetler yürütebilir. Dernek amacının gerçekleştirilmesi amacıyla her türlü ticari şirket ve işletmeyi kurmak, kurulmuş veya kurulacak işletmelere ortak olabilir.

 

 1. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi ve toplumunun faydasına olabilecek projeler için yemekli / yemeksiz toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenleyebilir veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlayabilir. Bu tür etkinliklere Dernek YÖNETİM KURULUNUN uygun gördüğü, derneğe üye olmayan insanların katılımını sağlayabilir.

 

 1. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer  derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturabilir.

 

 1. Eğitime destek amacıyla ihtiyaç sahibi eğitim kurumlarına ve öğrencilere maddi ve manevi destek sağlayarak başarılı bireyler yetiştirilmesini sağlayabilir. Maddi olanakları yetersiz olan öğrencilerin edinmek istedikleri eğitimleri alabilmelerini sağlamak için gerekli araç ve gereçleri sağlayabilir. YÖNETİM KURULUNCA uygun görülen öğrencilere burs verebilir.  Bu amaçla ayni ve nakdi yardımlar toplayabilir.

 

 1. Çeşitli amaçlarla ile Dernek YÖNETİM KURULU tarafından onaylanması şartıyla; Turizm sektöründe eğitim alan / veren, projeler geliştiren, derneğin amaç ve faaliyetleri ile uyumlu çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara karşılıklı veya karşılıksız borç, hibe veya maddi destek verebilir. Derneğin önceden vermiş olduğu maddi desteklerin tamamının veya bir kısmının geri ödemesini kısmen veya tamamen DERNEK YÖNETİM KURULUNUN alacağı karar ile erteleyebilir, geri almaktan vazgeçebilir, bağış veya hibeye dönüştürebilir, devredebilir.

 

 1. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları, neşriyatı, teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, dokümantasyon için gönüllü ve profesyonel ekipler kurarak, bilgi birikiminin artmasına ve işlenip düzenlenmesine katkı sağlamak.

 

 1. Dernek YÖNETİM KURULUNUN gerekli gördüğü konularda Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlarla geleneksel törenler (düğün, nişan, bayram, festival gibi) nedeniyle ortaya çıkan zorluklar karşısında üyeler arasında her türlü kültürel ve sosyal dayanışma projesini hayata geçirebilir. Gerekli gördüğü hallerde gerçekleştirmeye karar verdiği bu türden sosyal yardımları yasal mevzuata uygun olarak gerekli mercilere haber verir. Üye olmayanların da katılabileceği yardım toplama ve dağıtma faaliyetleri düzenleyebilir. Elde ettiği bağış vd maddi imkanları toplayarak çeşitli sosyal yardım çalışmaları (okul, ibadethane, yol, su, imalat vd.) yürütebilir.

 

 1. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli maddi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandıklar kurabilir. Turizm sektöründe başarılı faaliyetler yürüten veya yürütme potansiyeline sahip insanların maddi güçlük yaşaması halinde, kendilerine maddi ve manevi destekte bulunup, bu amaçla ayni ve nakdi bağış ve yardımlar yapabilir.

 

 1. Yoksul üyelere veya turizmi oluşturan sektörlerde çalışan/çalışmak isteyen ve DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından uygun görülecek insanlara telafi edici olanaklar sağlamak, gıda, giyim, temizlik malzemesi, yakacak, kira, barınma, konut, ev eşyası, ulaşım, eğitim vb ayni veya nakdi nitelikte yardımlar yapar, yapılmasına aracılık eder.

 

 1. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yürütebilir.

 

 1. Turizm sektöründe yeni işyerleri açılmasını, eski işletmelerin güncel turizm sektörüne azami fayda vermesini teşvik ederek maddi, manevi ve teknik katkılar sunabilir.
 2. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturabilir.

 

 1. Turizm sektörü ve bu sektörün çeşitli alanlarında çalışan insanların tabi olduğu / olacağı yasalarda düzenleme, rehabilitasyon, değişiklik yapılması için teklifler hazırlayabilir. Yasa hazırlıklarına katkı verebilir, siyasi partiler ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapıp, kamuoyu oluşturabilir. Bu amaçla araştırma, yayın ve farkındalık projeleri gerçekleştirebilir.

 

 1. Başkalarının yanında çalışma olanağı bulamayan turizm sektöründe çalışması halinde başarılı olacağına inanılan gençlerin ve diğer kişilerin projelerine destek verebilir.

 

 1. Derneğe gelir elde etmek, dernek bünyesinde gerçekleştirilen mal ve hizmetlerin piyasaya sunulmasına olanak sağlamak, turizm sektöründe yetişmiş iş gücü potansiyeline sahip vatandaşlarımıza iş olanağı yaratmak üzere çalışır. İnceleyip güvendiği projeleri gerçekleştirmek, hayata geçirmek için iktisadi işletmeler kurabilir.

 

 1. Derneğin amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için üçüncü kişilerden karşılıklı / karşılıksız ayni ve nakdi destekler alabilir. Üçüncü kişilerden aldığı ayni veya nakdi destekleri Dernek YÖNETİM KURULUNUN uygun gördüğü alanlarda kullanabilir.

 

 1. Dernek, geleneksel sektörel bilgi birikiminin gelecek kuşaklara aktarılması, ulusal ve uluslararası alanda sektör içinde çalışan kişi ve kuruluşların birbirleri ile olan ticari, hukuki, beşeri, kurumsal, toplumsal, ahlaki ilişkisinin ve karşılıklı sorumlulukların sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi amacıyla temsil ettiği sektörün faydası için gerekli bilimsel, kültürel, sosyal ve iktisadi faaliyetler yürütebilir.

 

 1. Derneğin amaçları doğrultusunda ülke genelinde örgütlenmesi, turizm odaklı faaliyetler gerçekleştiren diğer örgütlerle iş ve güç birliğinin geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yürütebilir. Bunun için sosyal faaliyetler, projeler, hukuki tüm hakları, tüm yasal özel ve resmi makamlar nezdinde müdafaa etmek, temsil etmek, tüm resmi ve özel makamlara ilgilendiği ana ve yan sektörler hakkında raporlar hazırlayıp ve sunabilir.            Sektörde çalışan kuruluşların ve emek veren insanların alınıp satılan ürün ve hizmetlerinin ücretlerinin ve çalışma koşullarının iyileştirmesi, geliştirilmesi ve düzenlenmesi konusunda taraf olabilir.

 

 1. Dernek, turizm ve bağlantılı tüm sektörlerdeki bilgi ve birikimi turizm kapsamında faaliyet gösteren veya göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişilere ve dolayısı ile sektöre faydalı olacak şekilde çalışmalar yürütebilir. Bu amaçla sektörde çalışan beyaz ve mavi yakalı çalışanlar için kariyer, cv ve mesleki otobiyorafi arşivleri kurar işletir.

 

 1. Dernek, turizm ve bağlantılı tüm sektörlerdeki bilgi ve birikimi ile turizm kapsamında faaliyet gösteren veya göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişilere ve dolayısı ile sektöre faydalı olacak şekilde çalışır. Turizm ve turizmi meydana getiren alt ve yan sektörler ile ilgili olarak toplam kaliteyi arttırmak amacıyla ve gerekli yasal izinleri almış olmak şartıyla sanal veya gerçek kütüphaneler, müzeler, okullar, kurslar, özel eğitim birimleri açabilir, kurabilir, işletir veya bu türden faaliyet yürüten kurumlar ile işbirliği yapabilir.

 

 1. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında turizm sektörü ile ilgili üçüncü kişiler ile veya tek başına organizasyon eğitim, kamuoyu oluşturma, proje üretimi ve iştirakler oluşturma vb. faaliyetler yürütüp bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara katkı sağlayabilir.

 

 1. Dernek, gelecek kuşakların yaşayacağı dünyayı öngörmek, geleceği keşfetmek ve gelecekte yaşanabilecek olumlu ve olumsuz gelişmeleri önceden tahmin etmek için çalışır. Bu kapsamda geleneksel yöntemleri ve çağdaş teknolojileri kullanarak, gerekli önlemlerin alınması amacıyla projeler geliştirir, gereğinde ulusal ve uluslar arası ilgili kuruluşlar ile işbirliği yaparak olası olumsuz konularda ulusal ve küresel önlemler alınmasını sağlamak için çalışır. Olumlu gelişmelere sektörün, ülkemizin ve dünyanın verimli bir şekilde adapte olmasını sağlar, fırsatları ve tehditleri önceden fark etmek ve gerekli hazırlıkları yapmak için araştırma ve geliştirme ve lobi faaliyetleri yürütür.

 

 1. Yurt içinde veya yurt dışında devlet kuruluşlarından veya özel sektörden arsa, arazi, bina, taşıt, ekipman, makine, malzeme, hammadde, sarf malzemesi, eşya, alet, aygıt teknoloji, know-how, teknik, patent, faydalı model, marka, endüstriyel devre topoğrafyası, prototip, hurda, ekip, işgücü, bilirkişi gibi ürün mal ve hizmetleri satın alabilir. Üçüncü kişilere ait fikri ve sınai mülkiyet haklarını, söz konusu kişilerden devir alabiliri, kiralayabilir. Üçüncü kişilere müşterek projeler için tahsis edebilir, borç veya hibe olarak maddi destek şeklinde verip, alabilir. Elde ettiği veya sahip olduğu maddi değerleri DERNEK YÖNETİM KURULUNUN uygun gördüğü projelerde üçüncü kişiler ile paylaşabilir, karşılıklı veya karşılıksız kullanabilir / kullandırabilir.

 

 1. Turizm ve turizmle bağlantılı sektörlerde çalışan kurumların, gerçek ve tüzel kişilerin ve dolayısıyla turizm ile ilgili sektörlerin ulusal ve küresel resmi kurum ve kuruluşlarda ve başkaca sivil toplum örgütleri nezdinde temsil ve müdafaa edilmesi, sağlıklı ve verimli bir sektörel gelişimin gerçekleşmesi için projeler üretilmesi ve uygulanması konularında çalışabilir.

 

 1. Dernek, Turizmi meydana getiren alt ve yan sektörlerde çalışacak nitelikli işgücünü kayıt altına almak, gereği halinde personel arayışında olan turizm sektörünün işverenlerinin başvurabileceği bir rehber olabilecek personel veri tabanı ve/veya CV arşivi ve/veya internet ortamında turizm kariyer sitesi vb başvuru kaynaklarının yazılı, görsel veya işitsel bilgi bankalarının kurulması, oluşturulması, güncellenmesi ve işletilmesi için çalışır. Bu amaçlarla çalışmalar yürüten resmi ve/veya özel kuruluşlar ile işbirliği yapar. Tek başına veya üçüncü kuruluşlar ile nitelikli iş gücü ve istihdama yönelik projeler geliştirir ve faaliyetler yürütür.

 

 1. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf veya federasyon kurabilir veya kurulu bir federasyona katılabilir. Gerekli izinleri alarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurabilir. Uluslararası faaliyette bulunabilir. Yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olabilir ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yardımlaşmalar yapabilir. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir.

 

 1. Dernek, DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından gerekli görülen temsilcilikleri açabilir.

 

 1. Devlet organlarının veya uluslar arası kuruluşların proje yapma, araştırma, geliştirme gibi müstakil veya müşterek projelere yönelik verdiği hibe ve maddi destek programlarından yararlanabilir ve ulusal ve uluslar arası maddi kaynakları kullanabilir.

 

 1. DERNEK GENEL KURULU tarafından şube açılığına karar verilmediği sürece ve şube açılışı için dernek tüzüğünde gerekli ve yeterli düzenlemeler yapılmadığı ve şubeleşmeye ilişkin dernek kararları yetkili devlet kurumları tarafından onaylanmadığı sürece Derneğin şubesi açılmayacaktır.

 

 1. Madde – Üyeler ve Üyelik

 

 1. Derneğin Kurucular Kurulu, derneğin ilk ve derneğin kurucu üyelerinden oluşur.

 

 1. Derneğin kurulmasının ardından, Derneğe üye olmak isteyen ve üyelik koşullarını taşıyan ve Dernek Kurucuları tarafından uygun olarak görülen kişiler işbu tüzüğe uygun olarak Geçici Yönetim Kurulu tarafından Derneğe yeni üye olarak kaydedilebilirler.

 

 1. Derneğe üye olmak isteyen kişilerin kabulüne veya reddine, üye olmak adayın üyelik başvurusunu yaptığı tarihte aktif görevde olan DERNEK YÖNETİM KURULU yetkilidir.

 

 1. Madde - Üye Olma ve Üyelik Hakları ile Üyelik İşlemleri

 

 1. Fiili ehliyetine sahip, Derneğe üye olması kanunlarca yasaklanmamış, on sekiz (18) yaşını doldurmuş, dernek tüzüğünü, giriş ve yıllık aidatlarını ödemeyi kabul eden ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden her gerçek kişi; talebi halinde ve DERNEK YÖNETİM KURULU onayı ile derneğe üye olabilir. 

 

 1. Derneğe üye olmak isteyen gerçek kişiler şahsen, kendi adına başvuruda bulunurlar. Gerçek kişinin üyelik başvurusunda vekâleten üyelik başvurusu kabul edilmez. Üye olmak isteyen gerçek kişiler; Derneğin Üyelik Formunu doldurup imzalayarak en az 3 resmini, ikametgâh belgesini ve T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisini ekleyip DERNEK YÖNETİM KURULUNA teslim ederek müracaat ederler.

 

 1. Üyelik başvurusunda bulunan üye adaylarının sundukları bilgi ve belgelerin doğruluğu ilgili adayın şahsi sorumluluğudur. Bu bilgi ve belgelerin yeterliliğine ve adayın dernek üyeliğine kabulü ve reddine yetkili olan DERNEK YÖNETİM KURULU karar verir.

 

 1. Üyelik kabullerinde turizm sektörü ile ilişki önemsenir. Ancak Dernek faaliyetlerine faydalı olacağı düşünülen turizm sektörünü meydana getiren alt sektörlerde (hukuk, maliye, mühendislik, iletişim, sosyal bilimler vd.) çeşitli mesleklerden başvurular da DERNEK YÖNETİM KURULUNUN başvuruyu onaylaması halinde üyeliğe kabul edilir.

 

 1. Üyelik başvurusunda bulunan bir kişinin başvuru aşamasında veya üyeliği devam ederken çalışan olması şartı aranmaz. Üyeler, işsiz, emekli, öğrenci veya turizmi meydana getiren sektörlerden birinde profesyonel veya amatör insanlardan oluşabilir.

 

 1. Dernek üyeliği bireyseldir. Üyeler, herhangi bir kurum veya kuruluşta çalışıyor olabilir. Dernek üyeliklerinde üye adayların çalıştıkları kurum veya kuruluşlar değil, üye adayı olan kişinin sektör ile mevcut veya potansiyel ilişkileri veya katkıları esas alınır.

 

 1. DERNEK YÖNETİM KURULU bir adayın üyelik başvurusu hakkındaki nihai değerlendirmeyi, başvurunun kendisine ulaşmasını takip eden en geç otuz (30) gün içinde müspet veya menfi karara bağlar ve kararını bu süre içinde ilgili üye adaya yazılı olarak bildirilir.

 

 1. Bir üyelik başvurusunun DERNEK YÖNETİM KURULUNA ulaşmasını takip eden en çok otuz (30) gün içinde DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından hakkında müspet veya menfi karar alınamayan başvurular reddedilmiş kabul edilir.

 

 1. Üyeliğe kabul edilen adaylar üyelik kaydının üye kayıt defteri ve karar defterine yazılı olarak kaydedilmesi ile derneğin bir üyesi olurlar.  Üyeliğe kabul kararının tarih ve sayısı ile üyenin kimlik bilgileri ve aidat ödentileri üye kayıt defterine kayıt edilir.

 

 1. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar ile DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından turizm sektöründe büyük emeği olduğu düşünülen duayenler DERNEK YÖNETİM KURULU kararı ile ONURSAL ÜYE olarak kabul edilebilir. Onur üyelerinin genel kurulda seçme ve seçilme hakkı yoktur.

 

 1. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

 

 1. DERNEK YÖNETİM KURULU her üyenin üyeliğe kabul ve reddi için nihai karar merciidir. Üyelik başvurusunun kabulü veya reddine DERNEK YÖNETİM KURULU karar verir.  Dernek üyeleri, DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından üyeliğe kabul edilmiş kişilerdir.

 

 1. Madde - Üyelikten Çıkma

 

 1. Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, kendi gördüğü lüzum üzerine, koşulsuz dernekten çıkma hakkına sahiptir.

 

 1. Her üye istifa dilekçesini yazılı ve imzalı iki (2) asıl nüsha halinde DERNEK YÖNETİM KURULUNA teslim etmek şartıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. İstifa eden üyenin istifası, dilekçenin DERNEK YÖNETİM KURULUNA ulaştığı günden itibaren geçerlidir.

 

 1. DERNEK YÖNETİM KURULU, istifa eden üyenin istifasını, ilgili istifa dilekçesinin geçerli olduğu tarih itibarı ile üye kayıt defterine işler. Böylece istifa eden üyenin üyeliği düşer.

 

 1. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını ve bu borçlardan kaynaklanan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

 

 1. Üyelik için kanunda ve/veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Bir üyenin kendisinin üyelik vasıflarını kaybettiği bilgisinin beyan yükümlülüğü ilgili üyeye aittir. DERNEK YÖNETİM KURULUNUN bu konudaki sorumluluğu bir üyenin üye olma niteliklerini yitirdiği bilgisinin deliller ile birlikte DERNEK YÖNETİM KURULUNDA kesinleştiği tarihte başlar.

 

 1. Madde - Üyelikten Çıkarılma

 

 1. Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır:

 

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak;
 2. İki yazılı uyarıya ve/veya tanınan süreye rağmen görev veya sorumlulukların gereğini yerine getirmemek;
 3. İki kez yazılı bildirim yapılmasına rağmen, üyelik aidatını bildirilen süre içinde ödememek;
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak;
 5. Kanun ve yasalar karşısında bir derneğe üye olma şartlarını kaybetmiş olmak; 

 

 1. Bir üye yukarıdaki durumlardan birinin tespiti veya DERNEK YÖNETİM KURULUNUN kararı ile üyelikten çıkarılabilir.  Bir üyenin üyelikten çıkarılması ile ilgili karar yetkisi yukarıda anılan usul ve esaslara bağlı olarak DERNEK YÖNETİM KURULUNA aittir. DERNEK YÖNETİM KURULU yukarıda açıklanan üyelikten çıkartma ile ilgili hallerden birinin hâsıl olması durumunda bir üyeyi dernek üyeliğinden çıkarma hakkına sahiptir.

 

 1. Dernek üyeliğinden çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığı konusunda hak iddia edemez. Üyelikten çıkış işlemi gerçekleşen üyenin her türlü hak, yetki, sorumluluk ve görevleri üyelikten çıktığı andan itibaren son bulur.

 

 1. DERNEK YÖNETİM KURULU gerekli görecek olursa, üyenin üyelikten ayrıldığı bilgisini ilan edebilir ve/veya gerekli gördüğü kişi ve kuruluşlara yazılı olarak bildirebilir.

 

 1. Dernek üyeliğinden çıkan bir kişi daha sonraki bir tarihte derneğe üye olmak için yeniden başvurabilir. Bu durumda üyelik başvurusu yukarıda açıklanan usul ve esaslara göre üyeliğe başvurunun yapıldığı tarihteki aktif görev yapan DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından değerlendirilir.

 

 1. Dernek üyeliğinden DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından çıkartılan bir kişi, kendisi talep ederse, üyelikten çıkartılma tarihinin ardından gerçekleşecek ilk genel kurula katılma ve GENEL KURUL ‘da konuşma yaparak kendisinin üyelikten çıkartılmasına itiraz etme hakkına sahiptir. Bu amaçla GENEL KURUL ‘un DİVAN BAŞKANI tarafından söz konusu üyeye süresi 5 (beş) dakikayı aşmayan bir konuşma süresi verilir. Söz konusu üyenin, üyelikten çıkartılmaya itirazı ile ilgili GENEL KURUL ’a hitap eden konuşmasının ardından, GENEL KURULU söz konusu üyenin üyeliğinin devam edip etmeyeceğine, oy çokluğu ile karar verir.

 

 1. Madde - Derneğin Organları ile Derneğin ve Organların Kuruluşu

 

Derneğin organları aşağıda açıklanmıştır.

 

 1. DERNEK KURUCULAR KURULU
 2. DERNEK GENEL KURULU 
 3. DERNEK GENEL BAŞKANI
 4. DERNEK YÖNETİM KURULU
 5. DERNEK PROJE ve ÇALIŞMA GRUPLARI
 6. DERNEK DENETİM KURULU
 7. DERNEK ONUR KURULU

 

 1. Madde – Dernek Kurucular Kurulu

 

 1. Derneğin ilk organı DERNEK KURUCULAR KURULUDUR. Bu organ derneğimizin kurulmasına karar veren ve işbu kuruluş tüzüğüne imza atan ilk üyelerinden oluşur.  

 

 1. KURUCULAR KURULU, işbu tüzüğün sonunda belirtilen GEÇİCİ MADDE ‘de anılan geçici yönetim kurulunu oluştururlar. DERNEK KURUCULAR KURULU ‘nun meydana getirdiği Dernek Geçici Yönetim Kurulu ilk genel kurulda Dernek organları oluşturulana kadar, Derneği temsil ederler ve Dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütürler

 

 1. DERNEK KURUCULAR KURULU Derneğin ilk DERNEK GENEL KURUL toplantısı yapılmadan önce, dernek toplam üye sayısının en az YÖNETİM ve DENETİM KURULLARININ asil ve yedek üyelerini teşkil edecek asgari sayıda olması için çalışırlar.

 

 1. DERNEK KURUCULAR KURULU, Derneğin ilk kuruluşunun resmi makamlara bildirimini yapar. Derneğin tüzüğünde ve diğer belgelerinde Kanuna aykırılık veya noksanlığın bulunmaması ya da Kanuna aykırılık ve noksanlığın verilen süre içinde giderilmesinin tespiti ile birlikte; keyfiyetin dernek kurucu üyelerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren en geç altı (6) ay içinde DERNEĞİN KURUCULAR KURULU ‘nun belirlediği Derneğin Geçici Yönetim Kurulu, ilk GENEL KURUL toplantısını yapar ve derneğin organlarını oluştururlar.

 

 

 1. Madde – Derneğin Genel Kurulu

 

 1. DERNEK GENEL KURULU Derneğin en yetkili karar organıdır. Derneğin genel kurulu Derneğin mevcut üyelerinin tümünden oluşur.

 

 1. Derneğin diğer tüm organlarından ve üyelerinden DERNEK GENEL KURULU ’nun Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun olarak aldığı tüm nihai kararlara en yüksek derecede saygı duymaları, eşgüdümlü davranışlar göstermeleri beklenir.

 

 1. DERNEK GENEL KURULU, “OLAĞAN “ ve “OLAĞANÜSTÜ” GENEL KURUL olmak üzere iki (2) farklı şekilde toplanarak faaliyet gösterir. DERNEK GENEL KURULU, bu tüzükte belli edilen zamanlarda olağan, DERNEK YÖNETİM KURULU veya DERNEK DENETİM KURULUNUN gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin en az beşte birinin yazılı başvurusu üzerine işbu tüzüğe uygun usul ve esaslara bağlı olarak DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.

 

 1. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının, toplantı tarihlerinin tayin edilmesine DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından yürürlükte olan güncel yasa ve yönetmeliklere ve Derneğin tüzüğünde belirtilen usul ve esaslara göre karar verilir. Genel Kurula katılım hakkı olan üyelerinin en yüksek oranda katılımının sağlanmasına özen gösterir.

 

 1. Madde - Derneğin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulunun Toplanma Zamanları

 

 1. Derneğin Olağan Genel Kurulu, 3 (üç) yılda bir DERNEK YÖNETİM KURULU ’nun çağrısı ile Mayıs veya Haziran ayı içerisinde, DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından belirlenecek ve ilan edilecek gün, yer ve saatte toplanır.
 2. DERNEK YÖNETİM KURULU, Derneğin Olağan Genel Kurulu zamanında toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, kendi belirleyeceği üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

 1. Dernek Genel Kurul üyelerinden birinin, olağanüstü genel kurul talebinde bulunması ve talebinin DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından uygun görülmesi ya da üyelerden en az beşte birinin noter aracılığı ile yapacakları yazılı talep halinde; DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından işbu tüzüğe ve mevzuata uygun yapılan çağrı ile gerçekleştirilir. DERNEK YÖNETİM KURULU, bu şekilde talep edilen bir olağanüstü genel kurul çağrısını tüzüğün ve mevzuatın usul ve esaslarına göre yerine getirmekle mükelleftir.

 

 1. Usulüne uygun gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul toplantısı talebinin başvuru tarihi ile toplantının gerçekleşeceği tarih arasındaki süre (mücbir sebepler hariç) 120 (yüz yirmi) günden fazla olamaz.

 

 1. Üyelerden en az beşte birinin noter aracılığı ile yazılı talepte bulunmasına rağmen; DERNEK YÖNETİM KURULU, usulüne uygun olarak Derneğin Olağanüstü Genel Kurulunu toplantıya çağırmazsa;  üyelerden birinin tüzük kurallarına uygun olmak şartıyla, Mahkemeye başvurusu üzerine belirlenecek sulh hâkimi, kendi belirleyeceği üç (3) üyeyi olağanüstü genel kurul toplantısının, çağrısını yapmakla görevlendirebilir.

 

 1. Gerçekleştirilen bir OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISININ ardından gerçekleştirilmesi gereken ilk OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI en geç 3 (üç) yıl içinde işbu tüzüğün usul ve esaslarına göre gerçekleştirilir.

 

 1. Madde - Derneğin Genel Kurulunun Oluşum Şekli:

 

 1. Dernek Genel Kurulu, toplantıya katılma hakkı olan tüm Dernek üyelerinden oluşur.

 

 1. Dernek Genel Kurulu, usulüne uygun Dernek üyeliğine kabul edilmiş, Genel Kurul Toplantı tarihinde üyeliği devam eden, derneğe borcu olmayan, derneğe kayıtlı tüm üyelerinden oluşur. Bu şartları taşıyan ve Derneğe kayıtlı tüm üyeler işbu tüzüğün usul ve esaslarına uygun olarak Genel Kurul Toplantısına davet edilirler.

 

 1. Dernek Genel Kuruluna katılma hakkı olan ve davet edilen üyeler, Genel Kurul toplantısına katılıp katılmayacaklarını genel kurul toplantı tarihinden en az bir (1) hafta öncesinde Dernek YÖNETİM KURULUNA yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Dernek YÖNETİM KURULU, Genel Kurul toplantısına katılacağını yazılı olarak teyit eden tüm üyelerin sayısına uygun bir toplantı salonunu hazırlayarak; gerçekleştirilecek olan Genel Kurul toplantısının layık olduğu niteliklere haiz bir toplantı ortamını sağlar.

 

 1. Genel Kurul toplantısına katılacağını yukarıda açıklanan usul ve süreye uygun şekilde süresi içinde yazılı olarak bildirmeyen bir üyenin GENEL KURUL tarihinde toplantısının yapılacağı toplantı salonunda gelmesi ve Genel Kurula katılmayı istemesi halinde; Genel Kurul Toplantısına sonradan katılabilmesi toplantı salonunun fiziksel şartlarının uygunluğuna ve Genel Kurulun Divan Başkanının onayına bağlıdır.

 

 1. Derneğe kayıtlı ve genel kurula katılma hakkı olan her bir üye DERNEK GENEL KURULUNDA, bir (1) oy verme hakkına sahiptir ve tüm üyelerin oyları birbirine eşittir.

 

 1. Madde – Dernek Genel Kurulunun Toplanma Şekli / Toplantıya Çağrı ve Katılım Usulü

 

 1. DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından GENEL KURULA katılma ve oy kullanma hakkı olan tüm üyelere, toplantı tarihinden en az on beş (15) gün önceden, toplantı tarihi, saati, yeri ve gündemi konusunda yazılı olarak bilgilendirilerek toplantıya çağrı yapılır.  Bu çağrı (ilgili mevzuata aykırı olmamak şartıyla) derneğin internet sitesinde veya en az bir gazetede ilan ederek yahut Genel Kurul Üyelerine yazılı olarak bildirerek (üyenin üye kayıt formunda bildirdiği elektronik posta adresine ve/veya kişisel telefon numarasına yazılı açıklayıcı mesaj gönderilmek suretiyle) toplantıya çağrılır.

 

 1. Olağan ve Olağanüstü Dernek Genel Kurulları, Toplantıda oy kullanma hakkına sahip üyelerin toplam sayısının salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Dernek Genel Kurulu toplantısının başlaması ve gerçekleştirilmesi için gerekli asgari şart, Dernek Genel kurulunda oy verme hakkı olan üyelerin yarısından fazlasının Genel Kurul toplantı çağrısına icabet edip katılmış olma şartıdır.

 

 1. Genel Kurul çağrısında, Genel Kurul Toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, telafi amaçlı ikinci toplantının hangi tarihte, saatte ve yerde yapılacağı da genel kurul çağrısında ayrıca belirtilir. Böylelikle Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı olan tüm üyeler, yapılacak bir genel kurul toplantısının yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi halinde; gerçekleştirilecek ikinci toplantının yeri, zamanı ve gündemi hakkında önceden bilgi verilmiş olur.

 

 1. Gerçekleştirilecek olan bir genel kurul toplantısının başlaması için yeterli çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile ertelenmesi halinde, telafi amaçlı ikinci toplantı DERNEK YÖNETİM KURULU TARAFINDAN ilan edilmiş olan ilk toplantı tarihinden en az yedi (7) gün sonrasında ve en çok atmış (60) gün içerisinde yapılmalıdır. Bu telafi amaçlı ikinci GENEL KURUL toplantısının gerçekleştirilmesi için salt çoğunluk şartı aranmaz.

 

 1. DERNEK YÖNETİM KURULU, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı olan üyelerin tümüne bu şekilde GENEL KURUL TOPLANTI ÇARISI yapar ve GENEL KURUL TOPLANTISINA katılma hakkı olan üyelerin listesini dernek tüzüğüne uygun olarak düzenler ve GENEL KURUL TOPLANTISI sırasında oluşturulacak olan DİVAN BAŞKANINA listenin yazılı bir kopyasını teslim eder.

 

 1. Derneğe kayıtlı olan ve üyelik aidatını ödemiş, herhangi bir üyelik borcu olmayan herkes tüzük kurallarına uygun olacak şekilde Genel Kurul Toplantısına katılma ve Genel Kurul Toplantısında görüşülen her konuda oy kullanma hakkına sahiptir.

 

 1. Derneğin herhangi bir Genel Kurul Toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında, başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak DERNEK GENEL KURULUNA katılma ve oy kullanma hakkı olan tüm üyelere DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından duyurulur. Yapılması gereken bir DERNEK GENEL KURUL TOPLANTISININ bu şekilde geri bırakması halinde; ilan edilmiş önceki toplantı tarihinden itibaren en çok altı (6) ay içinde yapılması zorunludur.

 

 1. Bir Dernek Genel Kurul toplantısının yukarıda açıklanan sebeplerle geri bırakılması, mücbir sebepler hariç olmak üzere, toplamda iki (2) defadan fazla ve altı (6) aydan uzun süreli olamaz.

 

 1. Usulüne uygun olarak gerçekleşen bir Dernek Genel Kurulu Toplantısının kararları, tüm üyeleri bağlar şekilde kalıcı olarak geçerli kabul edilir. İlk çağrıda toplanamadıktan sonra, ikinci çağrı ile toplanan bir Dernek Genel Kurul toplantısında alınan kararların, sonradan geçersiz olduğu (toplantıya katılan sayısının Dernek Genel Kurul tam sayısının yarısından daha az olduğu gerekçesi ile) iddia ve itiraz edilemez.

 

 1. İstisnai olarak, Dernek Genel Kurulunda tüzük değişikliği ve Derneğin Feshi konularında karar alınabilmesi için bu kararı oylandığı anda Dernek Genel Kurulunda oy verme hakkı olan katılımcı üye sayısının en az üçte ikisinin (2/3’ünün) Genel Kurul toplantısında hazır olması gereklidir. Dernek Genel Kuruluna katılan ve oy kullanma hakkı olan üye mevcudunun bu asgari bu oranı sağlamadığı toplantılarda bu konular gündeme alınamaz ve bu konularda yeni bir karar alınamaz. Bu konularla ilgili durum, Genel Kurul Toplantısı yapılmadan önceki hali ile devam eder.

 

 1. Dernek genel kurullarında görüşülen konuların karara bağlanması ile ilgili oylamalarda sadece ilgili genel kurula katılma hakkı bulunan üye kişiler oy kullanabilirler.

 

 1. Madde – Dernek Genel Kurulu Çalışma Şekli

 

 1. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin listesi DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından önceden hazırlanır ve toplantı zamanı ve öncesinde toplantı yerinde hazır bulundurulur.

 

 1. Gelen Kurul Toplantısının yapılacağı yere girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, DERNEK YÖNETİM KURULU üyeleri veya DERNEK YÖNETİM KURULU kurulunca belirlenen görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik ibraz edemeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar.

 

 1. Dernek Genel Kurul toplantı saatinde yeterli çoğunluğun toplanamamış olması halinde; GENEL KURUL ‘un başlangıç saati, olumsuz hava koşulları, asayiş sorunları veya yoğun trafik veya genel kurul gününde üyelerden gelebilecek talepler sebebi ile DERNEK YÖNETİM KURULUNUN takdirinde aynı gün ve yerde azami iki (2) saat süre ile uzatılabilir. Genel Kurul başlangıç saatindeki bu türden bir mücbir sebeple tehir olması halinde GENEL KURUL TOPLANTI saati uzatılmış süre eklenerek yenilenmiş kabul edilir. Bu durum, DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından gerekçesi ile yazılı olarak kaydedilir.

 

 1. Genel Kurul, önceden işbu tüzüğün usul ve esasları ile belirlenen gün ve saatte, Genel Başkanın genel kurula hitap edeceği açılış konuşması ile başlar. Bu açılış konuşması 30 (otuz) dakikadan uzun olmaz. Bu açılış konuşması ile mevcut GENEL BAŞKAN, GENEL KURULA hitap eder ve Bir önceki genel kurul toplantısından sonra gerçekleşen faaliyetler ve GENEL KURUL TOPLANTI gündemi hakkında GENEL KURUL ‘a bilgi verir.

 

 1. Genel Başkanın Tüzüğe uygun olan açılış konuşmasının ardından, toplantıyı yönetmek üzere talip olan veya Dernek Genel Kurul Üyeleri tarafından önerilen bir (1) kişi, GENEL KURULUN açık oylama ile belirlenen oy çokluğu ile Divan Başkanı olarak seçilir.

 

 1. Divan Başkanı, GENEL KURUL toplantısını başlatmadan önce iki (2) üyeyi DİVAN HEYETİ ‘nin yazmanı olarak seçer. Böylelikle kendisi dahil üç (3) kişilik bir DİVAN HEYETİ ile (Divan Başkanı dahil) GNEL KURUL toplantısını başlatılır ve sonuna kadar yönetir. Genel Kurul Toplantısının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması DİVAN HEYETİ ’ne aittir.

 

 1. Divan Başkanı, DİVAN HEYETİ ‘ni oluşturmadan önce GENEL KURUL ÜYELERİ arasından bir (1) kişiyi DİVAN BAŞKANI VEKİLİ olarak seçer. Genel Kurul toplantısı esnasında DİVAN BAŞKANI’nın sağlık sorunları yaşaması halinde süregiden GENEL KURUL toplantısını DİVAN BAŞKANI VEKİLİ tamamına erdirmekle görevli ve yetkili olacaktır.

 

 1. DİVAN BAŞKANI veya VEKİLİ Genel Kurul toplantısının Dernek yararına en sağlıklı bir şekilde tamamlanması için DİVAN HEYETİNİN görevini başarı ile tamamlamasını sağlar.

 

 1. Genel Kurul toplantıları başladığında toplantıya katılanların sayısı DİVAN BAŞKANI yönetimindeki DİVAN HEYETİ tarafından tutanakla tespit edilir. Tüzüğe uygun genel kurul toplantısı saati başlamış olmasına rağmen; Dernek Genel Kurul Toplantısının başlaması için yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, bu durum DİVAN HEYETİNİN tutacağı tutanakla tespit edilir ve ilgili Dernek Genel Kurul toplantısının tüzüğe uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi için süreç başlar.

 

 1. Genel Kurula katılma hakkı olduğu halde, DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından Genel Kurul toplantı salonuna alınmayan kişiler olduğu iddiası hasıl olur ise; DİVAN BAŞKANI bu konuyu GENEL KURUL gündemine getirip söz konusu iddiayı GENEL KURULUN sağlıklı bir şekilde karara bağlamasını (gereğinde oylama yaptırarak) sağlar.

 

 1. Genel Kurul’da oy kullanma hakkı olmayan üyeler ile dernek üyesi olmayan kişiler, talep etmeleri halinde; Genel Kurul Başlarken seçilecek Divan Heyetinin onayına bağlı olarak genel kurul toplantısını ayrı bir bölümde izlemeyi talep edebilirler. Genel Kurula katılma hakkı olmayan herhangi bir kişi, Divan Heyetinin GENEL KURUL önünde açıkça belirtilmiş bir onayı olmadığı sürece genel kurul toplantı odasına alınmaz / alınamaz.

 

 1. İşbu tüzüğe uygun olarak belirlenen toplantı başlangıç saati geldiğinde, Genel Kurulun yapılması için yeterli üye sayısı sağlanmışsa; bu durum DİVAN HEYETİ tarafından tutanakla tespit edilir ve Genel Kurul Toplantısı, Divan Başkanı tarafından açılır.

 

 1. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri (1/10’u) tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Toplantıda gündem dışı konular ancak bu tüzüğün usul ve esaslarına göre görüşülebilir.

 

 1. Toplantıda görüşülen tüm önemli konular ve Genel Kurulda alınan tüm kararlar bir tutanağa yazılır Divan Başkanı ve divan heyeti tarafından birlikte imzalanır.

 

 1. Genel Kurul Toplantısında kararlaştırılan konular hakkında uyuşmazlık yok ise, Divan Heyeti tarafından tutanak ile genel kurula katılan üye listesi onaylı oy pusulası örnekleri, sunulan önergeler, genel kurula sunulan belgeler başta olmak üzere diğer tüm yazılı doküman seçilmiş olan son Dernek Genel Başkanı kim ise ona teslim edilir.

 

 1. Genel Kurul sonuç belgelerini teslim alan Derneğin yetkili ve görevli Genel Başkanı bu belgelerin korunmasından ve genel kuruldan sonra en çok on beş (15) gün içinde DERNEK YÖNETİM KURULUNA teslim etmekten sorumludur.

 

 1. Divan Başkanının ve Genel Kurulun açık bilgisi, izni ve yazılı kararı olmadığı sürece genel kurul toplantısı video veya ses kaydedici cihazlar ile kaydedilemez, kaydedilmiş bir görüntü veya ses eş zamanlı olarak veya sonradan DERNEK YÖNETİM KURULU izni olmadan Genel Kurul üyesi olmayan bir kişinin bilgisine sunulamaz. Aksi davranışta bulunduğu tespit edilen her bir kişi, Derneğin uğradığı maddi veya manevi zararın tazmini için On Bin Türk Lirasından (10.000 TL’den) aşağı olmamak şartıyla; DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından belirlenecek olan cezayı ve ayrıca derneğin veya üyelerinin uğradığı müspet veya menfi maddi zararı Derneğe ödemekle mükelleftir. Bu mükellefiyet, her genel kurul toplantısının başlangıcında ilgili genel kurulun Divan Başkanı tarafından genel kurula katılan tüm üyelere açık ve net bir şekilde beyan edilerek toplantı tutanağına geçirilir.

 

 1. Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede DERNEK YÖNETİM KURULU verilen görevler kanun ile görevlendirilen bu kişiler tarafından yerine getirilir.

 

 1. Madde – Dernek Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

 

 1. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  DİVAN BAŞKANININ belirteceği yöntem uygulanır. Gizli oylama yapılacak olması durumunda; oylama öncesi Divan Başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

 

 1. Genel Kurul üyelerinden herhangi birinin bir konunun oylanma yöntemine (haklı sebeplerle) itiraz etme hakkı vardır. Bu türden bir itiraz gelmesi halinde; DİVAN BAŞKNI ilgili konunun “gizli oy / açık sayım” veya “açık oylama” şeklinde yapılmasını toplantıda hazır olan genel kurula açık oylama yöntemi ile sorarak, çoğunluğun vereceği karara uygun olarak oylama yapılmasını ve kararların alınmasını sağlar.

 

 1. Genel kurulda yapılacak her oylamada genel kurulda oy kullanma hakkı olan her üyenin bir (1) oy hakkı vardır. Oy kullanma hakkı olan üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Bir üyenin oyu onun yerine vekâleten bir başkası tarafından kullanılamaz.

 

 1. Genel Kurulda kararlar, (tüzük değişikliği ve derneğin feshi durumları hariç) oylamaya katılma hakkı olan ve katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. 

 

 1. Genel Kurul toplantılarında, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıda oy kullanma hakkı olan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğuyla alınabilir.

 

 1. Dernek Genel Kurulunda gizli oy kullanılmasına karar verilen oylamalarda; gizli oy kullanma hakkına sahip her bir üyenin, kendi gizli oyunu vermeden önce divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve oylama hakkına sahiplerin üyelerin isim listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

 

 1. Onursal Üyeler, Dernek faaliyetlerine katılan üye olmayan bireyler, Derneğe üye olmasına rağmen GENEL KURULDA oy kullanma hakkı olmayan üyeler ile DİVAN HEYETİ tarafından GENEL KURULA izleyici olarak kabul edilen misafirler DİVAN HEYETİ ‘nin izin vermesi halinde GENEL KURUL toplantılarına gözlemci statüsünde katılabilir. Ancak genel kurullarda alınacak kararlarda oy kullanamazlar. GENEL KUURLDA oy kullanabilecek üyelerinin kimler olduğu ve hangi şartlarda, hangi usuller ile kimlerin oy verme hakkı olup olmadığı işbu tüzükte açıkça belirtilmiştir.

 

 1. Genel Kurul toplantılarında sadece işbu tüzük usul ve esaslarına göre oy kullanma hakkı olan kişiler Genel Kurulda alınacak tüm kararların oylamalarına katılabilirler. Derneğin kendi tüzüğüne göre oy kullanma hakkı olmayan hiç kimse Dernek Genel Kurulunda oy kullanamaz.

 

 1. Genel Kurul kararlarının alınması sürecinde oylama sonuçlarının hesaplanmasında, derneğe üye olan her kişinin oyu eşittir ve tek bir oy değerindedir. Dernek Genel Kurul oylamasında oy kullanan bir genel kurul üyesi birden çok sıfatı, görevi veya adına vekâlet ettiği bir başka genel kurulu üyesi olduğu vb. iddialarla kendi oyunun diğer üyelerden daha güçlü/değerli olduğunu öne süremez. Aynı oylama konusuna ilişkin olarak, birden çok oy kullanamaz

 

 1. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

 1. Dernek Genel Kurulu’nda seçimlerde kullanılan oyların sayımı aksine bir karar alınmadıkça, DİVAN KURULU BAŞKANI yönetiminde DİVAN KURULU tarafından yapılır.

 

 1. GENEL KURULDA alınan kararlar ve kullanılan oylar ve Divan Heyetine sunulan tüm belgelerden, Genel Kurul toplantısı sona erdikten sonra ilgili belgelerin güvenliğinden söz konusu belgeler Genel Başkana teslim edilene kadar, Divan Başkanı mesuldür.

 

 1. Madde - Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

 

İşbu tüzükte yukarıda anılan yazılı çağrı usulüne uyulmaksızın Genel Kurulda oy kullanma hakkı olan tüm genel kurul üyelerinin bir araya gelerek veya gelmeksizin yazılı ve imzalı olarak oy birliği veya çokluğu ile aldıkları kararlar genel kurul kararı niteliğindedir ve geçerlidir. Ayrıca Genel Başkanın veya DERNEK YÖNETİM KURULU salt çoğunluğunun talebi üzerine; genel kurulda oy kullanma hakkı olan üyelerinin tümünün bir araya onay, ret, görüş, itiraz ve şerhlerinin imzalı olarak, açıkça ve yazılı olarak yer aldığı alınan kararlar işbu tüzüğün genel kurullarındaki karar alma usullerinde anılan yeterli oy çokluğuna sahip olması şartıyla geçerlidir.

 

 1. Madde – Dernek Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

 

Aşağıda yazılı hususlar Dernek Genel Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanır.   

 

 1. DERNEK GENEL KURULU, görev süresi devam eden DERNEK YÖNETİM KURULU çalışma raporunu, DERNEK DENETİM KURULUNUN denetleme raporunu inceler, soruşturur ve bu kurulların aldığı kararları yeni görev tanımlarını görüşerek sonuca bağlar.
 2. DERNEK GENEL KURULU, tüzüğün ikinci ve üçüncü maddesindeki çalışmaları yapmak üzere kararlar alır, alınan kararları gerçekleştirmesi için DERNEK YÖNETİM KURULUNA görevler ve yetkiler verir. Önceden verdiği görev ve yetkileri değiştirip iptal edebilir.

 

 1. Güncel yasa ve yönetmeliklerden, toplumsal, ekonomik, mesleki değişimlerden kaynaklı gerekliliklerin uygulanması için Derneğin Genel Başkanına ve kurullarına gerekli gördüğü yeni görev ve yetkiler verir. Yeni kurullar kurulmasına karar verebilir.

 

 1. Genel Kurul toplantısı için belirlenen ve toplantı öncesinde ilan edilen gündem konularını ve üyelerden tüzüğe uygun olarak Genel Kurul gündemine taşınacak gündem dışı konuları Genel Kurul toplantı usul ve esaslarına uygun bir şekilde değerlendirerek karar bağlar.

 

 1. DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından DERNEK GENEL KURULUNA sunulan Derneğin faaliyetleri ile ilgili plan, proje, öneri, teklif, şikayet, çözüm önerisi gibi konuları inceleyip aynen veya değiştirerek onaylar yahut reddederek karara bağlar.

 

 1. Dernek tüzüğünün değiştirilmesine veya Derneğin feshine karar verir. (DERNEK GENEL KURULU ‘nun bu konularda oylamayı başlatma ve karar alması için ihtiyaç duyulan yeterli çoğunluğun mevcut Tüzüğün usul ve esaslarına uygun toplanması şartıyla)

 

 1. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması, mevcut taşınmaz malların satılması, takas edilmesi, bağışlanması, hibe edilmesi, gayrimenkuller üzerinde her türlü iktisabın yapılması hususlarında karar verir veya kendi adına karar vermesi için DERNEK YÖNETİM KURULUNA görev ve/veya yetki verir.

 

 1. Dernek için gerekli veya faydalı olabilecek temsilcilik iktisadi işletmeler, işyerleri, kooperatifler, vakıf, enstitü vb. teşekküllerin açılması ve kapatılması, ulusal veya uluslararası üst kuruluş (federasyon vb.) kurulması, kurulan başkaca dernek, vakıf, federasyon vb kuruluşlara üye olma, üyelikten ayrılma için kararlar alınması ve alınan kararların uygulanması için karar verir veya kendi adına karar vermesi için DERNEK YÖNETİM KURULUNA yetki verir.

 

 1. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen DERNEK YÖNETİM KURULU kararlarına karşı yapılan itirazlar var ise; bu itirazları inceler ve karara bağlar.

 

 1. Genel Kurulda belirlenen konular ile ilgili araştırma yapılmasını ve araştırma sonuçlarının Genel Kurul Üyeleri ile paylaşılmasını sağlar. Gereği halinde bu amaçla özel yetkilendireceği kişi, kuruluş veya üyeler görevlendirir.

 

 1. DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından hazırlanan bütçeyi aynen veya gereğinde değiştirilerek kabul eder, karara bağlar.

 

 1. DERNEK YÖNETİM KURULU ve DERNEK DENETİM KURULU içinde çalışan ve kamu görevlisi olmayan kurul başkanları ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit eder. Gereğinde değişiklik yapar.

 

 1. Derneğin en yetkili organı olarak, derneğin herhangi bir organına verilmemiş işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması için gerekli kararları alır, yetkilendirmeleri yapar.

 

 1. DERNEK GENEL KURULU, DERNEĞİN YÖNETİM KURULUNU belirleyecek olan DERNEĞİN GENEL BAŞKANINI görev süresi doldu ise yeni dönemin Genel BAŞKANI ‘nı oylama ile seçer ve işbu tüzükte belirtilen GENEL BAŞKANLIK görevleri ile yetkilendirir.

 

 1. DERNEK GENEL KURULU, DERNEĞİN DENETİM KURULUNUN asil ve yedek üyelerini işbu tüzüğe uygun olarak oylama ile seçerek görevlendirir ve yetkilendirir.

 

 1. DERNEK GENEL KURULU gerekli görüldüğünde ve haklı sebeplerle tüzüğe ve mevzuata uygun bir şekilde DERNEK GENEL BAŞKANININ, DERNEK DENETİM KURULU üyeleri vd. dernek organlarında görev almış kişilerin görevden alınması, yerlerine yeni üyelerin seçilmesi konularında karar alacak en yetkili Dernek organıdır.

 

 1. DERNEK GENEL KURULU, Derneğin YÖNETİM KURULUNU belirleyecek olan DERNEK GENEL BAŞKANINI ‘nı oy çokluğu ile seçer. DERNEK GENEL KURULU tarafından belirlenen DERNEK GENEL BAŞKANI, görev süresi boyunca birlikte çalışacağı DERNEK YÖNETİM KURULUNDA uyumlu çalışabilecek asil ve yedek üyelerini başkan olarak işbu tüzüğe uygun olarak kendisi seçerek belirler.  Dernek YÖNETİM KURULU üyelerinin seçimi ile ilgili husus ve hükümler bu tüzüğün ilgili maddelerinde ayrıca belirtilmiştir.

 

 1. DERNEK GENEL KURULU tarafından seçilmiş bir DERNEK GENEL BAŞKANI tarafından belirlenen DERNEK YÖNETİM KURULUNUN her bir üyesi, işbu tüzük hükümlerine uygun olarak teşkil edilip görevine başlayana kadar bir önceki DERNEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Derneğin yönetiminden (Genel Kurula ve herkese karşı) sorumludur.

 

 1. DERNEK GENEL KURULU gerekli gördüğü hallerde YÖNETİM KURULU veya DENETİM KURULUNUN yönetici ve üyelerin birini, bir kısmını veya tamamından bilgi talep edebilir veya  (işbu tüzük usul ve şartlarına uygun olmak şartıyla) ibra edebilir.

 

 1. DERNEK GENEL KURULU, Derneğin en yetkili organıdır ve GENEL KURUL tarafından işbu tüzüğe uygun olarak alınan her türlü karar (Yasa ve yürürlükteki kanunlara uygun olmak şartı ile) derneğin diğer organlarında alınmış/alınacak tüm kararların üstündedir.

 

 1. Derneğin diğer tüm organları ve üyeleri, genel kurulda alınan kararlara tam bir uyum ve eşgüdüm içinde Dernek faaliyetlerine katılmakla mükelleftirler. GENEL BAŞKAN, YÖNETİM ve DENETİM KURULLARI ile diğer tüm organlar; GENEL KURULDA alınan kararları, kendisine verilen görev, yeki ve sorumluklar çerçevesinde ifa ve icra eder.

 

 1. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer tüm görevleri yerine getirir.

 

 1. Madde – Genel Kurul Sonuç Bildirimleri

 

 1. Olağan veya olağanüstü DERNEK GENEL KURULU toplantılarını izleyen en geç otuz (30) gün içinde, DERNEK GENEL KURUL TOPLANTISI sonrasında derneğin organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren asıl ve yedek üyelerin tümünün güncel görevlerini ve kimliğini içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan)   hazırlanarak bir yazı ekinde ilgili mülki idare amirliğine verilir.

 

 1. Derneğin Sandık kurmasına karar verilmesi halinde “Genel Kurul Sonuç Bildirimine” Divan Başkanı, başkan yardımcıları ve yazmanlarca imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği ile ilgili sandığa / sandıklara ait genel kurul sonuç bildirimleri eklenir. 

 

 1. DERNEK GENEL KURULU toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; DERNEK GENEL KURULU toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası DERNEK YÖNETİM KURULU üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde mülki idare amirliğine teslim edilecek olan genel sonuç bildirimine eklenir.

 

 1. “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve eklerinin mevzuata uygunluğu ilgili mülki idare amirlikleri tarafından incelendikten sonra yetkili yasal merciler tarafından eksikler veya hatalar bildirilirse söz konusu eksik veya hatalardan ve bunların giderilmesinden DERNEK YÖNETİM KURULU sorumludur.

 

 1. YÖNETİM KURULU, her bir Genel Kurul Toplantısının ardından GENEL KURUL kararlarını yazılı bir özet rapor olarak hazırlar. Bu Genel Kurul Toplantısı Raporu, DERNEK GENEL BAŞKANI (Yönetim Kurulu Başkanı) veya görevlendirdiği bir YÖNETİM KURULU üyesi tarafından tüm dernek üyelerine elektronik posta ile gönderilir.

 

 1. Üyeler alınan kararların kanuna ya da derneğin tüzüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle kararın iptalini ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatta belirtilen süre içinde isteyebilirler.

 

 

 1. Madde - Genel Başkanın Seçilmesi, Görevden Alınması, Yenilenmesi, Görev ve Yetkileri

 

 1. Derneğin kuruluşu anından itibaren ilk Genel Kurul toplantısı yapılana kadar geçen süre içinde Derneğin Geçici Genel Başkanı, işbu tüzüğün sonunda anılan geçici maddede açıkça belirtilen Geçici Yönetim Kurulu Başkanıdır ve görev süresi Derneğin ilk Genel Kurulu yapıldığı gün sona erer.

 

DERNEĞİN İLK GENEL BAŞKANI, Derneğin ilk Genel Kurul Toplantısında Dernek Genel Kurulda oy kullanma hakkı olan üyeler tarafından seçilir. 

 

 1. DERNEK GENEL KURULU tarafından seçilecek her bir DERNEK GENEL BAŞKANININ görev süresi 3 (üç) yıldır. DERNEK GENEL BAŞKANI görev süresi içinde derneğin tüm faaliyetlerinden dolayı DERNEK GENEL KURULUNA, kamu kurum ve kuruluşlarına ve üçüncü gerek ve tüzel kişilere karşı DERNEK adına birinci dereceden sorumludur.

 

 1. Dernek Genel Başkanının görev süresinin, 3 (üç) yıllık olağan başkanlık süresinden öncesinde sonlanması ancak aşağıdaki şartlar halinde mümkündür:

 

 1. Dernek Genel Başkanının kendisinin istifası veya vefatı.

 

 1. Dernek Başkanının başkanlık yapmasına mani bir yıldan uzun sağlık sorunları yaşaması.

 

 1. Dernek Genel Başkanının Dernek üyeliğinden yasal sebeplerle çıkması / çıkarılması.

 

 1. Olağan görev süresinden önce görevden istifa eden, ayrılmak zorunda kalan veya yasal sebeplerle görevine son verilen bir Genel Başkanın yerine yenisini seçme hak, yetki ve görevi Genel Kurula aittir.  

 

 1. GENEL BAŞKANIN yukarıda açıklanan bu gerekçelerden herhangi biri sebebi ile görevden çekmesi / çektirilmesinin devamında yapılacak ilk Genel Kurulda yeni bir Genel Başkan seçene kadar; Genel Başkanlık görevini vekaleten GENEL BAŞKAN VEKİLİ yürütür. Bu durumda GENEL BAŞKAN VEKİLİ ivedilikle olağan üstü GENEL KURUL TOPLANTISI düzenlemekle ve toplantı gündemine yeni GENEL BAŞKANIN seçilmesini birinci ve öncelikli toplantı gündemi yapmakla mükelleftir.

 

 1. Derneğin Genel Başkanı kendi görev süresinin bittiği günü takip eden ve işbu tüzük koşullarına göre yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar devam eder. Derneğin Genel Başkanın sorumlulukları yeni bir üye GENEL BAŞKAN seçilene kadar devam eder.

 

 1. Seçilmiş bir Genel Başkanın görev süresinden önce görevinden el çektirilmesi ancak ve ancak yukarıda açıklanan GENEL BAŞKANIN GÖREVİNİN SONLANDIRILMASI şartlarına uygun olarak ve işbu tüzük koşullarında alınan Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

 

 1. Yeni bir Genel Başkanın seçilmesine, bir önceki Genel Başkanın olağan görev süresi bittikten sonraki ilk genel kurul toplantısında veya GENEL BAŞKANIN görevinin sonlandırılması şartlarına uygun olarak gelişen görevden ayrılma durumu yaşanmasını takip eden ilk Genel Kurul Toplantısı sırasında; GENEL KURUL tarafından karar verilir.

 

 1. Dernek Genel Başkanlığı seçimleri için yegâne yetkili organ Genel Kurul’dur. Bir Genel Kurul toplantısında Genel Başkanlık Seçimi şu usul ve esaslara uygun olarak yapılır:

 

 1. Genel Kurul toplantısında Genel Başkanlık Seçimi Yapılacağı, Genel Kurul Toplantısı öncesinde DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından Genel Kurul gündemine alınır ve “Genel Kurula Çağrı” aşamasında Derneğin tüm üyelerine duyurulur. 

 

 1. Derneğin Genel Başkanlığına aday olmak isteyen Genel Kurul toplantısında oy verme hakkına sahip her üye Genel Kurul Toplantısına katılıp, Derneğin Genel Başkan Adayı olarak Genel Başkanlık yarışına katılabilirler.

 

 1. GENEL BAŞKANLIK SEÇİMİNİN yapılması gereği hasıl olduğun zaman, Genel Kurul Toplantısı başladıktan ve DİVAN BAŞKANI seçildikten sonra, GENEL KURULDA GENEL BAŞKA seçimi yapılacağı anonsu DİVAN BAŞKANI tarafından Genel Kurul toplantısına katılmış tüm genel kurul üyelerine ayrıca bir kez daha sözlü olarak duyurulur.

 

 1. Genel Başkanlığa aday olmak isteyen üyeler, bu taleplerini Genel Kurulunun Genel Başkanlık oylaması öncesinde DİVAN BAŞKANINA şahsen ve sözlü olarak iletirler.

 

 1. DİVAN BAŞKANI, Genel Başkanlık seçimine aday olanların, adaylık şartlarını sağlayıp sağlamadığını görüşmek üzere aday olan üyeleri DERNEK GENEL KURULU ‘nun bilgi, görüş ve onayına sunar. GENEL KURUL adayların başkanlık taleplerini DİVAN BAŞKANI yönetiminde inceleyip, istişare edip, değerlendirdikten sonra; aday olma hakkına sahip olanlar arasından birisinin seçileceği Dernek Genel Başkanlığı seçimini gerçekleştirir.

 

 1. Derneğin kuruluş tarihini takip eden ilk 5 (beş) yıl tamamlandıktan sonra, GENEL KURUL ‘da gerçekleştirilecek olan GENEL BAŞKANLIK seçimlerinde Derneğin Genel Başkanlığına aday olacak üyelerde, adaylık tarihinde en az 5 (beş) yıl süre derneğin üyesi olma şartı aranır. Bu şartı taşıyan en az bir (1) üyenin Dernek Genel Başkanlığına aday olması halinde; bu şartı taşımayan üyelerin Dernek Genel Başkanlığına adaylığı kabul edilmez. Dernek Genel Başkanlığına aday olacak üyelerden en az birisinin bu şartı sağlayamaması halinde; genel kurulda oy kullanma hakkı olan her Dernek Üyesi, bu şarta bakılmaksızın Dernek Genel Başkanlığına aday olabilir.

 

 1. Dernek Genel Başkanlık seçimine aday olarak sadece yukarıda açıklanan niteliklere uygun olan dernek üyeleri katılabilir. Dernek üyesi olmayan bir kişi DERNEK GENEL BAŞKANI ve/veya adayı olamaz.

 

 1. Genel Başkanlık seçiminde birinci turda tüzüğe uygun olarak GENEL BAŞKANLIK için adaylığını koyan üyelerden birinin; Genel Kurul’da kullanılan oyların toplamının yarısından bir (1) oy veya daha fazlasını alması halinde; bu aday birinci turun sonunda ikinci tura gerek olmadan doğrudan DERNEK GENEL BAŞKANI seçilir.

 

 1. Genel Başkanlık seçiminde birinci turda tüzüğe uygun olarak GENEL BAŞKANLIK için adaylığını koyan üyelerden hiç birinin; Genel Kurul’da kullanılan oyların toplamının yarısından bir veya daha fazlasını alamaması halinde; en çok oy alan iki (2) adayın yarışacağı ikinci (2.) tur seçim yapılır ve ikinci turda en çok oy alan aday, seçimin yapıldığı söz konusu Genel Kurul toplantısını takip eden 3 (üç) yıllık süre için DERNEĞİN YENİ DÖNEM GENEL BAŞKANI olarak seçilir.

 

 1. DERNEK GENEL KURULUNDA herhangi bir sebeple GENEL BAŞKANI seçimi yapılamaması veya usulüne uygun tamamlanamaması sebebiyle DERNEK GENEL BAŞKANININ seçilememesi halinde; bir önceki DERNEK GENEL BAŞKANI yeni bir DERNEK GENEL BAŞKANI seçilip göreve başlayana kadar Genel Başkanlık görev ve yetkisini yürütmeye devam eder.

 

 1. DERNEK GENEL BAŞKANI seçildikten sonra, herhangi bir sebeple başkanlık görevin kalıcı olarak ifa edemeyecek duruma düşerse; bu durumda kendisinin yerine genel başkanlık görevini vekaleten üstlenecek GENEL BAŞKAN VEKİLİ ‘ni Kendisini genel başkan olarak seçen GENEL KURUL toplantısında kendisi seçerek belirler ve ilan eder. GENEL BAŞKAN VEKİLİNİN hak, yetki ve sorumlulukları işbu tüzükte açıkça belirtilmiştir.

 

 1. GENEL KURUL tarafından seçilen her GENEL BAŞKAN, beraber çalışacağı DERNEK YÖNETİM KURULUNU işbu tüzükte anılan usul ve esaslara göre kendisi belirler. DERNEK YÖNETİM KURULU GENEL BAŞKAN dahil toplam 9 (dokuz) kişiden oluşur. GENEL BAŞKAN,  kendi görev süresi boyunca tüm YÖNETİM KURULU toplantılarında YÖNETİM KURULUNA başkanlık eder.

 

 1. Derneğin YÖNETİM KURULUNDA (yer almak isteyen kişiler,  bu taleplerini diledikleri zaman sözlü veya yazılı olarak DERNEK GENEL BAŞKANINA bildirebilirler. DERNEK GENEL BAŞKANI, işbu tüzükte belirtilen süreler içerisinde Derneğin çalışmalarında faydalı olabileceğini düşündüğü kişiler arasından seçeceği YÖNETİM KURULUNU işbu tüzüğe ve yasal mevzuata uygun olarak kendisi seçerek belirler ve ilan eder.

 

 1. DERNEK GENEL BAŞKANI, Derneğin her üyesine YÖNETİM KURULUNDA görev almaları için teklif sunabilir, sunduğu teklifi kabul eden Dernek üyeleri arasından kendi uygun gördüğü kişileri asıl veya yedek yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirebilir.

 

 1. GENEL KURULUN seçtiği GENEL BAŞKAN, kendisinin GENEL BAŞKAN olarak seçilmesini takip eden en geç otuz (30) gün içinde; uyumlu ve verimli çalışacağına inandığı ve YÖNETİM KURULUNDA görev almayı isteyen / kabul eden üyeler arasından 8 (sekiz) asıl, 8 (sekiz) yedek üyeyi ve GENEL BAŞKAN VEKİLİNİ Derneğin YÖNETİM KURULU olarak görevlendirir. GENEL BAŞKAN VEKİLİ, işbu tüzükte açıklanan görevleri ifa etmek için görevlendirilmiş YÖNETİM KURULUNUN dokuz yedek üyesinden biri kabul edilir.

 

 1. Dernek Genel Başkanı, Derneğin YÖNETİM KURULUNDA görev almak isteyen Dernek üyeleri arasından birisini Genel Sekreter, birisini Mali Sekreter (Sayman), birisini Projeler ve Stratejiler Başkanı, birisini Uluslararası İlişkiler Başkanı, birisini Yerel Yönetimlerle İlişkiler Başkanı, birisini Hukuk ve Adalet Başkanı, birisini Basın ve Halkla İlişkiler Başkanı ve birisini de Eğitim ve Öğretim Başkanı seçerek; DERNEK YÖNETİM KURULUNUN (Genel Başkan dahil) dokuz (9) asıl üyesini ve GENEL BAŞKAN VEKİLİ dahil dokuz (9) yedek üyesini belirler.

 

 1. İşbu tüzüğe uygun olarak belirlenen DERNEK YÖNETİM KURULUNUN asıl ve yedek üyeleri (GENEL BAŞKAN ve VEKİLİ dahil) Derneğin internet sitesinden kamuoyuna ilan edilir, Derneğin bağlı bulunduğu mülki amirliğe mevzuata uygun olarak bildirilir ve Derneğin üyelerine elektronik posta veya telefon mesajı ile ayrıca duyurulur.

 

 1. DERNEK GENEL BAŞKANI, Derneğin YÖNETİM KURULUNUN başıdır. Dernek Genel Başkanı, kendisi dâhil toplam 9 (dokuz) kişilik YÖNETİM KURULU ASIL ÜYESİ ile birlikte  Derneğin günlük işleyişimi ve yönetimini yürütür.

 

 1. Derneğin faaliyetlerinde YÖNETİM KURULU ASIL üyelerinin oy çokluğu ile karar verilir. YÖNETİM KURULU kararlarında yedek üyeler ve GENEL BAŞKAN VEKİLİ oy kullanmaz.

 

 1. Derneğin YÖNETİM KURULU asıl üyelerinden biri veya bir kaçının yerinin boşalması veya görevden ayrılmaları halinde; GENEL BAŞKAN, boşalan YÖNETİM KURULU ASIL ÜYESİNİN yerine YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERİNDEN birisini görevlendirir.  DERNEK GENEL BAŞKANI, DERNEK YÖNETİM KURULUNUN asil üyelerden herhangi birinin istifası veya bir başka sebeple görevinin sonlanması halinde yedek üyeler arasından bir kişiyi DERNEK YÖNETİM KURULU asıl üyeliğine davet eder. Derneğin yedek üyelerinden herhangi birinin istifası veya bir başka sebeple görevinin sonlanması halinde diğer üyeler arasından uyumlu çalışabilecek bir kişiyi görevden ayrılan DERNEK YÖNETİM KURULU yedek üyesinin yerine davet eder. DERNEK YÖNETİM KURULU üyeliği davetini kabul eden üyeyi, düzenlenen ilk DERNEK YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA ilan eder. Böylelikle, DERNEĞİN YÖNETİM KURULUNUN görevini sağlıklı ve uyumlu bir şekilde yapabilmesi için sürdürülebilirliği sağlar.
 2. DERNEK YÖNETİM KURULUNDA yaşanabilecek bu türden yetki ve görev değişimleri internet sitesinden kamuoyuna ilan edilir, Derneğin bağlı bulunduğu mülki amirliğe mevzuata uygun olarak bildirilir ve Derneğin üyelerine elektronik posta veya telefon mesajı ile ayrıca duyurulur.

 

 1. Derneğin her Yeni Genel Başkanı, kendisinin Genel Kurulda seçilmesini takip eden en geç otuz (30) gün içinde DERNEK YÖNETİM KURULU ‘nu oluşturur ve bu süre içinde belirlediği bir günde ilk DERNEK YÖNETİM KURULU TOPLANTISINI yapar. Bu süre zarfında Derneğin önceki YÖNETİM KURULU derneğin olağan işleyişinden sorumludur.

 

 1. DERNEK BAŞKANI dernek kurullarının, belli projeleri hayata geçirmek için kurulan komitelerin, personelinin çalışmalarını izler, verimli olmaları, mevzuata ve Tüzüğe uygun çalışmaları için gerekli önlemleri alır.

 

 1. Derneği resmi ve özel kişilere karşı yurt içinde ve yurt dışında temsil eder, Derneğin çalışma alanları ile ilgili üçüncü kişilere, basına ve kamuoyuna açıklamalar yapar.

 

 1. Dernek yazışmalarını idari konularda genel sekreterle ve mali konularda mali sekreterle birlikte imzalar.

 

 1. Gerekli gördüğü hallerde 16 yaşından büyükler için sanayi alanında uygulanan asgari ücretin brütü tutarında aylık harcamayı tek başına yapabilir. Bu harcamalarla ilgili belgeleri ayrıca imzalar. İstenmesi halinde harcamalarla ilgili açıklamayı Dernek Genel Kurulu’nda yapar.

 

 

 1. Madde – DERNEK YÖNETİM KURULUNUN Teşkili

 

 1. Derneğin YÖNETİM KURULU BAŞKANI, Genel Kurul tarafından seçilen Genel Başkandır. DERNEK GENEL BAŞKANI, DERNEK YÖNETİM KURULUNDA görev almasının uygun olduğunu düşündüğü adayları derneğin YÖNETİM KURULUNDA görev almaya davet eder, Derneğin YÖNETİM KURULUNDA görev almak isteyen Dernek Üyelerin taleplerini değerlendirir.

 

 1. Dernek YÖNETİK KURULUNDA görev almayı kabul eden üyeler arasından münasip gördüğü Dernek üyeleri arasından yeterli sayıda asıl ve yedek üyeyi işbu tüzük kurallarına uygun olarak seçerek görevlendirir.

 

 1. Derneğin YÖNETİM KURULU BAŞKANI kendisi dışındaki sekiz asil üyeyi belirler. Böylelikle biri GENEL BAŞKANIN kendisi olmak üzere toplam 9 (dokuz) kişilik DERNEK YÖNETİM KURULU asil üyeleri oluşmuş olur.

 

 1. YÖNETİM KURULU, Derneğin tüm işleyişini YÖNETM KURULU ASIL ÜYELERİNİN oy çokluğu ile karara bağlayarak gerçekleştirir.

 

 1. Derneğin YÖNETİM KURULU BAŞKANI, Derneğin YÖNETİM KURULUNUN asıl üyelerini belirlediği gibi, YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ için dokuz yedek üyesini ve bu yedek üyelerden birisini GENEL BAŞKAN VEKİLİ olarak belirleyerek görevlendirir.

 

 1. DERNEK GENEL BAŞKANININ göreve davet etmesi ve bu davetin kabul edilmesi ile DERNEK YÖNETİM KURULUNDA görev almak isteyen / görev almayı kabul eden Dernek üyeleri arasından YÖNETİM KURULUNUN ASIL ve YEDEK ÜYELERİ bu şekilde belirlenir.  Böylelikle Genel Başkan, Genel Kuruldan aldığı yetki ile Derneği birlikte yöneteceği DERNEK YÖNETİM KURULUNUN asıl ve yedek üyelerini belirleyerek, Dernek için azami fayda üretebilecek uyumlu bir YÖNETİM KURULU meydana getirir.

 

 

 1. DERNEK YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ aşağıdaki kişilerden oluşur.

 

 1. 1 (bir) kişi Dernek Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı
 2. 1 (bir) kişi Dernek Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Asıl Üyesi
 3. 1 (bir) kişi Dernek Mali Sekreteri (Sayman) ve Yönetim Kurulu Asıl Üyesi
 4. 1 (bir) kişi Dernek Proje ve Stratejiler Başkanı ve Yönetim Kurulu Asıl Üyesi
 5. 1 (bir) kişi Dernek Uluslararası İlişkiler Başkanı ve Yönetim Kurulu Asıl Üyesi
 6. 1 (bir) kişi Dernek Yerel Yönetimlerle İlişkiler Başkanı ve Yönetim Kurulu Asıl Üyesi
 7. 1 (bir) kişi Dernek Hukuk ve Adalet Başkanı ve Yönetim Kurulu Asıl Üyesi
 8. 1 (bir) kişi Dernek Basın ve Halkla İlişkiler Başkanı ve Yönetim Kurulu Asıl Üyesi
 9. 1 (bir) kişi Dernek Eğitim ve Öğretim Başkanı ve Yönetim Kurulu Asıl Üyesi

 

 1. DERNEK YÖNETİM KURULU toplantılarına DERNEK GENEL BAŞKANI başkanlık eder.

 

 1. Dernek Genel Kurulunda seçilen DERNEK GENEL BAŞKANI, Genel Kurul toplantısını veya DERNEK YÖNETİM KURULUNDA gerçekleşen değişikliği takip eden en geç otuz (30) günde kendi belirlediği yeni DERNEK YÖNETİM KURULU üyeleri ile birlikte ilk toplantısını yapar. GENEL BAŞKANININ düzenleyeceği bu DERNEK YÖNETİM KURULU toplantısında, DERNEK YÖNETİM KURULUNUN yeni ve güncel tüm üyeleri Derneğin karar defterine işlenerek (bunun mümkün olmadığı durumda YENİ YÖNETİM KURULUNUN ilk toplantı tutanağı düzenlenerek) kaydedilir.  

 

 1. DERNEK YÖNETİM KURULUNUN görev dağılımlarının yenilendiği her değişiklik önce karar defterine işlenip, DERNEK GENEL KURULU üyelerine yazılı olarak bildirildikten sonra, Derneğin İnternet sitesinden Derneğin tüm üyelerine ve kamuoyuna ilan edilir. Ayrıca Derneğin bağlı bulunduğu mülki amirliğe usule uygun olarak yazılı bilgi verilir.

 

 1. DERNEK YÖNETİM KURULU asıl üyelerinden birinin görevi bırakması veya bırakmak zorunda kalması halinde; yedek üyelerden biri, boşalan DERNEK YÖNETİM KURULU asıl üyesi yerine GENEL BAŞKANININ daveti ve bu davetin kabulü ile görevlendirilebilir.  

 

 1. DERNEK YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERİNDEN BİRİSİNİN asıl üye olması, başka bir görev üstlenmesi, istifası veya sağlık sorunları yaşaması vb herhangi bir sebeplerle görevine devam edememesi halinde; bu türden bir yedek üyenin yerine, Dernek yönetiminde görev almak isteyen ve işbu tüzüğe uygun nitelikleri taşıyan Dernek üyelerinden birisi DERNEK GENEL BAŞKANI tarafından DERNEK YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ olarak belirlenir. DERNEK YÖNETİM KURULUNDA bu şekilde meydana gelen değişiklikler DERNEK YÖNETİM KURULUNUN karar kayıt defterine işlenir.

 

 1. Dernek Genel Kurul’da en çok oy alarak seçilen bir DERNEK GENEL BAŞKANININ yukarıda anılan (30) günlük sürede DERNEK YÖNETİM KURULUNU teşkil edememesi halinde; bir önceki DERNEK GENEL BAŞKANI ve DERNEK YÖNETİM KURULU bir sonraki Yeni Genel Kurul yapılıp sonuçlanana kadar görevlerine devam ederler.

 

Bu durumda Derneğin Yönetimine devam eden bir önceki DERNEK GENEL BAŞKANI ve DERNEK YÖNETİM KURULU en geç 6 (altı) ay içinde yeni bir DERNEK GENEL BAŞKANININ seçilmesi ve tüzüğe uygun yeni YÖNETİM KURULUNUN belirlenmesi için Dernek Genel Kurul’unu yeniden toplar.

 

 1. DERNEK YÖNETİM KURULUNUN asil ve yedek üyelik sayıları ve YÖNETİM KURULU üyelerinin görev yetki ve sorumlulukları ancak ve ancak GENEL KURULU tarafından onaylanması halinde ve tüzük değişikliği yapılması şartıyla güncellenebilir, değiştirilebilir, azaltılıp, çoğaltılabilir veya Dernek için yeni YÖNETİM KURULU üyelikleri tahsis edilebilir.

 

 1. DERNEK DENETİM KURULUNUN asil veya yedek üyesi olarak görevli olan hiçbir kişi, bu görev ile yetkili olduğu sürece aynı anda DERNEK YÖNETİM KURULUNDA görev alamaz. DERNEK YÖNETİM KURULUNUN asıl ve yedek üyeleri Derneğin DENETİM KURULUNDA asil veya yedek üye olarak ikinci bir görevi eş zamanlı olarak yürütemez. Bir başka deyişle, Genel Başkan tarafından YÖNETİM KURULU üyeliğinde görevlendirilmek istenen bir dernek üyesinin bir DENETİM KURULU üyesi olması halinde; bu kişi, ancak ve ancak DENETİM KURULUNDAKİ görevinden ayrıldıktan sonra DERNEĞİN YÖNETİM KURULUNDA göreve alabilir.

 

 1. DERNEK GENEL KURULU tarafından veya yasal sebeplerle Yönetim Kurulu Üyesi olamayacağına veya Dernek organlarında görev alamayacağına karar verilen bir üye, Derneğin YÖNETİM KURULUNDA görevlendirilemez.

 

 1. Derneğin herhangi bir YÖNETİM KURULU ÜYESİ dilediği zaman YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN istifa edebilir.  Derneğin Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmek isteyen bir YÖNETİM KURULU ÜYESİ istifa kararını YÖNETİM KURULUNA yazılı olarak bildirdiği andan itibaren YÖNETİM KURULUNDA alınacak yeni kararlardan sorumlu tutulamaz. Ancak istifa eden bir YÖNETİM KURULU ÜYESİ, istifa edene kadar üstlendiği tüm görev, karar ve edinimlerinden sorumludur.  YÖNETİM KURULU üyeliğinden kendisi istifa eden bir üye, YÖNETİM KURULU üyeliğinin kendisine sağladığı geçmiş ve gelecek tüm hak, yetki ve imtiyazlardan istifa anı itibarı ile vaz geçmiş kabul edilir.

 

 1. Derneğin YÖNETİM KURULUNUN bir üyesi, GENEL BAŞKANIN talebi ve YÖNETİM KURULUNUN çoğunluk kararı ile Derneğin YÖNETİM KURULU üyeliğinden azledilebilir. Bu şekilde azledilen bir YÖNETİM KURULU ÜYESİ, kendi yerine yeni bir YÖNETİM KURULU üyesi göreve başlayıp; söz konusu azil kesinleşene kadar süre de dahil olmak üzere Derneğin YÖNETİM KURULUNUN üyesi olarak üstlendiği tüm görev, ifa ve kararlardan sorumludur.

 

 1. Derneğin YÖNETİM KURULU üyeliğinden azledilen bir üye, YÖNETİM KURULUNUN üyeliğinin kendisine sağladığı geçmiş ve gelecek tüm hak, yetki ve imtiyazlardan azlin kesinleştiği an itibarı ile feragat etmiş kabul edilir.

 

 1. YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELİĞİNDEN istifa veya diğer bir nedenle boşalma olduğu takdirde GENEL BAŞKAN, Derneğin Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerden Birisini Derneğin YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELİĞİNE davet eder. Bu daveti kabul eden yedek üyeyi Derneğin YÖNETİM KURULU ASIL ÜYESİ olarak görevlendirir.

 

 1. YÖNETİM KURULU yedek üyeliğinden istifa veya bir diğer nedenle boşalma olduğu takdirde; GENEL BAŞKAN, Derneğin Üyelerden Uygun Gördüğü Birisini Derneğin YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELİĞİNE davet eder. Bu daveti kabul eden üyeyi Derneğin YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ olarak görevlendirir.

 

 1. Yukarıda açıklanan şekilde kurulan ve gereğinde yenilenen YÖNETİM KURULUNUN asıl ve yedek üyelikleri, söz konusu üyeliğin kesinleştiği tarihi takip eden ilk YÖNETİM KURULU toplantısında karar defterine yazılı olarak işlenir ve Dernek üyelerine ilan edilir.

 

 1. YÖNETİM KURULU, Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyelerinin tümünün yazılı olarak haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulu toplantılarına yedek üyeler kendi talepleri halinde katılabilirler ancak Yönetim Kurulu kararlarında oy kullanamazlar. Yönetim Kurulu kararlarında sadece asıl üyeler oy kullanabilirler.

 

 1. YÖNETİM KURULU, asıl üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan asil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Derneğin Yönetim Kurulunda alınan kararlarda oyların eşitliği halinde; Genel Başkan oyu iki (2) oy sayılır.

 

 1. Dernek Genel Başkanın yer almadığı bir DERNEK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI, ancak GENEL BAŞKANIN kendi yokluğunda YÖNETİM KURULU toplantısının yapılmasına dair yazılı muvafakat vermesi ile mümkündür.

 

 1. Derneğin YÖNETİM KURULU kararları karar defterine tarih ve sıra sayısına göre yazılarak toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

 

 1. Derneğin YÖNETİM KURULU olağan toplantılarına dönemi içinde mazeretsiz üst üste 3 (üç) kez, mazeretli olarak 5 (beş) kez katılmayan üyenin üyeliği DERNEK GENEL BAŞKANI onayı ile düşürülebilir. Üyeliği düşen veya istifa eden üyenin yerine yeni üye işbu tüzükte anılan usullere uygun olarak GENEL BAŞKAN tarafından görevlendirilir.

 

 1. Derneğin YÖNETİM KURULU en az ayda bir kez olağan toplanmaya gayret eder. YÖNETİM KURULUNUN olağan toplantı zamanı bir önceki YÖNETİM KURULU TOPLANTISI sırasında söz konusu toplantıya katılan DERNEK YÖNETİM KURULU üyelerin salt çoğunluk kararı ile alınır.  

 

 1. Derneğin YÖNETİM KURULU, GENEL BAŞKANININ talebi halinde veya Derneğin Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarısının isteği üzerine olağanüstü toplanır.

 

 1. Genel Başkan tarafından talep edilen bir YÖNETİM KURULU toplantısının internet aracılığı ile video konferans yöntemi ile YÖNETİM KURULU üyelerinin tamamının katılımına açık bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu türden elektronik ortamda gerçekleştirilecek bir sanal yönetim kurulu toplantısının usul ve esasları fiziksel yönetim kurulu toplantısının usul ve esasları ile aynı koşullara tabidir.

 

 1. Yukarıda açıklanan şekilde, video konferans yolu ile sanal olarak gerçekleşen YÖNETİM KURULU toplantılarında tüm kararlar açık oy ile alınır. Bu şekilde video konferans şeklinde gerçekleşen YÖNETİM KURULU kararlarında gizli oylama ile karar alınamaz.

 

 1. Bu türden bir Sanal DERNEK YÖNETİM KURULU Toplantısı sonrasında, toplantının video kaydı, ihtiyaç duyulduğunda erişilebilir olacak şekilde Yönetim Kurulu tarafından muhafaza edilebilir. Ancak hiçbir üye, bu türden bir sanal toplantının video görüntülerini veya ses kayıtlarını DERNEK YÖNETİM KURULU ‘nun veya Genel Kurulun yazılı izni olmaksızın, Dernek üyesi olmayan hiçbir gerçek veya tüzel kişi ile paylaşamaz. Aksi davranışta bulunanlar, işbu tüzükte belirtilen maddi ve manevi ceza ve tazminat tutarını Derneğe ödemekle mükellef olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 

 1. Madde – DERNEK YÖNETİM KURULUNUN Görev ve Yetkileri

 

DERNEK YÖNETİM KURULU aşağıdaki hususları görev olarak edinir ve yerine getirir.

 

 1. YÖNETİM KURULUNUN başlıca görevi Derneğin Genel Kurulunda görüşülen ve gerçekleştirilmesine karar verilen her bir kararı tüzüğe ve yasalara uygun olarak uygulamaktır. YÖNETİM KURULU Derneğin amacını gerçekleştirmek için bu tüzükte anılan ve/veya Dernek Genel Kurulu’nda karara bağlanan görev ve yetkiler çerçevesinde çalışmalar yapar.

 

 1. Derneğin güncel ve gelecekte gerçekleştireceği plan, proje ve faaliyetlere karar verir. Uygular. Önceden kararlaştırılmış faaliyetleri günceller, tadil eder, gereğinde sonlandırır, değişiklikler yapar, iptal eder, değiştirir, lav eder.

 

 1. YÖNETİM KURULUNDA bulunan her bir YÖNETİM KURULU ÜYESİ kendi görev ve yetki alanı çerçevesindeki topladığı bilgi, bulgu, araştırma sonucu, plan, proje, stratejilerin diğer YÖNETİM KURULU üyeleri ile paylaşarak Kurul üyelerinin bilgisine sunar.

 

 1. YÖNETİM KURULU, gerekli gördüğü alanlarda “Proje ve Çalışma Grupları” oluşturur. “Proje ve Çalışma Gruplarının” yetkilerini, görevlerini, sorumluluklarını ve faaliyet sürelerini belirler. Proje ve Çalışma Gruplarının Başkan ve üyelerini seçip görevlendirir. Gereğinde, başkan, üye, görev, yetki ve sorumluklarını değiştirir.

 

 1. YÖNETİM KURULU, Dernek Genel Kurulu’nun olağan ve olağanüstü toplantı çağrılarını gerçekleştirmekle görevlidir. Dernek Genel Kurulu’na sunulacak YÖNETİM KURULU çalışma raporu ile bütçeyi hazırlayarak Dernek Genel Kurulu’na sunmakla görevlidir.

 

 1. YÖNETİM KURULU, gerçekleşecek olan yeni GENEL KURUL toplantılarında GENEL KURUL üyelerine sunulmak üzere, Derneğin güncel ve gelecek plan ve projelerine uygun taslak faaliyet bütçe önerileri hazırlar ve sunar. GENEL KURUL ‘da onaylanan Dernek bütçesini tatbik eder.

 

 1. Derneğin GENEL ve YÖNETİM KURULLARININ gerçekleştirmek istediği faaliyetlerin proje ve stratejilerin hayata geçmesi için gerekli finansmanı temin etmek için çalışır. 

 

 1. Derneğin, bağış, hibe, destek, gelir ve giderlerinden oluşan hesapları tutar, deftere işlenmesini sağlar. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenler,  toplandığı zaman GENEL KURULUN bilgisine sunar.

 

 1. YÖNETİM KURULU, Derneği resmi veya özel kuruluşlar nezdinde temsil eder ve gereği halinde kendi üyelerinden kabul eden birine veya birkaçına derneğin amaç ve faaliyetleri ile uyumlu tanımlanmış görev, yetki ve sorumluluklar verir.

 

 1. GENEL KURULUN verdiği yetki ile YÖNETİM KURULUNUN karar vermesi halinde; taşınır / taşınmaz mallar satın alır. Derneğe ait taşınır / taşınmaz malları satar, üçüncü kişilere kiraya verir, sahip olduğu yahut kiraladığı taşınmazlar üzerinde bina veya tesis inşa ettirir. Derneğin lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirir. Üçüncü kişilere ait yerlerde kiracı olarak kira sözleşmesi yapar. Her türlü taşınır taşınmaz için üçüncü kişiler ile Dernek arasında yapılacak kira kontrat şartlarını Dernek adına belirler, derneğin menkul ve gayrı menkul malları üzerinde her türlü iktisabı yapar.

 

 1. Derneğin faaliyetleri ile ilgili olarak üyelerden ve üçüncü gerçek ve tüzel kişilerden gelen proje, teklif, fikir ve önerileri toplar, derler ve genel kurulun bilgisine sunar.

 

 1. Gerekli gördüğü yerlerde süreli veya süresiz, coğrafi veya konuya matuf temsilcilik açar / açtırır.  Önceden kararlaştırılmış bir temsilciliğin süresini uzatır veya iptal eder. Derneği veya dernek tarafından yürütülen bir faaliyeti yurt içinde veya yurt dışında temsil edecek yerli veya yabancı kişileri belirler, görevlendirir, görevini sonlandırır, yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi alır, temsilcilik faaliyetleri yapması konusunda yetkilendirdiği kişileri Derneğin amaç, usul ve faaliyetleri hakkında bilgilendirir. 

 

 1. Turizm ve Turizmi meydana getiren tüm sektörlere yönelik faaliyet gösteren tüm üniversite, yüksekokul, meslek lisesi vb. okul ve eğitim kurumlarında eğitim veren, eğitim alan kişileri bu kişilerin bilgi birikimlerini araştırır, kayıt altına alır. Turizm konusundaki yerel, ulusal, bölgesel akademik bilgi birikiminin toplumda ve sektörde paylaşılarak çoğalmasına katkı sağlar.

 

 1. Üçüncü kişi ve kuruluşlar ile taktik, stratejik, ekonomik, turistik, kültürel, sosyal, işbirliği ve güç birliği anlaşmaları düzenler, imzalar, iş ortaklıkları tasarlar ve uygular.

 

 1. Bölgesel, ulusal ve küresel resmi ve özel kişilerden ve kurum ve kuruluşlardan temin edeceği ayni ve nakdi yardımları Derneğin amaç ve faaliyetlerine uygun değerlendirir.

 

 1. Dernek faaliyetlerinde çalışacak personelin özlük haklarını tespit eder, işe alır veya işlerine son verir. Profesyonel ve gönüllü çalışanları görevlendirir. Kayıta altına alır.

 

 1. Dernek çalışmalarını kolaylaştırmak, çalışma grupları ve Dernek organlarının uyum ve disiplin içinde çalışmalarını sağlamak üzere dernek faaliyetleri ile alakalı çeşitli konularla ilgili yönetmelikler hazırlar, yayınlar, uygulanmasını sağlar, denetler.

 

 1. Dernek veya Turizm Sektörü ile ilgili alanlarda tüm rutin ve acil durumlarda karar alır, önlem alır, uygular, önerir, önerilen kararları reddeder kısmen veya tümünü kabul eder.

 

 

 1. Dernek faaliyetleri için her türlü taşınır mal ile sarf malzemelerinin alımına, eskiyenlerin kayıttan düşülmesine kiralanmasına, kira kontratlarının şartlarının belirlenmesine, sonlandırılmasına veya yenilenmesine karar verir.

 

 1. Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen gelir ve giderler ile bedelsiz mal ve hizmet teslim ve bağışlarında kullanılacak belgelerin yeteri sayıda basılmasına karar verir ve uygular.

 

 1. Dernek adına gelir tahsil edecek kişilere süresini belirtilmek koşuluyla yetki verir.

 

 1. İhtiyaç duyulan alanlarda araştırma ve çalışma yapar, komisyonlar atar; hukuk, eğitim, basın ve halkla ilişkiler, kültür, sanat, sağlık, spor gibi alanlar ile Turizm ile ilişkili tüm alanlarda ihtiyaç duyduğu uzman danışmanlar görevlendirir; özlük haklarını belirler.

 

 1. YÖNETİM KURULU ve DENETİM KURULU asil üyeliklerinin boşalması halinde tüzükte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yedek üyeleri göreve çağırır. Görev davetine icabet eden yeni asil ve yedek üyelerin değişmesi halinde değişikliklerin tüzüğe uygun olarak tescil ve ilanını gerçekleştirir.

 

 1. Derneğin ilgili yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş tüm defterlerini usulüne uygun tutar, belgelerini saklar ve Tüzük hükümlerine göre oluşturulmuş diğer kurullardan teslim aldığı defter ve belgelerini saklar.

 

 1. Dernek adına dava açmaya karar verir, açılan davalarda taraf olur. Gereği halinde açtığı bir davadan feragat eder veya kendisine açılan bir dava da uzlaşma yoluna gider.

 

 1. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı alır, uygular, mevzuatın ve tüzüğün ve yasaların verdiği görevleri ifa eder, yetkileri kullanır.

 

 1. Derneğin, faaliyetleri sırasında oluşan, gelen, biriken, gönderilen bilgi, belge, doküman ve yayınları toplar, derler, arşivler, kendisi ile birlikte görev yapan diğer YÖNETİM KURULU üyelerine kendilerinden sonra görev yapacak YÖNETİM KURULU üyelerine devir ve teslim edecek şekilde korur ve muhafaza eder.

 

 1. Gerekli görülmesi halinde yıllık toplamı, Derneği genel brüt gelirinin %30’nu aşmamak üzere Genel Başkan ve YÖNETİM KURULU ve DENETİM KURULU üyelerine yapılacak aylık ödenek, tazminat ve diğer ödemelerle ilgili kuralları tespit eder ve uygular. (Belirlenen oranı aşan ödemeler için DERNEK YÖNETİM KURULU sorumludur).

 

 

 1. Madde - Genel Sekreterin Teşkili, Görev Ve Yetkileri:

 

 1. GENEL SEKRETER, Dernek üyelerinden birinin bu göreve ve Dernek Yönetim Kurulunun asıl üyeliğine talip olması ve Dernek Genel Başkanı tarafından işbu tüzük usul ve esaslarına göre uygun bulunup seçilmesi ile belirlenir ve gerçekleştirilen ilk Dernek Yönetim Kurulu toplantısında ilan edilerek görevlendirilir.

 

 1. Derneğin her türlü yazışmasını idare eder, bu belgeleri Genel Başkanla birlikte imzalar.

 

 1. Mali konular dışındaki Dernek defterlerini ilgili mevzuata uygun biçimde tutar, saklanması zorunlu belgeleri dosyalar veya bu konularla ilgili personelin çalışmalarını doğru yapmasını denetler.

 

 1. Genel Başkanın onayladığı durumlarda Dernek içi yazışmaları tek başına imzalayabilir.

 

 1. DERNEK YÖNETİM KURULU toplantı gündemini hazırlar ve Genel Başkanın onayı ile DERNEK YÖNETİM KURULU üyelerine sunar.

 

 1. DERNEK YÖNETİM KURULUNUN dokuz (9) asıl üyesinden birisi olarak DERNEK YÖNETİM KURULUNUN amaç ve faaliyetlerine uygun olarak çalışır, toplantılarına katılır, bu toplantılarda alınan / alınacak kararlarda kurul asıl üyesi olarak oy kullanır.

 

 1. Derneğin en yüksek organı olan Dernek Genel Kurulunun talebi halinde; Dernek çalışmaları hakkında Olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında genel sekreter olarak görev yaptığı döneme ilişkin olarak kendisinden talep edilen bilgileri sunar.

 

 1. Genel Sekreter, Genel Başkanın veya DERNEK YÖNETİM KURULU Asıl Üye sayısının salt çoğunluğunun yazılı görevlendirmesi ile Genel Başkanın ve Genel Başkan Vekilinin bulunmadığı hallerde Genel Başkanın yetkilerini kullanır. GENEL BAŞKANININ kendini temsil ile görevlendirdiği durumlarda; Genel Başkanı yetkisi nispetinde temsil eder.

 

 1. Genel Sekreter, Derneğin üyelerinden ve üyesi olmayan kişi ve kuruluşlardan gelen talep, teklif, proje, şikayet, beğeni, görüş ve önerilerini Dernek adına teslim alan ve YÖNETİM KURULU veya diğer kurullardaki ilgili birime ulaştırmakla görevlidir.

 

 1. Genel Sekreter, Genel Başkanın bulunmadığı hallerde onun nam ve hesabına vekâleten gerçekleştirdiği faaliyetleri, bu faaliyetler sürerken günlük raporlar halinde, Derneğin GENEL BAŞKANI ve YÖNETİM KURULU üyelerine yazılı olarak sunacaktır.

 

 1. Genel Başkanın vefatı, istifası veya Genel Başkanlık görevini sağlık sorunları vb. müşkülatlar sebebi ile geçici olarak veya geri dönülemez bir şekilde ifa edemeyecek bir duruma gelmesi veya yasal sebeplerle Dernek Genel Başkanının görevinin son bulması halinde; Genel Başkanın işbu tüzükte ve mevzuatta anılan tüm görev ve yetkilerini ilk genel kurul yapılana kadar süreli olarak BAŞKANLIK görevlerini vekâleten üstlenecek olan GENEL BAŞKAN VEKİLİ’ne yardımcı olur.

 

 1. Genel Sekreter, daha önce kararlaştırılmış bir olağan veya olağan üstü genel kurul toplantısı yok ise Genel Başkanın iş göremezliği durumunun karar defterine yazılmasını takip eden en geç 6 (altı) ay içinde “YENİ GENEL BAŞKANIN ve YENİ DENETİM KURULU üyelerinin seçilmesi ve böylelikle, YENİ GENEL BAŞKAN tarafından yeni YÖNETİM KURULUNUN oluşturulabilmesi için tüzüğe uygun şartları sağlayarak DERNEK GENEL KURULUNU toplantıya çağırır.

 

 1. Genel Sekreterin istifası veya görevden azli ile ilgili hususlarda DERNEK YÖNETİM KURULU üyelerinin istifası, görevden alınması ve göreve yeni bir Dernek üyesinin getirilmesi ile ilgili usul ve esaslar geçerlidir.

 

 

 1. Madde – Dernek Mali Sekreterinin (Sayman) Teşkili, Görev Ve Yetkileri

 

 1. DERNEK MALİ SEKRETERİ (SAYMAN), Dernek üyelerinden birinin bu göreve ve Dernek Yönetim Kurulunun asıl üyeliğine talip olmasıyla ve Dernek Genel Başkanı tarafından işbu tüzük usul ve esaslarına göre uygun bulunup görevlendirilmesi ile belirlenir ve gerçekleştirilen ilk Dernek Yönetim Kurulu toplantısında ilan edilerek görevlendirilir.
 2. Dernek Genel Kurulunda kabul edilen bütçenin usulüne uygun ifası ve icrası için çalışır.

 

 1. Dernek gelirlerini artırmak, giderlerini azaltmak için araştırmalar yapar, projeler hazırlar. Üçüncü kişiler tarafından bu amaçla hazırlanan projeleri inceler, katkı sağlar.

 

 1. Derneğin gelir ve giderleri ile ilgili defterleri mevzuata uygun şekilde tutar veya tutulmasını sağlar. Harcama belgelerini, usulüne uygun bastırılmış belge ve makbuzları ve koçanlarını muhafaza eder.

 

 1. Mali konularda Genel Başkanla birlikte belgeleri imzalar. İmzaladığı belgelerin sorumluluğunu taşır.

 

 1. Banka hesaplarını takip eder, mali konularla ilgili kuruluşlarla görüşmeleri yapar.

 

 1. Kira gelirlerinin tahsilini, kira giderlerinin ödemesini, gayrı menkul alım ve inşa süreçlerinin mali ve finansal sürçlerini Genel Başkanın bilgisi ve onayı ile takip eder.

 

 1. Kasasında Genel Başkan ve DERNEK YÖNETİM KURULUNUN belirlediği tüzüğe uygun harcamaları yapmak üzere gerekli miktarda nakit para bulundurabilir.

 

 1. Yönetim Kuruluna her yönetim kurulu toplantısında ve Dernek Genel Başkanının talebi halinde Derneğin mali konuları ile ilgili olarak güncel bilgiyi verir.

 

 1. Dernek tarafından yürütülen işler ve gerçekleştirilecek projelerin mali gelir giderlerinin hesaplanması fizibilitelerinin hazırlanması ile ilgili hususlarda Dernek Genel Başkanına, DERNEK YÖNETİM KURULUNA ve gereği halinde Genel Kurula bilgi verir.

 

 1. DERNEK YÖNETİM KURULUNUN on bir asıl üyesinden birisi olarak DERNEK YÖNETİM KURULUNUN amaç ve faaliyetlerine uygun olarak çalışır, toplantılarına katılır, bu toplantılarda alınan / alınacak kararlarda kurul asıl üyesi olarak oy kullanır.

 

 1. Derneğin en yüksek organı olan Dernek Genel Kurulunun bir doğal üyesi olarak düzenlenen olağan ve olağanüstü Dernek Genel Kurul Toplantılarına katılır. Genel Kurul Toplantılarda alınacak tüm kararlarda oy kullanır.

 

 

 1. Madde – Projeler ve Stratejiler Başkanının Teşkili, Görev ve Yetkileri:

 

 1. PROJELER VE STRATEJİLER BAŞKANI, Dernek üyelerinden birinin bu göreve ve Dernek Yönetim Kurulunun asıl üyeliğine talip olmasıyla ve Dernek Genel Başkanı tarafından işbu tüzük usul ve esaslarına göre uygun bulunup görevlendirilmesi ile belirlenir ve gerçekleştirilen ilk Dernek Yönetim Kurulu toplantısında ilan edilerek görevlendirilir.

 

 1. Dernek üyeleri arasından veya dışından belirlediği kişiler ile (DERNEK YÖNETİM KURULUNA önceden bildirmek ve onay almak şartıyla) Turizmin her alanında projeler geliştirecek ve geliştirilmiş projelerde görev alacak çalışma grupları kurar ve bu grupların Dernek amaç ve faaliyetlerine olumlu katkı sağlamaları için çalışır.

 

 1. PROJELER VE STRATEJİLER BAŞKANI, üyeler ve üye olmayan üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlar ile iletişime geçerek Turizm odaklı akla gelebilecek her konuda proje ve stratejiler üretir, başkaları tarafından üretilen projeleri araştırır ve Dernek üyelerinin erişimine sunar. Turizm için proje ve strateji üreten / üretmek isteyen kişi ve kuruluşlar ile fikir, bilgi, yöntem, içerik, tavsiye, teknik, taktik ve know-how alışverişleri yapar.

 

 1. Turizm konulu yenilikçi projeler ve stratejiler geliştirmek için Dernek üyesi olan / olmayan yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlar ile çalışma komiteleri, ekipleri, işbirliği ve güçbirliği faaliyetleri, komisyonlar, ortaklıklar, çalıştaylar kurar, işletir, yeniler, geliştirir ve elde edilen bilgi ve bulguları raporlar.

 

 1. DENREK YÖNETİM KURULU tarafından kurulan ÇALIŞMA GRUPLARINI yönetir. Bu ÇALIŞMA GRUPLARI tarafından kendisine sunulan plan, proje, strateji vb bilgi ve belgeleri DERNEK YÖNETİM KURULU adına teslim alır, derler, arşivler, saklar, yayınlar.

 

 1. Dernek üyesi olan ve olmayan üçüncü kişilerin, Dernek ile olan / olacak proje ve strateji iletişimini yürütür. Üçüncü kişi ve kuruluşlardan gelen veya üçüncü kişilere sunulan proje, öneri, şikâyet, fikir, teklif, işbirliği veya ortaklık çağrısı, uzman görüşü gibi dış dünya ile dernek arasındaki proje odaklı ve stratejik konulardaki bilgi alışverişini yürütür. Üçüncü kişi ve kuruluşlar ile arasında Dernek ile ilgili olarak meydana gelen iletişimi DERNEK YÖNETİM KURULUNUN bilgisine yazılı ve sözlü olarak sunar.

 

 1. Evrensel, Küresel, Ulusal ve Bölgesel Turizm için faydalı ve zararlı olabilecek her konuda proje ve strateji raporları hazırlar, toplar, sipariş eder, bu konuda rapor oluşturabilecek çalışma grupları oluşturur, çalıştırır ve bilgi üretir.

 

 1. Yurt içinde ve yurt dışında Turizm ana başlığı ve turizmi meydana getiren diğer sektörlerde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, Devlet kuruluşları, özel sektör yöneticileri, uzmanlar, duayenler, paydaşlar, otoriteler, oyun kurucular, yetki sahibi olan etkin kişi ve kuruluşlar ile sektörel bilgi alışverişi faaliyetleri yürütür ve meydana gelen bilgileri DERNEK YÖNETİM KURULUNA raporlar.

 

 1. DERNEK YÖNETİM KURULUNUN dokuz (9) asıl üyesinden birisi olarak DERNEK YÖNETİM KURULUNUN amaç ve faaliyetlerine uygun olarak çalışır, toplantılarına katılır, bu toplantılarda alınan / alınacak kararlarda kurul asıl üyesi olarak oy kullanır.

 

 1. Derneğin en yüksek organı olan Dernek Genel Kurulunun bir doğal üyesi olarak düzenlenen olağan ve olağanüstü Dernek Genel Kurul Toplantılarına katılır. Genel Kurul Toplantılarda alınacak tüm kararlarda oy kullanır.

 

 

 1. Madde - Uluslararası İlişkiler Başkanının Teşkili, Görev ve Yetkileri:

 

 1. Derneği ilgilendiren Uluslararası nitelikli toplantılara katılır.
 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER BAŞKANI, Dernek üyelerinden birinin bu göreve ve Dernek Yönetim Kurulunun asıl üyeliğine talip olmasıyla ve Dernek Genel Başkanı tarafından işbu tüzük usul ve esaslarına göre uygun bulunup görevlendirilmesi ile belirlenir ve gerçekleştirilen ilk Dernek Yönetim Kurulu toplantısında ilan edilerek görevlendirilir.

 

 1. Dernek üyeleri arasından veya dışından belirlediği kişiler ile (DERNEK YÖNETİM KURULUNA önceden bildirmek ve onay almak şartıyla) Uluslar arası ilişkiler alanında projeler geliştirecek ve projelerde görev alacak çalışma grupları kurar ve bu grupların Dernek amaç ve faaliyetlerine olumlu katkı sağlamaları için çalışır.

 

 1. Derneğin faaliyetlerinin Uluslararası boyuttaki ilişkilerini YÖNETİM KURULUNUN bilgisi ve onayı dahilinde yürütür ve yönetir.

 

 1. Yurt dışında, kâinattaki her ülkenin, bağımsız toplumların ve uluslararası birliklerin, paktların ve uluslar arası nitelikte faaliyet gösteren kuruluşların Dernek ile olan ilişkilerini yürütür, zenginleştirir ve geliştirir.

 

 1. Yurt içinde faaliyet gösteren yabancı ülke ve topluluklara ait tüm başkonsolosluklar, konsolosluklar, büyükelçilikler, elçilikler, ataşelikler, fahri konsolosluklar gibi resmi makamların yöneticileri ve özel temsilcileri ile Dernek adına temas kurar. Bu yabancı temsilcilikler ile birlikte yürütülecek ve Turizme katkı sağlayacak projelerin önceden planlanan niteliklerde olumlu sonuçlar üretmesi için çalışır. Derneğin bu tür projelerini yürütecek olan çalışma gruplarına yardım, gözetim ve gereğinde başkanlık eder.

 

 1. Derneğin amaç ve Faaliyetleri ile ilgili konular öncelikli olmak üzere Uluslararası gelişmeleri izler, ilgili kuruluşlara öneriler sunar, benzer kuruluşlarla ortak organizasyonlar düzenler ve işbirliğini geliştirir.

 

 1. Derneğin Uluslar arası faaliyetlerinde faydalı olabilecek liyakate, ilişkilere, imkan ve kabiliyete sahip kişileri DERNEK YÖNETİM KURULUNA önerir ve DERNEK YÖNETİM KURULUNUN onay verdiği kişilerden (Dernek üyesi olan / olmayan) çalışma ekipleri, komisyonlar kurar, Derneğin yurt dışı temsilciliklerinin faaliyetlerini yönetir.

 

 1. Derneğin amaç ve faaliyetlerinde uygun amaç ve faaliyetleri olan yurt dışındaki kurum, kuruluş, örgüt ve kişilerle ilişkiler kurar, ilişkileri geliştirir, karşılıklı bilgi akışını düzenler. Nitelikli Uluslararası ilişki yönetimini yapar.

 

 1. Derneğin Uluslararası ilişkiler konusundaki faaliyetlerine faydalı olabilecek dernek üyelerinden oluşan çalışma grupları kurar ve bu amaca uygun faaliyetler yürütür. Dernek üyesi olmayan ama Derneğe üye olmasında fayda olan ve Uluslararası ilişkilerimize katma değer sağlayacak kişileri tespit ederek DERNEK YÖNETİM KURULUNA raporlar ve DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından uygun bulunan kişileri derneğe üye olmaya ve Derneğin Uluslararası ilişkilerinde çalışmaya davet eder.

 

 1. Turizm sektörünün her bir alanına ilişkin tüm uluslararası eğilimleri, uygulamaları, moda ve demode olan anlayışları, sözleşmeleri, kuralları, fırsatları ve imkanları, yurt dışından gelen teklifleri, tehditleri, evrensel, küresel, ulusal ve bölgesel değerler açısından inceler, araştırır, olası yararlarını ve zararlarını dikkate alarak Turizm dünyasına sunulmak üzere DERNEK YÖNETİM KURULUNA rapor eder.

 

 1. Yurt dışından gelen konuklarla ilgilenir, onların ülkemizde yürüteceği ve Turizme katkı sağlayacak çalışmalarına yardımcı ve destek olur.

 

 1. Küresel ulusal ve bölgesel turizm faaliyetleri için açılmış uluslararası kampanya, faaliyet ve yarışmaları takip eder. Gerektiğinde Derneğimizin veya üyelerimizin katılımı için bu girişmelerde yer alır.

 

 1. DERNEK YÖNETİM KURULUNUN dokuz (9) asıl üyesinden birisi olarak DERNEK YÖNETİM KURULUNUN amaç ve faaliyetlerine uygun olarak çalışır, toplantılarına katılır, bu toplantılarda alınan / alınacak kararlarda kurul asıl üyesi olarak oy kullanır.

 

 1. Derneğin en yüksek organı olan Dernek Genel Kurulunun bir doğal üyesi olarak düzenlenen olağan ve olağanüstü Dernek Genel Kurul Toplantılarına katılır. Genel Kurul Toplantılarda alınacak tüm kararlarda oy kullanır.

 

 1. Madde – Yerel Yönetimlerle İlişkiler Başkanının Teşkili, Görev ve Yetkileri:

 

 1. YEREL YÖNETİMLERLE İLİŞKİLER BAŞKANI, Dernek üyelerinden birinin bu göreve ve Dernek Yönetim Kurulunun asıl üyeliğine talip olmasıyla ve Dernek Genel Başkanı tarafından işbu tüzük usul ve esaslarına göre uygun bulunup görevlendirilmesi ile belirlenir ve gerçekleştirilen ilk Dernek Yönetim Kurulu toplantısında ilan edilerek görevlendirilir.

 

 1. Dernek üyeleri arasından veya dışından belirlediği kişiler ile (DERNEK YÖNETİM KURULUNA önceden bildirmek ve onay almak şartıyla) Yerel Yönetimlerle ilgili alanlarda projeler geliştirecek ve projelerde görev alacak çalışma grupları kurar ve bu grupların Dernek amaç ve faaliyetlerine olumlu katkı sağlamaları için çalışır.

 

 1. Derneğin amaç ve Faaliyetleri ile ilgili konular öncelikli olmak üzere “Yerel Yönetimler” tarafından yürütülen çalışmaları izler, ilgili kuruluşlara öneriler sunar, benzer kuruluşlar ile ortak organizasyonlar düzenler ve işbirliğini geliştirir.

 

 1. Derneği ilgilendiren konularda düzenlenen kentsel ve bölgesel toplantılara katılır. Derneğin faaliyetlerinin Yerel Yönetimler boyuttaki ilişkilerini yürütür ve yönetir. Yurt içinde ve gereğinde Yurt dışında yerel yönetimlerin Dernek ile olan ilişkilerini yürütür, zenginleştirir ve geliştirir. Yerel yönetimler ile ortak fayda projeleri geliştirir, geliştirilen plan, proje ve stratejileri DERNEK YÖNETİM KURULUNA sunar.

 

 1. DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından kabul edilen plan, proje ve stratejilerin yerel yönetimler ile işbirliği veya eşgüdüm içinde gerçekleşmesi için çalışır.

 

 1. DERNEK adına YEREL YÖNETİMLER ile ilişkileri yürütür. Ziyaret eder, davet eder, vali, kaymakam, belediye başkanı ve kent meclisleri ile ilişkileri Dernek adına yürütür.

 

 1. Derneğin Yerel Yönetimler için faydalı olabilecek faaliyetlerinde liyakate, ilişkilere, imkan ve kabiliyete sahip kişileri DERNEK YÖNETİM KURULUNA önerir.

 

 1. DERNEK YÖNETİM KURULUNUN onay verdiği kişilerden (Dernek üyesi olan / olmayan) çalışma ekipleri, komisyonlar kurar, Derneğin içi temsilciliklerinin faaliyetlerini yönetir.

 

 1. Derneğin Yerel Yönetimler ile ilişkiler konusundaki faaliyetlerine faydalı olacak dernek üyelerinden oluşan çalışma grupları kurar ve bu amaca uygun faaliyetler yürütür.

 

 1. Dernek üyesi olmayan ama Derneğe üye olmasında fayda olan ve Yerel Yönetim ilişkilerimize katma değer sağlayacak kişileri tespit ederek DERNEK YÖNETİM KURULUNA raporlar ve DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından uygun bulunan kişileri derneğe üye olmaya ve Derneğin Yerel Yönetimlerle ilişkilerinde çalışmaya davet eder.

 

 1. Derneğin amaç ve faaliyetlerine uygun olarak, Dernek adına yerel yönetimler ile ilgili diğer kurum, kuruluş, örgüt ve kişilerle ilişkiler kurar, ilişkileri geliştirir, karşılıklı bilgi akışını düzenler. Nitelikli Yerel Yönetim ilişkisi yönetimini yapar. Yerel Yönetimlerden gelen konuklarla ilgilenir, onların çalışmalarına yardımcı olur.

 

 1. Yurt içindeki il, ilçe, belde, köy ve mahallelerin yerel yönetim sorumlusu olan Valilik, Kaymakamlık, Belediye, Muhtarlık gibi kuruluşlar ile Dernek adına iletişim kurar. Bu kurumlarda görev yapan kişileri ve bu kişilerin yürüttüğü faaliyetleri takip eder. Derneğin yürüttüğü faaliyetlerde herhangi bir yerel yönetimde görev yapan kişileri ilgilendiren konuları bu kişilerin bilgisine sunar.

 

 1. Yerel Yönetimler tarafından gerçekleştirilmiş, sürdürülen veya yeni planlanan turizm odaklı veya turizmi ilgilendiren konulardaki faaliyetler hakkında bilgi toplar, araştırır, bu faaliyetler hakkında çalışma grupları oluşturup faaliyetlerin daha verimli olması ve daha olumlu sonuçlar üretmesi için plan, program ve politikalar geliştirir. Gereğinde bu konularda üçüncü kişiler ile bilgi alışverişi yapar. Bu türden faaliyetleri Dernek Yönetim Kurulunun ulaşabileceği şekilde raporlar ve servis eder.

 

 1. Turizm sektörünün her bir alanına ilişkin yerel yönetimler ölçeğindeki eğilimleri, uygulamaları, moda ve demode olan anlayışları, yönetmelikleri, önergeleri, yönergeleri, sözleşmeleri, kuralları, fırsatları ve imkanları, farklı şehir, ilçe, eyalet, mahalle ve bölgelerden gelen teklifleri, tehditleri, evrensel, küresel, ulusal ve bölgesel turizm değerler açısından inceler, araştırır, olası yararlarını ve zararlarını dikkate alarak Turizm dünyasına sunulmak üzere DERNEK YÖNETİM KURULUNA rapor eder.

 

 1. Küresel ulusal ve bölgesel turizm faaliyetleri için yerel yönetimler tarafından açılmış kampanya, faaliyet,  etkinlik, yarışma, lotarya, tören, tanıtım vb çalışmaları takip eder. Gerektiğinde Derneğimizin veya üyelerimizin katılımı için bu girişmelerde yer alır.

 

 1. DERNEK YÖNETİM KURULUNUN dokuz (9) asıl üyesinden birisi olarak DERNEK YÖNETİM KURULUNUN amaç ve faaliyetlerine uygun olarak çalışır, toplantılarına katılır, bu toplantılarda alınan / alınacak kararlarda kurul asıl üyesi olarak oy kullanır.

 

 1. Derneğin en yüksek organı olan Dernek Genel Kurulunun bir doğal üyesi olarak düzenlenen olağan ve olağanüstü Dernek Genel Kurul Toplantılarına katılır. Genel Kurul Toplantılarda alınacak tüm kararlarda oy kullanır.

 

 

 

 

 1. Madde - Hukuk ve Adalet Başkanının Teşkili, Görev Ve Yetkileri

 

 1. HUKUK VE ADALET BAŞKANI, Dernek üyelerinden birinin bu göreve ve Dernek Yönetim Kurulunun asıl üyeliğine talip olmasıyla ve Dernek Genel Başkanı tarafından işbu tüzük usul ve esaslarına göre uygun bulunup görevlendirilmesi ile belirlenir ve gerçekleştirilen ilk Dernek Yönetim Kurulu toplantısında ilan edilerek görevlendirilir.

 

 1. Dernek üyeleri arasından veya dışından belirlediği kişiler ile (DERNEK YÖNETİM KURULUNA önceden bildirmek ve onay almak şartıyla) Hukuk ve Adalet alanında projeler geliştirecek ve projelerde görev alacak çalışma grupları kurar ve bu grupların Dernek amaç ve faaliyetlerine olumlu katkı sağlamaları için çalışır.

 

 1. Derneği ve Turizm Sektörünü ilgilendiren yurt içi ve yurt dışı mevzuatları takip eder, gelişmeleri izler ve gerektiğinde DERNEK YÖNETİM KURULUNA bilgi verir.

 

 1. Dernek YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU ile Çalışma Gruplarının hukuki süreçlerinin yönetiminde ihtiyaç duyulan konularda yardımcı olur.

 

 1. Hukuk alanında tüm meslek ve uzmanlık örgütleriyle ilişki kurar, Genel Başkanın onayı ile derneğe davet eder, derneğin davet edildiği toplantılara dernek adına icabet eder, ortak çalışmalara katılır.

 

 1. Özel olarak turizm sektörünü meydana getiren tüm branşlarda faal hukukçularla ortak çalışma grupları kurar, bunların çalışmalarına katılır, yönetir, gereğinde başkanlık eder.

 

 1. Olanaklar ölçüsünde hakların takibi ve geliştirilmesi, üyelerimizin, turizm sektörünün veya ülkemizin turizm ile ilgili davalarının izlenmesi ve müdahale gibi konularda çalışmak üzere hukuk bürosu oluşturulmasına katılır, çalışmalarını yönetir ve denetler.

 

 1. Üyelerimizin ve Turizm sektörünün paydaşlarının mesleki hakları ve özgürlükleri konusunda araştırma yapar, yapılmasına yardımcı olur. Bu konuda raporlar hazırlayarak DERNEK YÖNETİM KURULUNA sunar.

 

 1. Derneğin amaç ve faaliyetleri ile ilgili konular öncelikli olmak üzere geleneksel ve yenilikçi turizm faaliyetlerine ilişkin hukuksal olayları, gelişme ve sonuçları izler. Gereğinde DERNEK YÖNETİM KURULUNDAN izin alarak Dernek adına müdahil olur.

 

 1. Derneğe karşı açılmış davalar ile dernek tarafından üçüncü kişilere açılacak davalarda Derneğin hukuksal ve yasal hak ve menfaatlerinin korunması için çalışır. Dernek Yönetim Kurulunun tarafından görevlendirilen avukatları takip eder ve yönetir.

 

 1. Turizm sektörünün evrensel, küresel, ulusal ve bölgesel olarak yaşadığı ya da yaşayabileceği hukuksuzlukları, adaletsizlikleri ön görmek için araştırmalar yapar, elde ettiği sorunları ve çözüm önerilerini, bilgi ve belgeleri DERNEK YÖNETİM KURULUNA sunar. Derneğin hukuksal faaliyetlerinde faydalı olabilecek liyakate, ilişkilere, imkan ve kabiliyete sahip kişileri DERNEK YÖNETİM KURULUNA önerir ve DERNEK YÖNETİM KURULUNUN onay verdiği kişilerden (Dernek üyesi olan / olmayan) hukuk ve adalet alanında faaliyet gösterecek çalışma ekipleri, komisyonlar kurar, Derneğin hukuksal ve adalet gerektiren faaliyetlerini Dernek adına yönetir.
 2. Dernek üyesi olmayan ama Derneğe üye olmasında fayda olan ve gerek derneğimizin gerekse Turizm sektörünün hukuk ve adalet konusundaki sorun ve çözümlerine katma değer sağlayacak kişileri tespit ederek DERNEK YÖNETİM KURULUNA raporlar ve DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından uygun bulunan kişileri derneğe üye olmaya ve Derneğin Hukuksal faaliyetlerine çalışmaya davet eder.

 

 1. Yetkili resmi mahkeme veya hakem heyeti tarafından talep edilmesi halinde; Turizm Sektöründe kişiler ve/veya kuruluşlar arasındaki anlaşmazlıklarda, Dernek Yönetim Kurulunun bilirkişi olarak görev üstlenmesi veya Derneğin bir üyesini bilirkişi olarak önermesi durumunda ilgili bilirkişiye hukuksal mevzuatta yardım eder, destek olur.

 

 1. Talep halinde ve DERNEK YÖNETİM KURULUNUN onayı ile Turizm dünyasında faaliyet gösteren taraflar arasında meydana gelen anlaşmazlıkların çözümünde tarafları hukuk zemininde uzlaştırmaya gayret eden arabulucu olarak görevler üstlenebilir.

 

 1. Turizm sektörünün her bir alanında yaşanan hukuksuzlukları, adaletsizlikleri ve anlaşmazlıkların çağdaş normlarda çözüm yollarına ilişkin tüm uluslararası uygulamaları, kanun, yasa, etik uygulama, regülasyon ve standartları fırsat ve tehditleri, evrensel, küresel, ulusal ve bölgesel hukuk ilkeleri açısından inceler, araştırır. Araştırma sonucu elde ettiği, bilgi, belge ve önerileri, olası yararlar ve zararları dikkate alarak Turizm dünyasına sunulmak üzere DERNEK YÖNETİM KURULUNA rapor eder.

 

 1. Devlet kurumlarından veya özel kuruluşlardan Turizm odaklı herhangi bir konuda Derneğimizden hukuksal görüş, katkı, fikir, çözüm veya öneri istenmesi halinde; ilgili talebe en doğru cevabın verilebilmesi için DERNEK YÖNETİM KURULUNU hukuksal konularda bilgilendirir ve DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından onaylanan cevabı hukuk lisanına uygun bir şekilde açıklanmak üzere biçimlendirir, raporlar.

 

 1. DERNEK YÖNETİM KURULUNUN dokuz (9) asıl üyesinden birisi olarak DERNEK YÖNETİM KURULUNUN amaç ve faaliyetlerine uygun olarak çalışır, toplantılarına katılır, bu toplantılarda alınan / alınacak kararlarda kurul asıl üyesi olarak oy kullanır.

 

 1. Derneğin en yüksek organı olan Dernek Genel Kurulunun bir doğal üyesi olarak düzenlenen olağan ve olağanüstü Dernek Genel Kurul Toplantılarına katılır. Genel Kurul Toplantılarda alınacak tüm kararlarda oy kullanır.

 

 

 1. Madde - Basın Ve Halkla İlişkiler Başkanının Teşkili, Görev ve Yetkileri:

 

 1. BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BAŞKANI, Dernek üyelerinden birinin bu göreve ve Dernek Yönetim Kurulunun asıl üyeliğine talip olması ve Dernek Genel Başkanı tarafından işbu tüzük usul ve esaslarına göre uygun bulunup seçilmesi ile belirlenir ve gerçekleştirilen ilk Dernek Yönetim Kurulu toplantısında ilan edilerek görevlendirilir.

 

 1. Dernek üyeleri arasından veya dışından belirlediği kişiler ile (DERNEK YÖNETİM KURULUNA önceden bildirmek ve onay almak şartıyla) Basın ve Halkla İlişkiler alanında projeler geliştirecek ve projelerde görev alacak çalışma grupları kurar ve bu grupların Dernek amaç ve faaliyetlerine olumlu katkı sağlamaları için çalışır.
 2. Basın ve yayın organlarını, köşe yazarlarını çalışmalarımız, iletişim faaliyetlerimiz ile ilgili her türlü konuda doğru şekilde bilgilendirir, gerektiğinde görüşmeler yürütür.

 

 1. Derneğin basın ilanları ile ilgili metinleri, görsel ve işitsel materyalleri hazırlar.

 

 1. Derneği tanıtıcı çalışma ve malzeme üretimi konusunda hazırlıklar yapar.

 

 1. Derneğin internet sitesi ile DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından yayınlanmasına karar verilmiş olan kitap, dergi, neşriyat, broşür, ilan, haber, tv programı, sosyal medya içeriği vb tüm basın yayın faaliyetlerini planlar, düzenler, yürütür. Derneğin basın ve yayın organlarında çıkan haber, yorum ve diğer bilgilerin takibi ve arşivini sağlar.

 

 1. Derneğin katılacağı, düzenleyeceği veya paydaşı olacağı fuar, festival, tören, panel, seminer, konferans, yarışma vd. etkinliklerin basın ve halkla ilişkiler yönetimini DERNEK YÖNETİM KURULUNUN talepleri doğrultusunda yapacaktır.

 

 1. Derneğin tüm basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini azami düzeyde olumlu yürütülmesi için Turizm Sektörünü meydana getiren önemli ve kritik kişilerin, protokolün, ünlülerin ve sektör yöneticilerinin adı, soyadı, iletişim bilgileri, görevi ve dernek ile bağlantısı konusunda bilgileri içeren kataloglar ve listeler hazırlar. Gereğinde bu kişiler ile doğrudan veya dolaylı iletişime geçerek DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından belirlenen bilgi alışverişlerini yönetir.

 

 1. Derneğin Basın ve Halkla ilişkiler faaliyetlerinde görev alabilecek ve faydalı olabilecek Dernek üyelerini eğitir, geliştirir ve kurup yöneteceği çalışma gruplarında görevlendirir. Derneğe üye olmayan ancak üye olması halinde Derneğin Basın ve yayın faaliyetlerine katkı sağlayabilecek kişileri araştırır, tespit eder ve bu kişiler hakkında edindiği bilgileri DERNEK YÖNETİM KURULUNUN bilgisine sunar.

 

 1. DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından derneğin Basın ve Halkla ilişkiler faaliyetlerinde faydalı olabileceğine inanılan kişileri Dernek adına derneğe üye olmaya davet eder.

 

 1. Derneğin İnternet Sitesinin yayınlarını ve içeriğini takip eder. Gereğinde günceller.

 

 1. Derneğin genel olarak veya proje özelinde işbirliği yaptığı konularda reklam, halkla ilişkiler, organizasyon, tanıtım, ilan ve iletişim konularından faaliyet gösterecek profesyonel veya amatör ajans ve kişilerin faaliyetlerini Dernek adına yönetir. Bu tür faaliyetler için Dernetten talep edilen bilgileri sunar, gerekli onay, ret ve izinleri verir.

 

 1. DERNEK YÖNETİM KURULU, dokuz (9) asıl üyesinden birisi olarak DERNEK YÖNETİM KURULUNUN amaç ve faaliyetlerine uygun olarak çalışır, toplantılarına katılır, bu toplantılarda alınan / alınacak kararlarda kurul asıl üyesi olarak oy kullanır.

 

 1. Derneğin en yüksek organı olan Dernek Genel Kurulunun bir doğal üyesi olarak düzenlenen olağan ve olağanüstü Dernek Genel Kurul Toplantılarına katılır.   Genel Kurul Toplantılarda alınacak tüm kararlarda oy kullanır.

 

 

 

 1. Madde – Eğitim ve Öğretim Başkanının Teşkili, Görev ve Yetkileri:

 

 1. EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞKANI, Dernek üyelerinden birinin bu göreve ve Dernek Yönetim Kurulunun asıl üyeliğine talip olmasıyla ve Dernek Genel Başkanı tarafından işbu tüzük usul ve esaslarına göre uygun bulunup görevlendirilmesi ile belirlenir ve gerçekleştirilen ilk Dernek Yönetim Kurulu toplantısında ilan edilerek görevlendirilir.

 

 1. Dernek üyeleri arasından veya dışından belirlediği kişiler ile (DERNEK YÖNETİM KURULUNA önceden bildirmek ve onay almak şartıyla) Eğitim ve Öğretim alanında projeler geliştirecek ve projelerde görev alacak çalışma grupları kurar ve bu grupların Dernek amaç ve faaliyetlerine olumlu katkı sağlamaları için çalışır.

 

 1. Derneğin doğrudan kendisinin veya üçüncü kişiler ile işbirliği halinde vereceği / verebileceği / vermesi gereken her türlü eğitim faaliyetini Dernek adına araştırır, planlar, tasarlar, Genel Başkan ve DERNEK YÖNETİM KURULU ve ilgili birimlere teklif eder, müzakere eder, sunar, yönetir, tamamlar ve raporlar.

 

 1. Başta Turizm ve Turizmi meydana getiren diğer sektörler ile ilgili olmak üzere; Dernek üyeleri veya toplumun her kesiminden insanların ücretli / ücretsiz katılabileceği çeşitli eğitici kurslar, atölyeler, gösteriler, usta/çırak eğitimleri, internet, televizyon vb elektronik yayıncılık faaliyetleri aracılığı ile uzaktan eğitim faaliyetleri gerçekleştirir.

 

 1. Eğitim için gerekli görülen her türlü araç ve gereçlerin tedarik edilmesi, teknolojik olarak geliştirilmesi, yaygın kullanımının sağlanması ve gereğinde üretilmesi için araştırmalar ve çalışmalar yapar. Eğitim araç ve gereçlerinin teminini kolaylaştırıcı, eğitime erişim maliyetlerini hafifletici tedbirlerin alınması ve uygulaması konusunda gelişmeleri izler, gerektiğinde sürece dahil olur, müdahale eder.

 

 1. Eğitsel dokümanların Dernek üyelerine, üye olması hedeflenen kitleye ve topluma daha hızlı ulaşabilmesi için projeler geliştirir, çalışmalar yapar.  Eğitimle ilgili konularda fiziksel veya sanal ortamlarda bilimsel toplantı, panel, seminer, konferans vb eğitsel faaliyetler yapar.

 

 1. DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından onaylanan turizm eğitimleri vermek isteyen kişi ve kuruluşlar ile almak isteyenler arasında nitelikli köprü vazifesi görevlerini üstlenir, kurar, kurgular, yönetir ve gereğinde doğrudan icra eder.

 

 1. Turizm ile ilgili eğitici doküman ve içeriklerin toplanması, derlenmesi, yayınlanması ve turizm hayatına kazandırılması için çalışır. Nitelikli içeriklerin telif haklarına sahip olabileceği yayıncılık faaliyetleri yürütür.

 

 1. Sektörde faaliyet gösteren çeşitli turizm kuruluşlarının nitelikli personel ihtiyacının karşılanması için dinamik ve statik sektörel biyografik bilgi bankaları, kariyer arama ve çağrı sistemleri kurar, işletir, çalıştırır. Bu tür nitelikli personel istihdamına yönelik faaliyetler yürüten üçüncü kişi ve kuruluşlar ile işbirliği projeleri gerçekleştirir.

 

 1. Turizm konusunda Derneğin Eğitim faaliyetlerine katkı sağlayabilecek dernek üyelerinden Eğitim konusunda çalışabilecek çalışma grupları kurar, bu grupların faaliyetlerini yönetir.
 2. Dernek üyesi olmayan ama Derneğin Eğitsel faaliyetlerine olumlu katkı sağlayabilecek kişileri araştırır, tespit eder ve Dernek yönetimine raporlar. Gereğinde DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından onaylanan kişilerin Derneğin eğitim faaliyetlerinde görev alması için Dernek üyeliğine davet eder.

 

 1. Turizm Sektörünün gelişimi için her kademede çalışanların ve işverenlerin eğitimine katkı sağlayacak eğitsel içeriklerin hazırlanması, yayınlanması ve bu amaçla üçüncü kişi ve kuruluşlar ile işbirlikleri yapılması konulardan çalışır. Gerekli gördüğü hallerde DERNEK GENEL BAŞKANININ yazılı onayını alarak eğitim konulu faaliyetler için genel veya özel çalışma grupları, komisyonlar, komiteler, ekipler kurar. Yöneticiler atar ve bu birimleri yönetir, koordine eder.

 

 1. Turizm ve turizmi oluşturan alanlarda eğitim veren tüm okullarda ve üniversitelerde eğitim veren öğretim görevlileri ile bu tür okullarda eğitim alan öğrencileri tespit eder, tespit ettiği kişileri turizm ve turizmin alt ve yan sektörlerindeki bilgi, birikim, ilgi, tecrübe, imkan ve kabiliyetleri çerçevesinde takip eder. Dernek faaliyetlerine görev almaya, katkı sağlamaya, Derneğin projelerini zenginleştirmeye ve Derneğe yeni projeler sunmaya davet eder. Dernek Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış projelerde bu okulların eğitmenleri ve öğrencilerinin yer alması ve genç kuşak turizmcilerin Derneğin turizm projelerinde yer alıp deneyim kazanması için çalışır.

 

 1. Turizm ve Turizmi meydana getiren sektörlerde eğitim almış / alan, eğitim veren / vermiş kişi ve kuruluşları tespit eder. Bu kişi ve kuruluşların turizm sektörüne ve Derneğin faaliyetlerinde olası katkılarından azami düzeyde faydalanmak için bu kişi ve kuruluşların imkan, görüş, öneri, projeleri, iş ilişkileri, bağlantıları ve kabiliyetleri hakkında araştırmalar yapar. Elde ettiği bilgileri raporlar ve Dernek faaliyetlerini daha verimli bir şekilde yürütmek için Dernek Yönetim Kurulunun bilgisine sunar.

 

 1. Turizm ve turizmi meydana getiren alt ve yan sektörlerde eğitim alan öğrenci gençlerin eğitim başarılarını takip eder. Bu gençlere Derneğin imkan ve kabiliyetleri kapsamında Dernek Yönetim Kurulu tarafından burs verilmesine kararlaştırılması halinde; burs verilecek öğrencilerin burs için başvuru süreçlerinin hazırlanması, yönetilmesi ve iş takibini yapar. Burs verilen gençlerin başarılarının ve burs verme koşullarının devamlılığının takibini yapar. Dernek Yönetim Kurulu tarafından şartlı burs verilen gençlerin burs koşullarına uygunluğunu takip eder ve Yönetim Kuruluna raporlar.

 

 1. Derneğe burs için başvuran ve Dernek Yönetimi tarafından burs verilmesine karar verilen öğrencilere nitelikli burs verilebilmesi için Derneğe burs olarak kullanılması şartı ile dernek üyelerinden veya üçüncü kişi ve kuruluşlardan dernek adına yardım ve bağışlar toplanması için çalışır.

 

 1. Turizm ve ilgili alt ve yan sektörlerden mezun olmuş gençlerin hak ettikleri, layık oldukları ve faydalı olabilecekleri kurum ve kuruluşlarda görev alabilmeleri için çalışır. Turizm sektörünün geleceğini belirleyecek plan, program ve projelerde toplam kaliteye fayda sunabilecek gençlerin doğru kademelerde görevlendirilmesi için çalışır.

 

 1. Dernekten burs alan veya derneğin faaliyetlerine katılan turizm ile ilgili okullarda okuyan veya mezun olmuş gençler ile Dernek Üyelerinin bir arada katılıp, tanışıp, kaynaşabilecekleri toplantılar, seminerler, panel vb etkinlikler düzenler.
 2. Derneğin Eğitim konulu tüm faaliyetlerini DERNEK YÖNETİM KURULUNA raporlar, gereğinde GENEL KURUL ve DENETİM KURULUNA faaliyetleri ile ilgili olarak bilgi verir.

 

 1. DERNEK YÖNETİM KURULUNUN dokuz (9) asıl üyesinden birisi olarak DERNEK YÖNETİM KURULUNUN amaç ve faaliyetlerine uygun olarak çalışır, toplantılarına katılır, bu toplantılarda alınan / alınacak kararlarda kurul asıl üyesi olarak oy kullanır.

 

 1. Derneğin en yüksek organı olan Dernek Genel Kurulunun bir doğal üyesi olarak düzenlenen olağan ve olağanüstü Dernek Genel Kurul Toplantılarına katılır.                 Genel Kurul Toplantılarda alınacak tüm kararlarda oy kullanır.

 

 1. Madde – Dernek Proje Çalışma Gruplarının Oluşumu, Görev Ve Yetkileri:

 

 1. Derneğin amaçlarına uygun belli bir proje hakkında araştırma, geliştirme, işbirliği, uygulama, ölçme, değerlendirme, rehberlik gibi faaliyetler yürütmesi amacıyla çeşitli konularda çalışma grupları kurulabilir.

 

 1. Bir konuda çalışma grubu oluşturulup, oluşturulmayacağına, her bir çalışma grubunun ayrı ayrı görev ve yetkilerine DERNEK YÖNETİM KURULU karar verir.

 

 1. DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından bir çalışma grubunun oluşturulmasına karar verilmesinin ardından; GENEL BAŞKAN, çalışma grubunun faaliyetlerine başlaması için dernek üyesi olan ve çalışma grubuna başkanlık etmek isteyen bir (1) kişiyi ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI olarak seçer. Ayrıca en az iki (2) kişiyi ÇALIŞMA GRUBU BAŞKAN YARDIMCISI olarak belirler ve görevlendir. Bu görevlendirme, DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından karar defterine işlenir. DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından kurulmasına karar verilen her bir Dernek Çalışma Grubu ayrı ayrı bu şekilde teşkil eder.

 

 1. Bu şekilde belirlenen her bir çalışma grubu, kendi üstlendiği çalışma konuları ile ilgili DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından kendilerine verilen görev ve yetki çerçevesinde ilgili çalışma grubu başkanının liderliğinde çalışmalarına başlar ve görevleri devam ettiği sürece çalışmaya devam eder. Her bir Çalışma Grubunun lideri ve DERNEK YÖNETİM KURULUNA karşı sorumlusu, o Çalışma Grubunun Başkanıdır. Çalışma Grubu Üyeleri, Çalışma Grubu Başkanına yardım eder, refakat eder ve Çalışma Grubunun faaliyetlerinin sürdürülebilir olması için çalışır. 

 

 1. Her bir Çalışma Grubu Başkanı, kendisinin başkanı olduğu Çalışma Grubunun faaliyetlerini her ayın ilk haftası içinde, bir önceki ayın faaliyet raporu olarak yazılı doküman haline getirerek DERNEK YÖNETİM KURULU ‘na sunar.  

 

 1. Her bir çalışma grubu, kendi faaliyet alanı ile ilgili olarak Derneğin kendisinden beklediği çalışmaları gerçekleştirmek için Dernek üyesi olan / olmayan üçüncü kişiler ile iletişim ve ilişki kurarak derneğin amaç ve kararlarına uygun olacak şekilde faaliyete başlar, sürdürür, tamamlar veya vazgeçer.

 

 1. Çalışma Grupları, DERNEK GENEL BAŞKANININ kendilerine verdiği görev, yetki, talimat, tavsiye ve uyarılara uygun olarak faaliyet gösterir.

 

 1. DERNEK GENEL BAŞKANININ yazılı oluru ve DERNEK YÖNETİM KURULUNUN yazılı onayı ile herhangi bir Çalışma Grubu’na dernek üyesi olan/olmayan başkaca kişiler eklenip görevlendirilebilir. Daha önce herhangi bir Çalışma Grubunda görevlendirilmiş bir kişinin görev ve yetkilerine son verilebilir veya bir başka kişiye devredilebilir.

 

 1. Bu tüzüğe uygun olarak kurulmuş her bir Çalışma Grubu, DERNEK GENEL BAŞKANININ yazılı oluru ve DERNEK YÖNETİM KURULUNUN yazılı onayı ile fesih edilebilir. Her bir Çalışma Grubunun üyeleri ve bu üyelerin görev ve yetkileri değiştirilip, sonlandırılabilir.

 

 1. Dernek Çalışma Gruplarında Başkan veya Başkan Yardımcısı ya da Üye olarak görev alacak kişiler, Derneğin YÖNETİM KURULU veya DENETİM KURULUNDA görev yapan üyelerden seçilebilir.

 

 1. Eğer, Bir Çalışma Grubu üyesi aynı zamanda Dernek üyesi ise, Genel Kurulda oy kullanma hakkı diğer tüm üyelerin oy verme hakkına eşittir. Dernek üyesi olmayan bir Çalışma Grubu üyesinin Dernek Genel Kurulunda oy kullanma hakkı yoktur.

 

 1. Derneğin üyesi olmamasına rağmen, derneğin çalışma gruplarından birinde veya bir kaçında görev alan bir kişi bu görevi / görevleri sebebi ile Dernek Genel Kuruluna katılma ve/veya genel kurulda oy kullanma hakkına sahip olmaz.

 

 1. Dernek üyeleri, çalışma gruplarından birinde veya bir kaçında üstlendikleri görev sebebi ile Dernek Genel Kurulunda ayrıca oy kullanma hakkına, yetkisine veya imtiyazın sahibi olamaz. Dernekte görevi ne olursa olsun her bir dernek üyesinin Genel Kurulda kendi adına tek bir (1) oy kullanma hakkı vardır.

 

 1. Her bir Çalışma Grubu kendi kuruluş amacına uygun alanlarda faaliyet gösterir.

 

 1. Çalışma grupları, sürdürdüğü faaliyetleri ve elde ettiği bilgi ve bulguları, araştırma ve geliştirme konularını DERNEK YÖNETİM KURULUNA sunar. DERNEK GENEL BAŞKANI yazılı izni ve DERNEK YÖNETİM KURULU onayı olmadan kamuoyuna açıklayamaz.

 

 1. Madde - Genel Başkan Vekilinin Teşkili, Görev Ve Yetkileri:

 

 1. GENEL BAŞKAN VEKİLİ, Dernek üyelerinden birinin bu göreve ve Dernek Yönetim Kurulunun asıl üyeliğine talip olmasıyla ve Dernek Genel Başkanı tarafından işbu tüzük usul ve esaslarına göre uygun bulunup görevlendirilmesi ile belirlenir ve gerçekleştirilen ilk Dernek Yönetim Kurulu toplantısında ilan edilerek görevlendirilir.

 

 1. DERNEK YÖNETİM KURULUNUN dokuz (9) yedek üyesinden birisi olarak DERNEK YÖNETİM KURULUNUN amaç ve faaliyetlerine uygun olarak çalışır, toplantılarına katılır, bu toplantılarda alınan / alınacak kararları takip eder.

 

 1. Genel Başkan’ın kendisinin katılamayacağı Derneğin üçüncü kişiler nezdinde temsil edildiği toplantı, gezi, açılış, tören vb faaliyetlerde Dernek ve Genel Başkanı Temsil eder. DERNEK GENEL BAŞKANININ veya YÖNETM KURULU üye sayısının yarıdan fazlasının kendini görevlendirdiği durumlarda; Genel Başkanı yetkisi nispetinde temsil eder.

 

 1. Genel Başkanın istifası, sağlık sorunları yaşaması, vefatı veya herhangi sebeple olursa olsun süresiz veya uzun süreli Dernek Genel Başkanlığını ve dolayısı ile Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütemeyeceğinin YÖNETİM KURULU tarafından belirlenip yazılı olarak karara bağlandığı durumlarda; Genel Başkanın tüm görev, yetki ve sorumluluklarını vekaleten üstlenerek yürütür.

 

 1. GENEL BAŞKAN VEKİLİ yukarıda belirtildiği gibi GENEL BAŞKAN’ın sorumluluk, görev, ve yetkilerini üstlenmek zorunda kaldığında; vekaleten başkanlık görevini üstlendiği günden itibaren en çok 6 (altı) ayda GENEL KURULU toplantıya davet eder.

 

 1. Genel Başkan Vekili, Genel Başkanın veya DERNEK YÖNETİM KURULU Asıl Üye sayısının salt çoğunluğunun yazılı görevlendirmesi ile Genel Başkanın bulunmadığı hallerde Genel Başkanın yetkilerini kullanır.

 

 1. Genel Başkan Vekili, Genel Başkanın bulunmadığı hallerde onun yerine vekâleten gerçekleştirdiği faaliyetleri, bu faaliyetler sürerken günlük raporlar halinde, DERNEK GENEL BAŞKANI ve DERNEK YÖNETİM KURULU üyelerine yazılı olarak sunar.

 

 1. Genel Başkanın vefatı, istifası veya Genel Başkanlık görevini sağlık sorunları vb. müşkülatlar sebebi ile geçici olarak veya geri dönülemez bir şekilde ifa edemeyecek bir duruma gelmesi veya yasal sebeplerle Dernek Genel Başkanının görevinin son bulması halinde; Genel Başkanın işbu tüzükte ve mevzuatta anılan tüm görev ve yetkilerini ilk genel kurul yapılana kadar süreli olarak Genel Başkan namına vekâleten yürütür. DERNEK GENEL BAŞKANININ bu tür bir duruma düşmesinin yeterli ve geçerli deliller eşliğinde DERNEK YÖNETİM KURULUNUN asıl üyelerinin salt çoğunluğunun kararı ile kesinleşmesi halinde; Bu durum DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından karar defterine işlenir ve Genel Başkan Vekili, Dernek Genel Başkanlığını vekaleten yürütür.

 

 1. Genel Başkan Vekili daha önce kararlaştırılmış bir olağan veya olağan üstü genel kurul toplantısı yok ise Genel Başkanın iş göremezliği durumunun karar defterine yazılmasını takip eden en geç 6 (altı) ay içinde “YENİ GENEL BAŞKANIN ve YENİ DENETİM KURULU üyelerinin seçilmesi ve böylelikle, YENİ GENEL BAŞKAN tarafından yeni YÖNETİM KURULUNUN oluşturulabilmesi için tüzüğe uygun şartları sağlayarak DERNEK GENEL KURULUNU toplantıya çağırır.

 

 1. Genel Başkan Vekilinin istifası veya görevden azli ile ilgili hususlarda DERNEK YÖNETİM KURULU üyelerinin istifası, görevden alınması ve göreve yeni bir Dernek üyesinin getirilmesi ile ilgili bu tüzükte anılan genel usul ve esaslar geçerlidir.

 

 

 1. Madde – Dernek Denetim Kurulunun Oluşumu, Görev Ve Yetkileri:

 

 1. Dernek DENETİM KURULU, Derneğin Genel Kurulu tarafından seçilen üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Genel Kurul, DENETİM KURULU için seçtiği asıl üyelerden birini başkan, birini yazman ve birini de üye olarak seçer.

 

 1. Genel Kurul seçtiği yedek üyeleri birinci yedek üye, ikinci yedek üye ve üçüncü yedek üye olarak seçer ve Genel Kurul Kararlarında asıl ve yedek üyeleri tek tek yazılı olarak beyan eder.
 2. DENETİM KURULU çalışma ve toplantıları asıl ve yedek DENETİM KURULU üyelerinin tümünün katılımına açıktır. DENETİM KURULU toplantıları DENETİM KURULU BAŞKANI tarafından belirlenen gün ve saatte yapılır ve DENETİM KURULU toplantısı asıl ve yedek üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce elektronik posta ve telefon mesajı olarak ilan edilir.

 

 1. DENETİM KURULU kararlarına katılma ve oy kullanma hakkı ve yetkisi DENETİM KURULU Asıl üyelerine aittir. DENETİM KURULU Yedek üyeleri DENETİM KURULU toplantılarına sadece gözlemci olarak katılabilirler karar, tespit veya mekanizmalarına müdahale edemezler. DENETİM KURULU alacağı kararlarda yedek üye sıfatı ile oy kullanamazlar. DENETİM KURULU faaliyetlerine gözlemci olarak katılmak isteyen DENETİM KURULU Yedek üyeleri DENETİM KURULUNUN tüm toplantılarına gözlemci olarak katılabilirler.

 

 1. DENETİM KURULU asıl üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde YÖNETİM KURULU; sıradaki DENETİM KURULU yedek üyesini boşalan göreve davet eder. Sıradaki yedek üyenin herhangi bir sebeple görevi reddetmesi halinde DERNEK YÖNETİM KURULU DENETİM KURULU ‘nun diğer yedek üyelerini sıra ile göreve çağırır. Bu şekilde görevin sıradaki yedek üyelerden biri tarafından kabulü halinde, söz konusu değişiklik DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından karar defterine işlenir.

 

 1.  DENETİM KURULU yedek üyelerinden hiçbirinin DENETİM KURULU Asıl Üyelik görevi kabul etmemesi halinde DERNEK YÖNETİM KURULU bir sonraki Genel Kurula kadar asaleten görev yapmayı kabul eden yeterli sayıda üyeyi DENETİM KURULU boşalan asıl ve yedek üyelikleri devralıp yürütmesi için görevlendirebilir.

 

 1. DENETİM KURULU Yedek üyeliğinden, DENETİM KURULU Asil Üyeliğe geçen üyenin yerine DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından uygun görülen bir dernek üyesi, boşalan yedek üyelik görevine davet edilir. Bu daveti kabul eden Dernek Üyesi, Yönetim Kurulu tarafından DENETİM KURULU Yedek üyeleri listesine son sıradan yazılarak ilan edilir. DENETİM KURULUNUN bu şekilde değişen Asıl ve Yedek üyeler listesi DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından mevzuata uygun olarak güncellenerek karar defterine işlenir ve gerekli mercilere yasal bildirimleri yapılır.

 

 1. YÖNETİM KURULUNUN herhangi bir konuda gerekli gördüğü hallerde DENETİM KURULU Asıl Üyelerini YÖNETİM KURULU toplantısına davet ederek; herhangi bir konu hakkında DENETİM KURULUNUN bilgisine başvurabilir.

 

 1. Derneğin denetimi ile ilgili her faaliyet DENETİM KURULU tarafından yürütülür.

 

 1. DENETİM KURULU; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini denetler. Derneğe ait mali işlemlerinin defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğüne yasa ve yönetmeliklere, Genel Kurul kararlarına uygun olup olmadığını, evrak ve kayıtların usulüne uygun tutulup tutulmadığını bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler.

 

 1. Dernek Genel Kurul toplantısına katılan her bir DENETİM KURULU Asıl ve Yedek Üyesi Genel Kurulda görüşülen her 1 (bir) konu için, 1 (bir) oy kullanma hakkına sahiptir.
 2. DENETİM KURULU, gerçekleştirdiği denetim sonuçlarını ve kararlarını usulüne uygun onaylanmış DENETİM KURULU karar defterine yazar. Her denetim sonucunu DERNEK YÖNETİM KURULUNA ve üç yılda bir Dernek Genel Kurulu’na yazılı sunar.

 

 1. DERNEK YÖNETİM KURULU (ve varsa dernek personeli) denetim çalışmaları esnasında DENETİM KURULUNA her türlü kolaylığı gösterir, istenilen belgelerin incelenmesine olanak sağlar. Denetim işlemlerinin mesai saatlerinin dışında yapılması halinde bu konuyla ilgili olarak makul bir süre öncesinden DERNEK YÖNETİM KURULUNA bilgi verir ve gerekli önlemlerin alınmasını ister.

 

 1. Madde-  Derneğin İç Denetimi

 

 1. Derneğin iç denetimi, DENETİM KURULU tarafından yapılır. Denetim sonuç bilgileri Derneğin yönetim Kuruluna ve Dernek Genel Kuruluna yazılı rapor olarak sunulur.

 

 1. Dernek DENETİM KURULU tarafından en geç yılda bir (1) defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

 

 1. DERNEK YÖNETİM KURULU kararıyla veya Genel Kurula katılan üyelerin salt çoğunluğu tarafından taleple derneğin iç denetimi bağımsız bir denetim kuruluşuna yaptırılabilir.  

 

 1. Herhangi bir tarihte bağımsız denetleme kuruluşları tarafından derneğin denetiminin yapılmış olması, Dernek DENETİM KURULUNUN, genel kurulunun ve diğer organlarının yükümlülüklerini süresiz olarak ortadan kaldırmaz. Denetimlerde uygulanacak kurallar mevzuat ve Tüzüğümüzün maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde yapılır.

 

 1. Dernek denetiminde görevlendirilen bir bağımsız denetim kuruluşu, tüzükte belirtilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen faaliyet konuları doğrultusunda çalışılıp çalışılmadığını denetler. Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre denetler ve denetim sonuçlarını yazılı bir rapor halinde DERNEK DENETİM KURULUNA ve DERNEK YÖNETİM KURULUNA sunar.

 

 1. Madde – ONURSAL ÜYELİK

 

 1. Turizm veya Turizmi meydana getiren sektörlerden birinde veya bir kaçında takdir ve teşekkürü hak eden faaliyetler gösterdiği düşünülen (akademisyen, yazar, yönetici, arabulucu, duayen, bürokrat, teknokrat, vd kişiler; GENEL KURUL veya YÖNETİM KURULUNUN salt çoğunluk kararı ile Derneğe Onursal üye olarak kabul edilebilir.

 

 1. Derneğe ONURSAL ÜYE olarak kabul edilecek kişilerin, bu üyeliği kabul ettiklerini açıklayan yazılı ve imzalı bir belgeyi YÖNETİM KURULA teslim etmeleri gerekir.

 

 1. ONURSAL ÜYELER, Dernek Genel Kurulunda oy kullanamazlar ancak talep etmeleri halinde GENEL KURUL toplantılarına ziyaretçi / gözlemci olarak katılabilirler.

 

 1. ONURSAL ÜYELER Derneğe üyelik aidatı vermekle mükellef tutulamazlar. Her bir ONURSAL üye, yazılı olarak talep edecek olursa ONURSAL üyelikten istifa edebilir.

 

 1. Bir kez tüzüğe uygun olarak ONURSAL ÜYE olarak ilan edilmiş bir kişinin kendi rızası olmaksızın ONURSAL ÜYELİK sıfatının iptal edilebilmesi için YÖNETİM KURULU ’nun oy birliği ile veya GENEL KURULUN üçte iki (2/3) oy ile bu konuda karar alması gereklidir.

 

 1. Bir kişinin ONURSAL üyeliği kabulü, reddi veya istifası gibi kararlar ilgili kişinin bizzat kendisinin kararlaştıracağı konulardır. Her ne sebeple olursa olsun bu konularda ONURSAL ÜYE yerine bir başkasının vekil veya vasi olarak karar vermesi kabul edilmez.

 

 

 1. Madde – Üyelik Gelirleri ve Derneğin Diğer Gelir Kaynakları

 

 1. Üye Gelirleri: Derneğe üye olmak isteyen ve Derneğin üyeliğine kabul edilen Üyelerden bir seferliğe mahsus dernek üyeliğine giriş ödentisi olarak 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası) alınır. Dernek üyeliğine kabul edilen üyelerden üye olduğu her bir (1) yıl için yıllık üyelik ödentisi olarak her yıl 200 TL (İki Yüz Türk Lirası) alınır.

 

 1. Derneğe Üye olmak isteyen ve Dernek üyeliğine kabul edilen üniversite öğrencilerinden dernek üyeliğine giriş ödentisi olarak 100 TL (Yüz Türk Lirası) alınır. Dernek üyeliğine kabul edilen bir üniversite öğrencisinin öğrenciliği devam ettiği süre içinde üye olduğu her bir (1) yıl için yıllık üyelik ödentisi olarak her yıl 50 TL (Elli Türk Lirası) alınır. Üniversite öğrenciliği sonlanan Dernek üyelerinden, öğrenciliğinin sonlandığı yıldan sonraki her bir (1) yıl için (diğer üyeler gibi) yıllık üyelik ödentisi olarak her yıl 200 TL (İki Yüz Türk Lirası) alınır.  

 

 1. İstisnai olarak “Kurucular Kurulu” üyeleri dernek üyeliğine giriş ödentisini ödemezler. Ancak birinci yıldan sonraki her yıl, Kurucular Kurulunun üyeleri de Derneğin belirlediği yıllık üyelik ödentisini diğer üyeler ile birlikte aynı zaman koşul ve miktarda öderler.

 

 1. DERNEK YÖNETİM KURULU, zorunlu ve/veya acele hallerde, genel kurul tarafından belirlenen giriş ödentisi ve/veya yıllık üyelik ödentilerinin tutarlarını, iki katından çok olmamak şartıyla her yıl bir kez arttırabilir veya azaltabilir. Bu meblağları daha farklı şekilde arttırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

 

 1. Genel kurul, üyelik giriş bedelleri, aidat tutarlarını kendi uygun gördüğü şekilde değiştirebilir, arttırıp, azaltabilir, süreli veya süresiz yok edebilir. Üyelerden biri veya bir kaçının ödemediği için birikmiş giriş ödentisi veya üye aidatı borçlarının koşullu koşulsuz vazgeçilmesine / silinmesine Dernek Genel Kurulu karar verebilir.

 

 1. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile doğrundan Derneğe yaptıkları ayni ve nakdi bağış ve yardımlar, Derneğin bir diğer geliri olarak kabul edilir.

 

 1. Dernek, kurs, çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, toplantı, eğitim, sponsorluk, yasal izinleri alınmış çekilişler, kongre, seminer, panel, ödül töreni,  vb organizasyonlar ile proje ve girişimcilik faaliyetleri gerçekleştirerek gelirler elde edebilir.

 

 1. Dernek, mülkiyeti kendisine ait veya kendisine tahsis edilmiş yahut kiralanmış her türlü mal varlığından gelirler elde edebilir.

 

 1. Derneğin kendisinin gerçekleştirdiği veya işbirliği yaptığı üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile ortaklaşa yaptığı proje ve işlerler sebebi ile elde edilen hibe, teşvik vd. gelirler ile Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar, Derneğin bir diğer gelir unsurudur.

 

 1. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

 

 1. Yurt içi veya yurt dışındaki fonlardan alabileceği hibe, destek, kredi, bağış, yatırım, ortaklık ve diğer ilişkiler ile elde edilecek gelirler.

 

 1. Mevzuata ve yasal düzenlemelere uygun diğer tüm gelirler

 

 1. Madde - Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri

 

 1. Defter Tutma Esasları: Dernekte işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.  Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın YÖNETİM KURULU kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletme açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

 1. Kayıt Usulü: Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun tutulur.

 

 1. Defterlerin Tasdiki: Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

 1. Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi: İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

 

 1. Madde - Derneğin Tutacağı Defterler

 

Dernekte, İşletme Hesabı esasında aşağıda yazılı defterler tutulur.

 

 1. Karar Defteri: YÖNETİM KURULU kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

 

 1. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

 

 1. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 2. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 

 1. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

 1. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

 

 1. Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 

 

Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 

 1. Yukarıda anılan Karar Defteri, Üye Kayıt Defteri, Evrak Kayıt Defterinde belirtilen defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur. Bu defterlere ek olarak ayrıca aşağıdaki Defterlerin ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tutulur

 

 1. Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

 1. Dernek kurulup faaliyetlerine başladıktan sonra yetkili yasal merciler tarafından, Dernek Yönetimine başkaca defter veya kayıt tutma zorunluluğu Kanun yolu ile hukuki temeller uygun olarak tebliğ edilecek olursa; yasal zorunluluk sebebi ile tutulması gereken her defter tutulacak defterler listesine dahil edilir.

 

 1. Derneğin Ticari işletme kurması halinde; Dernek kuracağı her bir ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gerekli defteri tutarlar.

 

 

 1. Madde - Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

 

 1. Gelir ve gider belgeleri ve ilgili işlemler aşağıdaki usul ve esaslara uygun yürütülür.

 

 1. Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

 

 1. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için ise (Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

 

 1. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

 1. Bu belgeler; Dernekler Yönetmeliğinde gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

 

 1. Alındı Belgeleri: Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliğinde gösterilen biçim ve ebatta) YÖNETİM KURULU kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

 1. Yetki Belgesi: YÖNETİM KURULU asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Dernek Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliğinde örneği olan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, DERNEK YÖNETİM KURULU başkanınca onaylanır. YÖNETİM KURULU asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

 

 1. Yetki belgelerinin süresi YÖNETİM KURULU tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin DERNEK YÖNETİM KURULUNA bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi YÖNETİM KURULU kararı ile her zaman iptal edilebilir.

 

 1. Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi: Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler, özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş (5) yıl süreyle ve ilgili mevzuatta açıklanan süre boyunca saklanır.

 

 

 

 1. Madde - Beyanname Verilmesi

 

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan) “Dernek Beyannamesi” DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından onaylandıktan sonra doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

 

 1. Madde - Bildirim Yükümlülüğü

 

Derneğin ilgili organları tarafından Mülki amirliğe yapılacak bildirimler aşağıda belirtilmiştir:

 

 1. Genel Kurul Sonuç Bildirimi: Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarının sonuç bildirimleri işbu tüzükte açıkça belirtilen usul ve sürelere uygun olarak mülki idare amirliğine verilir. Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, YÖNETİM KURULU ve DENETİM KURULU ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliğinde yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir.

 

 1. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası YÖNETİM KURULU üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

 

 1. Taşınmazların Bildirilmesi: Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliğinde bir örneği olan) “Taşınmaz Mal Bildirimi” formunu doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

 1. Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi: Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliğinde bir örneği olan) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” formunu doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

 1. Değişikliklerin Bildirilmesi Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliğinde bir örneği olan) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” formunu; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliğinde bir örneği olan) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” formunu doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz (30) gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz (30) gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

 

 

 

 1. Madde- Derneğin Borçlanma Usulleri           

 

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde YÖNETİM KURULU kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.

Ancak bu borçlanma, derneğin geçmiş dönem yıllık toplam gelirinin on (10) katından fazla ve derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 1. Madde -Temsilcilik Açma

 

 1. Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Derneğin YÖNETİM KURULU kararıyla temsilcilik açabilir. Dernek, YÖNETİM KURULU kararı ile açacağı bir temsilciliği sınırlı ve süreli olarak görevlendirebilir.

 

 1. Dernek YÖNETİM KURULU Temsilcilik görevini kabul etmeyen bir kişiyi temsilci olarak görevlendiremez. YÖNETİM KURULU tarafından Temsilci sıfatı ile görevlendirilecek kişilerin, bu göreve başlamadan öncesinde bu görevi kabul ettiklerini belirten yazılı ve ıslak imzalı bir belgeyi YÖNETİM KURULUNA teslim etmeleri mecburidir.

 

 1. Dernek tarafından Temsilcilik sıfatı verilen kişiler, Dernek üyeleri arasından seçilmesi zaruri değildir. Dernek üyesi olmayan kişiler de Derneğin temsilcisi olarak seçilebilirler.

 

 1. Derneğin YÖNETİM KURULU kararıyla ve Temsilci olmayı kabul eden kişinin yazılı rızası ile sınırlı / süreli Temsilci olarak görevlendirilen kişinin kimlik ve iletişim bilgileri ile temsilcilik süresi ve kapsamının belirtildiği yazılı TEMİLCİLİK BELGESİ en az üç (3) nüsha halinde YÖNETİM KURULU tarafından düzenlenir ve en az bir (1) nüshası ilgili temsilciye imza karşılığında teslim edilir.

 

 1. Derneğin YÖNETİM KURULU kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler Dernek YÖNETİM KURULUNA ilgili temsilciliğin adresini yazılı olarak bildirmekle mükelleftir. Söz konusu temsilcilik adresi, ilgili mülkî idare amirliğine Derneğin YÖNETİM KURULU ve ilgili Temsilci tarafından ayrı ayrı ve yazılı olarak bildirilir.

 

 1. Bir temsilci, Derneğin üyesi değil ise, sadece Temsilci sıfatı ile Dernek Genel Kurulunda oy kullanma hakkına sahip değildir. Ancak bu türden bir temsilci, Dernek Genel Kurul Toplantısına davet edilir ve Dernek Genel Kurul toplantısını izleme hakkına sahiptir.

 

 1. Derneğin YÖNETİM KURULU, faaliyet göstermesine karar / onay verdiği herhangi bir temsilciliği gerekli gördüğü hallerde kapatma kararı verebilir. Bu tür kapatma kararı ilgili yerin mülki amirliğine Derneğin YÖNETİM KURULU tarafından bildirilir.

 

 1. Bir kişiye Temsilcilik verilmesi durumu ile verilmiş bir temsilciliğin sonlanması veya her ne sebeple olursa olsun sonlandırılması ile ilgili her türlü YÖNETİM KURULU kararı, söz konusu kararın alındığı gün itibarı ile Dernek Karar Defterine yazılı olarak işlenir.

 

 

 

 1. Madde - Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

 

 1. Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Dernek Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

 

 1. Genel kurulda tüzük değişikliği konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin (2/3’ünün) mevcudu aranır.

 

 1. Tüzük değişikliği kararının alınabilmesi için Derneğin Merkezi Genel Kurulu toplantıya katılarak toplantıda oy kullanan Derneğin Merkezi Genel Kurul Üyelerin oylarının toplamının üçte ikisinin (2/3’ünün) ilgili tüzük değişikliğine onay oyu vermesi gerekir.

 

 1. Genel Kurulda görüşülmesine rağmen, asgaride belirtilen bu oranda Genel Kurul üyesi tarafından onaylanmayan tüzük değişikliği yapılamaz. Bu duruda gereçli olan son tüzük maddeleri geçerliliğini devam ettirir.

 

 1. Dernek Genel Kurulunda tüzük değişikliği oylaması açık yapılır.

 

 

 1. Madde - Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

 

 1. Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin (2/3’ünün) mevcudu aranır.

 

 1. Fesih kararının alınabilmesi için toplantıya katılarak oy kullanan Derneğin Merkezi Genel Kurul üyelerin oylarının toplamının üçte ikisinin (2/3’ünün) onayı gerekir. Aksi takdirde fesih kararı alınamaz. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

 

 1. Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son YÖNETİM KURULU üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

 

 1. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Turizm Stratejileri Derneği ” ibaresi kullanılır.  Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.

 

 1. Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

 

 1. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.
 2. Tasfiye kurulu, tasfiye tarihinde hayatta olan kurucular kurulu üyelerini tasfiye faaliyetlerine davet eder. Derneğin alacaklılarına Derneğin borçlarının ödenmesi için paraya çevrilecek malların seçiminde kurucular kurulunun önceliklerine uyum gösterir.

 

 1. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları Genel Kurulda belirlenen yere devredilir.

 

 1. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları devri için Genel kurulda devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ilde faaliyet gösteren ve bir önceki yıl içinde öğrencilere en çok tutarda burs vermiş olan derneğe devredilir.

 

 1. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

 

 1. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son YÖNETİM KURULU üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir YÖNETİM KURULU üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerinin saklanma süresi Genel Kurul’da tasfiye kararının alınmasını takip eden beş (5) yıldır.

 

 

 1. Madde - Hüküm Eksikliği

 

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda ilgili mevzuat ve öncelikle Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliğinin hükümleri uygulanır.

 

 

Geçici Madde 1-

 

İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek geçici YÖNETİM KURULU üyeleri: “Semih SELİMOĞLU”, “Aslan TAN” ve “Mehmet Uğur Burçay ÖRÜN” adlı şahıslardan oluşan 2 kişilik heyettir.

 

Bu tüzük toplam 59 (Elli Dokuz ) sayfa,  44 (Kırk Dört) madde ve 1 (bir) geçici maddeden ibarettir. Bu tüzük her bir sayfasında adı, soyadı, imzası yer alan kişilerin tam katılımı ve rızası ile hazırlanmıştır.

 

Bu tüzük, teslim edildiği mülki idare amirliklerinden kurucular kuruluna bildirilen yazılı görüş ve öneriler göz önünde bulundurularak, dernek genel kurulu ve dernek organları teşekkül etmeden öncesinde, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Tüzük kuruluş aşamasında ancak Derneğin kurucular kurulu üyelerinden hayatta olanların tamamının onayı ve yazılı kararı ile değiştirilebilir.